Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.7.2001

Diaarinumero

594/81/2001

Osapuolet

Sandvik Invest AB / EY:n komission tapauksen Metso/Svedala (COMP/M.2033) yhteydessä myytäväksi määräämä divestointipaketti

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 15.6.2001 ilmoitettu järjestely, jossa ruotsalaisen Sandvik Ab:n (”Sandvik”) konserniin kuuluva Sandvik Invest AB hankkii EY:n komission tapauksen Metso/Svedala (COMP/M.2033) yhteydessä myytäväksi määräämän divestointipaketin (”divestointipaketti”).

Metso Oyj teki kesäkuussa 2000 julkisen ostotarjouksen Svedala Industri AB:sta. Euroopan komissio hyväksyi tammikuussa 2001 yrityskaupan sillä edellytyksellä, että Metso luopuu päätöksessä tarkemmin yksilöidyistä varallisuuseristä. Euroopan komissio on ilmoittajan mukaan alustavasti hyväksynyt Sandvikin divestointipaketin ostajaksi.

Divestointipakettiin kuuluvat seuraavat yhtiöt ja muut varallisuuserät:

  • Svedala-Arbrå AB:n osakkeet, mukaan lukien ne varat, jotka liittyvät Metson karamurskaintuotantoon
  • Svedala Mobile Equipment AB:n osakkeet

  • Svedala SA:n varat

  • Sandvikin valitsemat jakelusopimukset, jotka koostuvat muun muassa eri yhtiöiden hallussa olevista autojen ja vaunujen leasingsopimuksista, asiakassopimuksista sekä tietyistä erikseen määritellyistä osakkeista (”Jakeluvarat”)
  • Oikeus käyttää [ ][1] vuoden ajan siirtyvien tuotteiden kaupintavarastoja, jotka ovat joko Svedalan jakeluorganisaation tai Metso Minerals Inc:n omistuksessa

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Sandvik-konserni harjoittaa insinööritekniikkaa 130 maassa. Sen harjoittama liiketoiminta on organisoitu kolmeen divisioonaan, joista ainoastaan Sandvik Mining and Construction Division (”SMC”) harjoittaa hankinnan kohteen kanssa samankaltaista toimintaa. SMC valmistaa koneistolaitteita ja työvälineitä kallionlouhintaan, kuten porauslauttoja sekä erilaisia poraukseen tarvittavia työkaluja ja laitteistoja, jyrsimiä, kuormaajia, murskaimia, trukkeja ja kuljettimia. SMC:n valmistamia kivenkäsittelylaitteita käytetään tavallisesti kiviaineksen murskausprosessin alkuvaiheessa työstämään raaka-ainetta varsinaista murskausta varten. Sandvikin muu liiketoiminta koostuu muun muassa metallityösovelluksiin ja komponentteihin tarvittavien työvälineiden sekä teräs- ja metallituotteiden valmistamisesta. SMC harjoittaa Suomessa liiketoimintaa Sandvik Tamrock Oy:n ja Roxon Oy:n kautta. Muiden Sandvikin yksiköiden Suomen toiminnoista vastaa Suomen Sandvik Oy, joka ei harjoita lainkaan SMC-yksikköön kuuluvaa toimintaa.

Divestointipaketin sisältämien yhtiöiden ja muiden varallisuuserien harjoittama liiketoiminta koostuu kiviaineksen käsittelylaitteiden kuten erilaisten kiinteiden ja liikuteltavien murskainten, seulojen, syöttölaitteiden ja kuljettimien valmistamisesta. Suurin osa divestointipaketissa siirtyvistä tuotteista on erilaisia murskaimia; pakettiin kuuluvat muun muassa Svedalan Hydrocone-, Eurocone- ja Jawmaster-sarjat sekä Metson GY-, Morgardshammar- ja XP/50-karamurskainsarjat. Suomessa kaupan johdosta siirtyvät eräät jakeluvarat asiakas- ym. sopimuksineen ja rekistereineen, lähinnä myynti- ja markkinointitehtäviä hoitanut henkilökunta sekä kaupintavarasto.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Sandvik-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 [25–35] miljardia markkaa. Divestointipaketin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 yhteensä [1–2] miljardia markkaa. Suomessa järjestelyn johdosta siirtyvät varat ja sopimussuhteet ovat sen laatuisia, että Kilpailuvirasto katsoo hankinnan kohteen harjoittavan Suomessa liiketoimintaa kilpailunrajoituslain 11 a §:n edellyttämällä tavalla. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Järjestelyllä on vaikutusta kiviaineksen käsittelylaitteiden markkinoilla. Ilmoittaja on määritellyt kivenmurskauslaitteiden osalta tuotemarkkinat komission Metso/Svedala -tapauksen yhteydessä suorittaman määrittelyn mukaisesti siten, että kivenmurskauslaitteet jaetaan niiden käyttötarkoituksen perusteella betonisoran valmistuksessa ja rakentamisessa käytettäviin murskaimiin (”A&C-murskaimet”) sekä kaivostöissä ja betonin (po. sementin) tuotannossa käytettäviin murskaimiin (”kaivosmurskaimet”). Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat murskaimet ovat pienempiä kuin jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat murskaimet. Edellä mainitun jaon lisäksi komission mukaan uudet ja käytetyt murskaimet sekä eri tekniikkaa hyödyntävät murskaimet (esim. kara-, kartio- ja leukamurskaimet) kuuluvat eri tuotemarkkinoille. A&C-murskainten osalta komissio on katsonut relevantit maantieteelliset markkinat kansallisiksi ja kaivosmurskainten osalta ETA-alueen laajuisiksi.

Sandvikin ja divestointipaketin toiminnat eivät ilmoittajan mukaan ole Suomessa miltään osin päällekkäisiä ja ETA-alueellakin päällekkäisyydet ovat erittäin vähäisiä. Sandvikin toimittamien seulojen markkinaosuus Suomessa oli vuonna 2000 alle [10] %, syöttölaitteiden ja kuljetinkomponenttien vastaavien markkinaosuuksien ollessa noin [25–40] % ja [50–70] %. Divestointipaketti ei toimittanut Suomeen lainkaan näitä laitteita. Divestointipaketin Suomeen toimittamien murskainten markkinaosuus vuonna 2000 liikkui [10–25] % välillä. Sandvik ei ole toimittanut Suomeen lainkaan murskaimia. Ilmoittajan mukaan myös Sandvikin muualle ETA-alueelle toimittamien murskainten määrä on ollut vähäinen.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Osapuolten liiketoiminnoissa ei ole Suomessa lainkaan päällekkäisyyksiä ja myös ETA-alueella päällekkäisyydet ovat vähäisiä. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet järjestelyn aiheuttavan kilpailuongelmia Suomen markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja on hakenut liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi seuraavia osapuolten sopimia kilpailunrajoituksia:

  • Metso sitoutuu [ ] ajan sopimuksen täyttämisestä lukien pidättäytymään sellaisten tuotteiden varaosien tarjoamisesta, joiden tuotteiden valmistuksesta vastaa divestointipaketti.
  • Metso sitoutuu [ ] ajan sopimuksen täyttämisestä lukien pidättäytymään palkkaamasta palvelukseensa niitä jakelupuolen työntekijöitä, jotka siirtyvät Sandvikin palvelukseen.

Nämä sitoumukset vastaavat Metson komissiolle antamia sitoumuksia. Ilmoittajan mukaan sitoumukset liittyvät näin ollen suoraan tähän yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä edellytyksiä sen täyttämiselle.

  • Sandvik sitoutuu [ ] ajan pidättäytymään toimittamasta sellaisia murskauslaitteiden ja seulojen varaosia, joiden laitteiden tuotantolinjat kuuluvat Metsolle.

Ilmoittajan mukaan ehto liittyy suoraan yrityskauppaan ja on välttämätön edellytys sen täyttämiselle. Ilmoittajan mukaan Sandvik saa kaupassa huomattavan määrän tietotaitoa tähän Metson liiketoiminta-alueeseen liittyen, [ … ][2].

  • Sandvik sitoutuu [ ] ajan pidättäytymään palkkaamasta sellaisia Svedalan organisaatioon kuuluvia jakelupuolen työntekijöitä, jotka työskentelevät niiden tuotteiden parissa, jotka siirretään Sandvikille, mutta eivät kuitenkaan siirry Sandvikin palkkalistoille (Ranskan ulkopuolella).

Ilmoittajan mukaan ehto liittyy suoraan yrityskauppaan ja on välttämätön edellytys sen täyttämiselle. Ehto liittyy siihen, että osapuolet ovat osana sopimusta sopineet komission Metso/Svedala -tapauksessa asettaman sitoumuksen mukaisesti siitä, että [ … ]. Näissä olosuhteissa ilmoittaja vaatii lyhytaikaista suojaa sitä vastaan, ettei Sandvik käytä sillä olevaa tietoa Svedalan jakelupuolen työntekijöistä siten, että se palkkaa heitä omaan palvelukseensa.

  • Sandvik sitoutuu tekemään Metson kanssa [ ] pituisen määräaikaisen sopimuksen, jossa se sitoutuu toimittamaan Metsolle varaosat niihin tuotteisiin, joita Metso valmistaa. Näitä osia valmistetaan tällä hetkellä niissä toimipaikoissa, jotka Metso kaupassa luovuttaa Sandvikille ja myös jatkossa niiden valmistusta jatketaan näissä Sandvikille jäävissä toimipaikoissa.

Ilmoittajan mukaan ehdolla halutaan varmistaa, [ … ].

Kilpailuviraston arvion mukaan osapuolten väliset sitoumukset liittyvät välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Järjestelyssä on kyse liiketoimintakokonaisuuden jakamisesta Metson ja Sandvikin kesken. Tässä tapauksessa myös ostajaan kohdistuvat suhteellisen lyhytkestoiset kilpailunrajoitukset ovat viraston arvion mukaan välttämättömiä, jotta myyjän mahdollisuus jatkaa sille järjestelyn jälkeen jäävää liiketoimintaa turvataan.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Sandvik Invest AB hankkii EY:n komission tapauksen Metso/Svedala (COMP/M.2033) yhteydessä myytäväksi määräämän divestointipaketin sisältämät yhtiöt ja muut varallisuuserät. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy edellä selostetut ilmoittajan hakemat kilpailu- ja rekrytointikiellot sekä toimitusvelvoitteen liitännäisrajoituksiksi. Kilpailukiellot voivat kuitenkin koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikiellot voivat koskea ainoastaan aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Hakasulkeilla ja pisteytyksellä merkityissä kohdissa ilmoittajan liitännäisrajoitusten hyväksymiseksi esittämiä perusteita on poistettu liikesalaisuutena.