Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.7.2002

Diaarinumero

599/81/2002

Osapuolet

Koskituonti Oy / Elisa Instalia Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Flextronics Group:iin (jäljempänä Flextronics) kuuluva Koskituonti Oy on 5.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii Elisa Instalia Oy:n liiketoiminnan (jäljempänä Elisa Instalia).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Flextronics on globaali elektronisen valmistuksen palveluiden tarjoaja. Flextronics Network Services -divisioonan verkkopalvelut kattavat verkkojen konsultoinnin, suunnittelun, kehittelyn, tietoliikennetoteutukset, verkkointegraation, toiminnot ja ylläpidon sekä olemassa olevien kiinteiden verkkojen optimoinnit ja ratkaisut. Yhtiö toimittaa palveluitaan niin langattoman kuin langallisen viestinnän edelläkävijöille.

Elisa Instalia on tiedonsiirtoratkaisujen rakentamiseen ja ylläpitoon keskittyvä yritys. Se tarjoaa asiakkailleen sekä mobiiliverkkojen että kiinteiden tietoliikenneverkkojen kokonaisvaltaisia rakentamis- ja kunnossapitopalveluita sekä projektipalveluita niin Suomessa kuin ulkomailla. Yhtiön liiketoiminta on jaettu kolmeen liiketoimintayksikköön: Valmiusrakentaminen, Asiakastyöt ja Projektipalvelut. Elisa Instalia on Elisa Networks Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö, joka puolestaan on Elisa Communications Oyj:n tytäryhtiö. Elisa Instalia on aloittanut toimintansa lokakuussa 2001.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Flextronicsin maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1.4.2001–31.3.2002 oli noin 14,6 miljardia euroa ja kaupan kohteen laskennallinen liikevaihto noin [yli 25 milj. euroa][1]. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Flextronicsilla ei ole päällekkäisiä toimintoja Elisa Instalian kanssa. Elisa Instalian markkinaosuus kiinteiden tietoliikenneverkkojen ja matkaviestinverkkojen rakennus- ja ylläpitomarkkinoilla Suomessa on [ ] markkinoiden kokonaisarvon ollessa noin [ ] euroa. Huomattavin osa Elisa instalian liikevaihdosta on tullut Elisa Networksilta. Elisa Instalian keskeisiä kilpailijoita ovat YIT Primatel Oy, Eltel Networks Oy, Tekmanni Oy.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskaupan osapuolten kauppakirjassa sopimaa myyjätaholle asetettavaa kilpailukieltoa, jonka mukaan Elisa-konserni ei kaupan [ ] ajan ryhdy liiketoimintaan tai toimintaan, joka on sisällöltään sama kuin se toiminta, jota Instalia harjoittaa kaupan toteutumispäivänä kauppakirjassa määritellyillä alueilla. Kilpailukielto ei ilmoittajan mukaan koske sitä [ ] eikä lisäksi [ ]. Kilpailukielto on ilmoittajan mukaan välttämätön sen varmistamiseksi, että kaupan kohde siirtyy ostajalle täydessä arvossaan.

Kilpailukielto liittyy välittömästi yrityskaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Ilmoittajan esittämää yrityskaupan liitännäisrajoitusta voidaan Kilpailuviraston näkemyksen mukaan pitää perusteltuna. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla kaupan kohde harjoitti liiketoimintaa kaupan allekirjoittamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Flextronics Group:iin kuuluva Koskituonti Oy hankkii Elisa Instalia Oy:n liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto tai tieto poistettu liikesalaisuutena.