Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

2.8.2002

Diaarinumero

607/81/2002

Osapuolet

Tryg i Danmark smba / Tryg General Insurance Holding A/S

Asian vireilletulo

Tryg i Danmark smba (jäljempänä Tryg i Danmark) on 15.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Tryg General Insurance Holding A/S:ssa (jäljempänä Tryg General Insurance).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tryg i Danmark on holdingyhtiö, joka suoraan tai välillisesti tuottaa palveluja tanskalaisille vahinko-, henki- ja eläkevakuutetuille. Yhtiön omistus on hajautunut vakuutuksenottajille. Tryg i Danmarkin liiketoiminta on muodostunut pääasiassa Nordea AB:n osakkeiden (6,2 %:n osuus) hallinnasta.

Tryg General Insurance toimii Nordea AB:n vahinkovakuutusliiketoiminnan holdingyhtiönä. Holdingyhtiö hallinnoi kokonaismaksutulolla mitattuna Pohjoismaiden toiseksi suurinta vahinkovakuutuskonsernia. Vahinkovakuutuskonsernilla on muun muassa seuraavat tytäryhtiöt: Tryg (Tanska), Vesta (Norja), TBi (Iso-Britannina ja Tanska) ja Nordea Ubezpieczenia (Puola) sekä lisäksi liiketoimintaa Virossa (Nordea Kindlustus) sekä vähäisessä määrin Suomessa. Konsernilla on noin [ ][1] henkilöasiakasta ja [ ] yritysasiakasta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tryg i Danmarkin maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 2001 oli noin 41 miljoonaa euroa ja kaupan kohteen Tryg General Insurancen noin 1,8 miljardia euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Tryg General Insurancen Suomen sivuliikkeen myyntitoiminta on alkanut vuoden 2001 kesäkuussa. Vahinkovakuutuksia myydään Nordean konttoreiden ja nettipankki Solon välityksellä. Tryg i Danmark ei ilmoittajan mukaan harjoita liiketoimintaa Suomessa. Osana ilmoitettua transaktiota Nordea ja Tryg i Danmark sopivat [ ]. Suomen vahinkovakuutusmarkkinoiden huomattavimpia toimijoita ovat Sampo-ryhmä, Pohjola-yhtiöt ja Tapiola-yhtiöt.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tryg i Danmark smba hankkii määräysvallan Tryg General Insurance Holding A/S:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.