Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.7.2001

Diaarinumero

611/81/2001

Osapuolet

3i Finland Oy / Sitra / Oy Arbonaut Ltd

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 21.6.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa 3i Finland Oy (3i Finland) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra) ovat hankkineet yhteisen määräysvallan Oy Arbonaut Ltd:ssä (Arbonaut). Yritysjärjestelyssä on kyse 3i Finlandin ja Sitran Arbonautiin tekemästä pääomasijoituksesta, joka on toteutettu Arbonautia koskevan 31.5.2000 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Finland (ent. SFK Finance Oy) on suomalainen sijoitusyhtiö, joka tekee oman pääoman ehtoisia ja muita sijoituksia pääasiassa suomalaisiin osakeyhtiöihin. 3i Finland kuuluu 3i Group plc:n (3i Group) yritysryhmään. 3i Group on Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja.

Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, josta eduskunta vastaa. Sitra pyrkii tutkimuksen, innovatiivisen toiminnan, koulutuksen ja yritysrahoituksen keinoin edistämään Suomen taloudellista hyvinvointia. Sitran toimintaa rahoitetaan peruspääoman ja yritysrahoituksen tuotoilla.

Kaupan kohteena oleva Arbonaut on vuonna 1994 perustettu yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa langattomia paikannussovelluksia puhelinvalmistajille ja matkaviestinoperaattoreille. Arbonautin palveluksessa on noin 50 työntekijää.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

3i Groupin maailmanlaajuinen liikevaihto 31.3.2000 päättyneellä tilikaudella oli noin [ ][1] miljardia markkaa. Sitran kilpailuoikeudellinen liikevaihto on noin [ ] miljoonaa markkaa. Kaupan kohteen Arbonautin liikevaihto vuonna 2000 oli noin [ ] markkaa. 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu Arbonautin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan 3i Finland Oy:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin [ ] miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät. Koska hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa ja hoitaa pysyvästi kaiken itsenäiselle taloudelliselle yksikölle kuuluvan toiminnan, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Arbonaut kehittää ja tarjoaa matkapuhelinten paikannuspalveluja puhelinvalmistajille ja matkaviestinoperaattoreille. Yhtiön päätuote on Arbonaut GeoMessaging Suite, joka viestittää automaattisesti matkapuhelimen käyttäjän sijaintia. Sovellusta voidaan käyttää paikannukseen perustuvissa matkaviestinoperaattoreiden palveluissa kuten navigointi-, hakemisto- ja keskustelupalveluissa sekä virtuaalisissa yhteisöpalveluissa. Arbonaut Maptech on GeoMessaging Suite -tuotetta hyödyntävä navigointisovellus karttoineen. Arbonaut FleetManagerin avulla on mahdollista jäljittää reaaliaikaisesti ajoneuvojen sijainti sekä suunnitella tarvittaessa uudelleen niiden reitit. Palvelu on suunniteltu erityisesti kuljetusyhtiöiden tarpeisiin. Arbonaut GeoMessaging Server on palvelin, joka mahdollistaa Arbonautin sovellusten käytön ja ylläpidon. Palvelimessa on laaja valikoima sovelluspintoja myös muihin matkaviestinoperaattoreiden palvelualustaratkaisuihin, kuten laskutussovelluksiin. Palvelin voidaan joko sijoittaa operaattorin omiin tiloihin tai sitä voidaan käyttää niin sanottuna sovellusvuokrauspalveluna.

Paikannusratkaisujen markkinat ovat ilmoittajien mukaan maailmanlaajuiset. Arbonaut arvioi, että sillä on näillä markkinoilla noin [1–10] prosentin markkinaosuus. Suomessa Arbonautin markkinaosuus on sen arvion mukaan noin [1–20] prosenttia. Yhtiöllä on useita sitä suurempia kilpailijoita, kuten amerikkalaiset SignalSoft Corporation, Airflash Inc. ja Cellpoint Inc. sekä ranskalainen Webraska ja israelilainen CT Motion. Ilmoittajien mukaan 3i Groupin ja Sitran määräysvallassa olevat muut yritykset eivät kilpaile Arbonautin kanssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittajat esittävät, että yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäisiin Arbonautin perustajille ja yhtiötä johtaville osakkaille ([ ] ja 19.12.2000 osakassopimuksen sitomaksi tullut [ ]) osakassopimuksessa asetettu kielto olla osallistumatta osakkeenomistuksensa ajan Arbonautin toiminnan kanssa suorasti tai epäsuorasti kilpailevaan toimintaan. Osapuolen käsityksen mukaan kielletyllä kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan sijainnin viestittämiseen ja muihin paikannuspalveluihin liittyvien sovellusten, serverien ja tietotekniikkapalveluiden kehittämistä, tuotantoa ja myyntiä. Osapuolten mukaan liitännäisrajoitus voidaan ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, sillä Arbonaut toimii maailmanlaajuisesti. Ilmoittajat pitävät yrityskaupan liitännäisrajoituksena myös sitä, että kilpailukielto kestää [ ] myös sen jälkeen, kun sopimuksen osapuoli ei enää ole Arbonautin omistaja.

Osapuolet pitävät edellä selvitettyä kilpailukieltoa yrityskauppaan välittömästi liittyvänä ja sen toteuttamiselle välttämättömänä. Arbonautin arvo perustuu pääasiallisesti kilpailukiellon kohteena olevien yksityishenkilöiden maineeseen, taitotietoon ja muuhun osaamiseen. Mainitut yksityishenkilöt ovat Arbonautin omistajia ja osallistuvat sen päivittäiseen johtamiseen, tuotekehittelyyn ja asiakashankintaan, minkä lisäksi he voivat vaikuttaa Arbonautin strategisiin liiketoimintaratkaisuihin. Koska Arbonautin liiketoiminta on voimakkaasti riippuvaista siitä, että kilpailukiellon kohteena olevat henkilöt toimivat aktiivisesti yhtiön eduksi, muut omistajat eivät voisi investoida yhtiöön, jos olisi riski siitä, että kyseiset henkilöt voisivat omistuksensa aikana toimia Arbonautin kilpailijoiden eduksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan esitettyä kilpailukieltoa voidaan jäljempänä mainituin rajoituksin pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailunrajoitus liittyy välittömästi kaupan kohteen arvon siirtämiseen ostajalle. Kilpailukielto voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksena siltä osin kuin se koskee niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Kilpailukiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi vain niin pitkäksi ajaksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien kuin kukin edellä mainittu yksityishenkilö on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailukielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun sekä 3i Group että Sitra, jotka käyttävät Arbonautissa yhteistä määräysvaltaa, ovat irtautuneet yhtiöstä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Finland Oy ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ovat hankkineet yhteisen määräysvallan Oy Arbonaut Ltd:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy [johtaville osakkaille] asetetun kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityistä kohdista tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.