Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.7.2003

Diaarinumero

605/81/2003

Osapuolet

3i Group plc / Jutel Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (jäljempänä 3i) on 8.7.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Jutel Oy:ssä (jäljempänä Jutel).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i on riskisijoitus- eli venture capital -yhtiö, joka tekee oman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i:n yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Jutel on ohjelmistoyritys, joka on keskittynyt digitaalisten ohjelmistojen kehittämiseen mediayhtiöille. Yhtiöllä on toimipisteet Oulussa, Helsingissä ja Lontoossa ja se toimii maailmanlaajuisesti. Jutel toimii yhteistyössä IBM:n kanssa, joka hoitaa Jutelin kehittämien sovellusten markkinointia, myyntiä ja implementointia. Jutel hoitaa myös itse näitä tehtäviä ja sopimus ei ole eksklusiivinen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

3i:n yritysryhmän liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli yli […][1] euroa ja hankinnan kohteen liikevaihto vuonna 2002 oli puolestaan noin […] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa 3i on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Jutel kehittää, tuottaa ja markkinoi ohjelmistoja median digitaaliseen sisältötuotantoon ja -hallintaan. Ohjelmistoja voidaan käyttää sekä radio- ja televisiotoiminnassa että internet- ja mobiilipalveluissa. Jutel on keskittynyt pääasiassa radiotoiminnassa käytettäviin digitaalisiin ohjelmistoihin. Jutelin pääasiallinen tuote on RadioMan, joka on tarkoitettu pääasiassa isojen radioasemien sisällöntuotantoon. Ilmoittajan mukaan 3i tai sen yritysryhmään kuuluva yhtiö ei toimi samoilla horisontaalisilla tai vertikaalisilla markkinoilla Suomessa kuin Jutel.

Ilmoittajan mukaan Jutel tarjoaa sovelluksiaan maailmanlaajuisesti ja sen kilpailijat ovat myös aktiivisia useassa maassa. Digitaalisten sovellusten tarjoamiselle ei ilmoittajan mukaan ole maantieteellisen sijainnin kannalta minkäänlaisia esteitä. Nämä seikat puoltaisivat relevanttien maantieteellisten markkinoiden tarkastelua vähintään Euroopan laajuisena.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii määräysvallan Jutel Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.