Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.8.2002

Diaarinumero

602/81/2002

Osapuolet

Micsom Oy / Wificom Oy

Asian vireilletulo

Micsom Oy (jäljempänä Micsom) on ilmoittanut 10.7.2002 Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Wificom Oy:ssä (jäljempänä Wificom). Yritysjärjestely on toteutetaan siten, että Micsom hankkii omistukseensa Wificomin osakekannan, jonka jälkeen Wificom on Micsomin kokonaan omistama tytäryritys. Järjestelyssä emon (Micsom) nimi muutetaan Wificom Technologies Oy:ksi (jäljempänä Wificom Technologies). Micsomissa yksinomaista määräysvaltaa käyttää venture capital -yhtiö 3i Group plc (jäljempänä 3i).[1]

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Micsom on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää, tuottaa ja markkinoi ohjelmistosovelluksia WLAN- (Wireless Local Area Network) ja Bluetooth -alustarakenteisiin. Micsom tuottaa ohjelmistoja erityisesti teleoperaattorien ja palveluntarjoajien tarpeisiin. Micsomin ohjelmisto on tarkoitettu neljännen sukupolven (4G) langattomaksi ohjelmistoalustaksi, joka mahdollistaa Internet-palvelujen tarjoamisen langattomassa ympäristössä. 4G voidaan määritellä IP-protokollaan perustuvaksi langattomaksi laajakaistaverkoksi, joka perustuu WLAN:iin tai Bluetoothiin (taikka HiperLAN:iin).

Wificom on WLAN-teknologiaan perustuvien langattomien Internet-palvelujen sekä langattomien tiedonsiirtosovellusten ohjelmistoteknologian tarjoaja. Wificomin langattomien Internet-palveluiden kohdemarkkinat muodostuvat julkisista tiloista kuten hotelleista, liike- ja konferenssikeskuksista sekä lento- ja juna-asemista. Lisäksi Wificom rakentaa asiakkailleen paikallisverkkoinfrastruktuuria sekä toimii WLAN-verkkokomponenttien jälleenmyyjänä. Wificom tarjoaa myös WLAN-teknologiaan liittyviä konsultointi- ja koulutuspalveluita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Micsomin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli […][2] euroa. Micsomin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli […] euroa. Wificomin ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden yhteenlaskettu, maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2001 […] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan Wificomin liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa 3i on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo, että yrityskaupan tarkastelemisen kannalta markkinat voitaisiin määritellä WISP (Wireless Internet Service Provider) -markkinoiksi sekä langattomien tiedonsiirtosovellusten ohjelmistoteknologian markkinoiksi. Ilmoittaja pitää kumpiakin markkinoita maailmanlaajuisina. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten liiketoiminnoissa on sekä horisontaalista (ohjelmistotarjonta) päällekkäisyyttä että vertikaalisia (WISP-toiminta) yhteyksiä. Ilmoittajan mukaan osapuolten markkinaosuudet eivät kuitenkaan päällekkäisilläkään markkinoilla nouse […]. Lisäksi ilmoittaja toteaa, että 3i:n salkussa on eräitä muita informaatioteknologiayrityksiä, joiden voitaisiin katsoa toimivan vertikaalisilla markkinoilla suhteessa yrityskaupan osapuoliin. Ilmoittajan mukaan näidenkään yritysten markkinaosuudet eivät yksinään eivätkä yhdessä millään kansallisilla markkinoilla […] markkinaosuutta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäviksi osakevaihtosopimuksessa, osakassopimuksessa sekä vähemmistöosakassopimuksessa olevia kilpailu- ja rekrytointikieltoja. Osakevaihtosopimuksen mukaan myyjät sitoutuvat olemaan suoraan tai epäsuorasti kilpailematta Wificom Technologiesin liiketoiminnan kanssa tai nauttimasta omistusosuuksia kilpailevista liiketoiminnoista […] osakekaupan toteutumisesta lähtien. Osakassopimuksessa myyjille ja muillekin osakkeenomistajille on asetettu velvoite omistuksensa ajan sekä […] ajan omistuksen päättymisestä lukien olemaan suoraan tai epäsuoraan kilpailematta Wificom Technologiesin liiketoiminnan kanssa tai nauttimasta omistusosuuksia kilpailevista liiketoiminnoista. Vähemmistöosakassopimuksen vastaava kilpailukielto on voimassa omistuksen ajan sekä […] ajan omistuksen päättymisestä lukien. Osakas- ja vähemmistöosakassopimuksissa on lisäksi sovittu rekrytointikiellosta, jonka mukaan osakkeenomistajat eivät saa omistuksensa aikana ja […] kuluessa omistuksen tai kyseisen työntekijän työsopimuksen päättymisestä lukien rekrytoida Wificom Technologiesin avainhenkilöitä itse tai houkutella heitä siirtymään toisen yhtiön palvelukseen taikka tehdä muunlaista sopimusta, jonka kohteena on yhtiön työntekijän työsuoritus.

Ilmoituksessa edellä mainittuja kilpailu- ja rekrytointikieltoja perustellaan sillä, että ne ovat yrityskauppaan suoraan ja välittömästi liittyviä sekä yrityskaupan toteuttamisen kannalta välttämättömiä. Ilmoittajan mukaan Wificom Technologiesin liiketoiminta ja arvo perustuvat pääasiallisesti osakkailla olevaan taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Ilmoittaja toteaa kilpailu- ja rekrytointikieltojen kohteena olevien henkilöiden olevan merkittäviä omistajia Wificom Technologiesissa ja että he ovat aktiivisesti mukana Wificom Technologiesin liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa, samoin kuin tuotekehityksessä ja asiakashankinnassa. Ilmoittaja pitää kilpailu- ja rekrytointikieltoja yrityskaupan edellytyksinä, koska Wificom Technologiesin menestys on huomattavassa määrin riippuvainen osakkaiden henkilökohtaisesta panoksesta. Ilmoittajan mukaan investoinnit yritykseen olisivat huomattavan riskialttiita ilman edellä mainittuja kilpailu- ja rekrytointikieltoja.

Kilpailuvirasto on ottanut huomioon ilmoituksessa esitetyt perustelut ja ilmoittajan toimittamat lisäselvitykset ja katsoo, että ilmoittajan esittämät kilpailu- ja rekrytointikiellot voidaan hyväksyä vain osittain. Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ehtoja, joiden piiriin kuuluu myyjien lisäksi sellaisia henkilöitä, jotka toimivat Wificom Technologiesissa asiantuntijatehtävissä ja/tai omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailu- ja rekrytointikielto voidaan asettaa sellaisille myyjinä toimiville osakkeenomistajille, jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat ilman kilpailu- ja rekrytointikieltoa nopeasti aloittaa hankinnan kohteen kanssa kilpailevan liiketoiminnan. Sen sijaan kilpailu- ja rekrytointikiellot muiden kuin myyjien ja ostajien välillä ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi vain poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ilmoittajan esittämä kilpailu- ja rekrytointikielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi siltä osin kuin se kohdistuu […]. Sen sijaan muille osakkaille esitetyt rajoitukset eivät muun selvityksen puuttuessa ole Kilpailuviraston arvion mukaan välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiselle, eikä niitä siten voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi. Kilpailu- ja rekrytointikiellon ajallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että edellä mainituille henkilöille asetettu kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain niin pitkäksi aikaa kuin kukin on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailu- ja rekrytointikielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun Wificom Technologiesissä yksinomaista määräysvaltaa käyttävä 3i irtautuu yhtiöstä. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja niitä maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kauppasopimuksen allekirjoittamishetkellä. Rekrytointikielto voi koskea vain aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Micsom Oy hankkii määräysvallan Wificom Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailu- ja rekrytointikiellon […] osalta yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä mainituin rajoituksin. Muiden osakevaihtosopimuksessa ja osakassopimuksissa sovittujen ehtojen osalta ei voida sulkea pois mahdollisuutta tarvittaessa soveltaa niihin kilpailunrajoituslain 4–7 ja 9 §:n säännöksiä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös 26.7.2001, dnro 629/81/01.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.