Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.7.1999

Diaarinumero

610/81/1999

Osapuolet

Engel Palvelut Oy / Outokumpu Harjavalta Metals Oy

Asian vireilletulo

Engel Palvelut Oy (Engel) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 30.6.1999 Outokumpu Harjavalta Metals Oy:n (OHM) kanssa tehdyn yrityskaupan.

Engelissä käyttää määräysvaltaa sijoitusyhtiö MB Equity Partners Oy (MB), joka kuuluu Leonia Oyj:n yritysryhmään. Hankkijan koko yritysryhmän viimeksi laaditun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto oli noin 8.6 miljardia markkaa. Hankitun liiketoiminnan liikevaihto oli vuonna 1998 noin 3 miljoonaa markkaa. MB hankki määräysvallan Engel-konsernin emo-yhtiöstä 15.12.1998. Hankinnan kohteen liikevaihtoon lisätään siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Engel-yhtymän liikevaihto 1997, sekä Engelin tämän jälkeen muiden samalta alalta ostamien yritysten liikevaihto, joista muodostuu yhteensä noin Engel-yhtymän vuoden 1998 liikevaihto 530 miljoonaa markkaa.

Yrityskaupassa on saatettu kilpailunrajoituslain 11 f §:n vastaisesti ryhtyä toimenpiteisiin yrityskaupan toteuttamiseksi ennen lopullista päätöstä. Täytäntöönpanokiellon mahdollista rikkomista selvitetään Kilpailuvirastossa erillisenä asiana.

Ratkaisu ja sen perustelut

Engel Palvelut Oy toimii siivous-, kiinteistönhuolto- ja turvallisuuspalvelujen alalla valtakunnallisesti. Muut Engel-konsernin yhtiöt harjoittavat mm. rakennuttamispalvelu- ja suunnittelutoimintaa. Ostettavaan liiketoimintaan kuuluvat OHM:n turvapalvelut eli turvallisuuspalvelut, puhelinkeskus- ja postituspalvelut. Liiketoiminnan siirrossa ulkoistetaan OHM:n Harjavallan tehtaan turvapalvelut, jotka yritys on aiemmin hoitanut ns. omatuotantona. OHM ei ole tarjonnut turvapalveluja ulkopuolisille yrityksille.

Engelin markkinaosuus turvapalvelujen markkinoilla on Länsi-Suomessa ilmoittajan arvion mukaan noin [18–30][1]% ja Porin ja Harjavallan alueella noin [12–25][2]%. Alueella on useita pieniä kilpailijoita sekä Engeliä selvästi suurempi kilpaileva yritys Securitas Oy.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b, 11 d, ja 11 f §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena

[2] Tarkka luku poistettu liikesalaisuutena