Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.7.2002

Diaarinumero

617/81/2002

Osapuolet

Mehiläinen Oy / Sydänvagus Oy

Asian vireilletulo

Mehiläinen Oy (Mehiläinen) on 9.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Sydänvagus Oy:ssä (Sydänvagus).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Mehiläisen toimiala on kattavien lääketieteellisten palveluiden tarjoaminen. Tähän kuuluvat mm. kaikki tärkeimmät lääketieteen erikoisalat, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, kirurgiset palvelut, kliiniset laboratoriopalvelut sekä kuvantamispalvelut. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli yli 52 miljoonaa euroa. Mehiläinen on syntynyt Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautumisen seurauksena, ja siinä käyttävät yhteistä määräysvaltaa CapMan Capital Management Oy (CapMan) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra).

Sydänvagus toimii Turussa erikoisalanaan sydäntutkimukset, kuten rasituskokeet, ultraäänitutkimukset, pitkäaikaisrekisteröinnit ja spirometriat. Lääkäriaseman liikevaihto vuonna 2001 oli noin 400 000 euroa. Mehiläinen omistaa ennestään 45 % Sydänvaguksen osakekannasta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mehiläisen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. CapMan ja Sitra ovat hankkineet määräysvallan Mehiläisessä marraskuussa 2000[1]. Sydänvaguksen liikevaihtoon luetaan siten Mehiläisen ja siinä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Koska näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Terveydenhuollon palveluiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2000 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 7,74 miljardia euroa. Koko yksityisen sektorin osuus terveydenhuollon markkinoista Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan alle 8 %. Sydänvaguksen johto katsoo maantieteelliseksi markkina-alueekseen Turun talousalueen, jossa sen markkinaosuus on 55 % yksityissektorin tarjoamista palveluista. Jos mukaan luetaan julkisen sektorin palvelut, on Sydänvaguksen osuus noin 8 % kaikista tehdyistä tutkimuksista. Mehiläisen osuus kaikista Suomessa tehtävistä sydänleikkauksista on noin 3,5 %. Sydänleikkauspotilaat tulevat Sairaala Mehiläiseen ympäri maata sekä ulkomailta. Suomessa sydänleikkauksia tekevät pääasiassa yliopistolliset keskussairaalat sekä yksityisellä sektorilla Sairaala Cordia Kuopiossa. Turun alueen merkittäviä julkisten terveydenhuollon palveluiden tarjoajia ovat mm. Turun Yliopistollinen Keskussairaala, Turun kaupunginsairaala ja terveysasemat sekä Turunmaan sairaala. Mehiläisen ohella merkittävä yksityisen sektorin palveluntarjoaja Turun alueella on Lääkäriasema Pulssi. Ilmoittajan mukaan julkinen sektori dominoi paikallisia markkinoita, eikä omistuspohjan muutos siten olennaisesti muuta paikallista kilpailutilannetta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy hankkii määräysvallan Sydänvagus Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös; CapMan Capital Management Oy / Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra / Mehiläinen Oy, Dnro 1024/81/00, 22.12.2000.