Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.7.2001

Diaarinumero

612/81/2001

Osapuolet

Berkshire Hathaway Inc. / Rexam plc:n MiTek -divisioona

Asian vireilletulo

Yhdysvaltalainen Berkshire Hathaway Inc. (BH) on 21.6.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa BH hankkii Rexam plc:n yhdysvaltalaisen MiTek -divisioonan koko osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BH on holding-yhtiö, jolla on runsaasti eri aloilla toimivia tytäryhtiöitä. BH -ryhmän tärkein toimiala on omaisuus- ja vahinkovakuutustoiminta, joita harjoitetaan sekä suorana vakuuttamisena että jälleenvakuuttamisena. Muita liiketoiminta-alueita ovat mm. rakennusmateriaalien kauppa, huonekalujen vähittäismyynti, sanomalehtien julkaisutoiminta ja korkean teknologian koulutuspalvelut lentokoneiden ja laivojen miehistöille. BH -ryhmän päätoimipaikka on Yhdysvalloissa.

Kaupan kohteena on Rexam plc:n MiTek -divisioona, joka valmistaa ja kehittää erilaisia rakennusteollisuuden tuotteita ja tuotantovälineitä. Yhtiön pääkonttori on Yhdysvalloissa ja sillä on tuotantolaitoksia eri puolilla maailmaa. Suomessa toimii tytäryhtiö MiTek Finland Oy (MiTek Finland), jonka päätuote on kattoristikoiden ja muiden puuliitosten valmistamisessa käytettävä naulalevy. MiTek Finland myy myös muita Tanskasta tuomiaan kiinniketuotteita (mm. kulmalevyjä, reikävanteita, palkkikenkiä ja kampanauloja) sekä erilaisia kattoristikoiden valmistuksessa käytettäviä koneita ja laitteita. Lisäksi yhtiö tarjoaa katto- ja naulalevyrakenteisiin liittyviä suunnittelu- ja arviointipalveluja. Asiakaskunta koostuu kattoristikoiden valmistajista, talotehtaista, hirsitalo- ja elementtirakentajista sekä pakkausteollisuudesta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

BH -ryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2000 päättyneellä tilikaudella oli 233,4 miljardia markkaa ja MiTek -divisioonan vastaava liikevaihto oli 1,88 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Yrityskauppa toteutetaan käytännössä siten, että hankituista MiTek -divisioonan yhtiöistä perustetaan MT Sub. Inc (”Newco”). BH:n kokonaan omistama tytäryhtiö MT Holdings Inc. hankkii omistukseensa kaikki Newco:n osakkeet.

BH -yritysryhmällä ei ole liiketoimintaa Suomessa, mutta sille kertyy liikevaihtoa kahden tytäryhtiönsä, General Cologne Re ja Johns Manville Corporation, kautta. Osapuolilla ei ilmoittajan mukaan ole päällekkäistä liiketoimintaa Suomessa.

Ilmoittaja on määritellyt relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi rakennusteollisuuden puu- ja betonituotteiden kiinnikemarkkinat, joista MiTek Finlandin markkinaosuus on ilmoittajan mukaan [ alle 10 ][1] %. Kilpailuviraston arvion mukaan tämä määrittely on kuitenkin selkeästi liian lavea kilpailuvaikutusten arviointiin. Markkinat voidaan siten jakaa edelleen kapeampiin segmentteihin esim. naulalevyt, muut kiinniketuotteet, kattoristikoiden suunnittelupalvelut ja kattoristikoiden valmistuksessa käytettävien koneiden ja laitteiden markkinat. Kilpailuviraston vastaanottamien markkinaosapuolten lausuntojen perusteella naulalevymarkkinat voidaan jakaa edelleen toisaalta rakennusteollisuudessa vaadittaviin sertifioituihin naulalevyihin ja toisaalta pakkausteollisuudessa käytettäviin naulalevyihin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemien markkinaosapuolten lausuntojen perusteella yrityskaupalla ei katsota olevan kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia Suomessa. Lausunnoista ilmeni kuitenkin huoli naulalevymarkkinoiden keskittymisestä, MiTek Finlandin hyvin korkeista markkinaosuuksista sekä riittävän vahvojen kilpailijoiden puuttumisesta naulalevyjen markkinoilla Suomessa. Lisäksi kiinnitettiin huomiota sertifiointivaatimusten ja tuotteen patentoinnin aiheuttamiin naulalevymarkkinoille tulon esteisiin niin uusien kuin kiinnikealalla jo toimivienkin yritysten kohdalla. Toisaalta todettiin myös, että korkeiden hintojen seurauksena kilpailu todennäköisesti lisääntyy tulevaisuudessa. Yrityskaupan seurauksena markkinoiden rakenne ei kuitenkaan muutu millään edellä määritellyillä markkinoilla Suomessa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Berkshire Hathaway Inc. hankkii Rexam plc:n MiTek -divisioonan koko osakekannan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.