Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.7.2001

Diaarinumero

600/81/2001

Osapuolet

Danzas ASG Eurocargo Oy / Kelpo Kuljetus Fi Oy

Asian vireilletulo

Danzas ASG Eurocargo Oy (jäljempänä ASG) on ilmoittanut 3.7.2001 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Kelpo Kuljetus Fi Oy:ssä (Kelpo). ASG on 3.3.2000 hankkinut Suomen Posti Oy:ltä (Posti) 49 % Kelpon osakkeista. Postille jäi tuolloin 51 % osakkeista. Kaupan yhteydessä sovittiin osto-optiosta, jonka perusteella ASG:llä on yksipuolinen oikeus ostaa vielä 2 % Kelpon osakkeista. ASG on 27.6.2001 ilmoittanut Postille osto-option käyttämisestä.

[…][1].

Kilpailuvirasto katsoo, että ASG käyttää [osakassopimuksen määräysten perusteella][2] Kelpossa yrityskaupan jälkeen yksinomaista määräysvaltaa.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Deutsche Post World Net -konserniin kuuluva Danzas ASG toimii Suomessa Danzas ASG Eurocargo Oy:n (ASG), Danzas AEI Intercontinental Oy:n (Danzas AEI) ja LBC Finland Oy:n (LBC) kautta. ASG tarjoaa kansainvälisiä maantiekuljetuksia ja logistiikkaratkaisuja Euroopassa. Yhtiön päätuotteita ovat Euroopan ja Skandinavian autokuljetukset sekä transitoliikenne. Lisäksi yhtiö tarjoaa projektikuljetuksia ja huolintapalveluja. ASG tarjoaa asiakkailleen koko kuljetusketjun lähtöpaikasta määräpaikkaan mm. alihankkijoita käyttäen ja sen tärkeimpiä asiakkaita Suomessa ovat suuret teollisuusyritykset. Danzas AEI tarjoaa kansainvälisiä lento- ja merikuljetuksia Suomessa. LBC harjoittaa kansainvälisiä huonekalukuljetuksia. Deutsche Post käyttää lisäksi yhteistä määräysvaltaa Japan Airlinesin ja Lufthansan kanssa kuriiripalveluja tarjoavassa DHL-International Ltd:ssä, joka toimii Suomessa DHL International Oy:n kautta. [3]

Kelpon toimialana ovat tavaran nouto- ja jakelukuljetukset, terminaalitoiminta ja terminaalien väliset kuljetukset Suomessa. Kaikki kuljetukset hoidetaan maantiekuljetuksina. Kelpolla on Suomen Postin tytäryhtiönä laaja jakelu- ja kuljetusverkosto kotimaassa. Pääosa Kelpon kuljetuksista on sen osakkaiden kuljetuksia. Muiden kuljetusten osuus on Kelpon liiketoiminnassa marginaalinen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ASG:n yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ilmoittajan mukaan yli 140 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto on vastaavasti yli 450 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Kelpo harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo, että relevantit hyödykemarkkinat ovat kappaletavaran maantiekuljetukset sekä maantiekuljetuksia palveleva tieliikenteen terminaalitoiminta Suomessa. Ilmoittaja arvioi Kelpon markkinaosuuden olevan edellä kuvatuilla markkinoilla alle [10] %. Kelpon tärkeimpiä kilpailijoita ovat ilmoittajan mukaan mm. Kiitolinja Oy, Oy Transpoint Ab, Kaukokiito-ryhmittymä, Niinivirta Transport Oy ja RoadNet Finland Oy.

Ilmoittaja arvioi, että ASG:n markkinaosuus Suomen kansainvälisissä maantiekuljetuksissa on alle [20] % markkinajohtajan ollessa Schenker-BTL Oy.

ASG ja Kelpo toimivat eri tuotanto- ja jakeluportaalla, joten yrityskaupan osapuolten toiminnoissa ei ole päällekkäisyyksiä. Kohdeyhtiön toiminta jatkuu ennallaan.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista yksityiskohtaisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Myöskään Kilpailuviraston kolmansilta osapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Danzas ASG Eurocargo Oy hankkii määräysvallan Kelpo Kuljetus Fi Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § ja 11 f §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tiedot on poistettu liikesalaisuuksina.

[2] Hakasulkeissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Deutsche Post on ilmoittanut vuosikertomuksessaan hankkivansa vuonna 2001 enemmistön DHL International Ltd:n osakkeista.