Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.7.2002

Diaarinumero

618/81/2002

Osapuolet

Mehiläinen Oy / Oy Medix Ab:n kauniaisten lääkäriaseman liiketoiminta

Asian vireilletulo

Mehiläinen Oy (Mehiläinen) on 9.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Oy Medix Ab:n Kauniaisten Lääkäriaseman (Lääkäriasema) liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Mehiläisen toimiala on kattavien lääketieteellisten palveluiden tarjoaminen. Tähän kuuluvat mm. kaikki tärkeimmät lääketieteen erikoisalat, sairaalapalvelut, työterveyspalvelut, kirurgiset palvelut, kliiniset laboratoriopalvelut sekä kuvantamispalvelut. Yhtiön liikevaihto vuonna 2001 oli yli 52 miljoonaa euroa. Mehiläinen on syntynyt Sairaalaosakeyhtiö Mehiläisen ja Tohtoritalo 41400 Oy:n sulautumisen seurauksena, ja siinä käyttävät yhteistä määräysvaltaa CapMan Capital Management Oy (CapMan) ja Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra (Sitra).

Lääkäriaseman toimiala kattaa yleislääkäri- ja erikoislääkäripalvelut, röntgen- ja ultraäänitutkimukset, laboratoriotutkimukset, kliinisen fysiologian tutkimukset, työterveyshuollon sekä SUP ja solariumpalvelut. Lääkäriaseman liikevaihto vuonna 2001 oli yli 600 000 euroa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Mehiläisen liikevaihtoon luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin ja kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (498/98) edellyttämällä tavalla yhtiössä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan kaikkien niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen ja säätiöiden liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. CapMan ja Sitra ovat hankkineet määräysvallan Mehiläisessä marraskuussa 2000[1]. Lääkäriaseman liikevaihtoon luetaan siten Mehiläisen ja siinä määräysvaltaa käyttävien CapManin ja Sitran yritysryhmien viimeisen kahden vuoden aikana samalta toimialalta tekemät hankinnat. Koska näin laskettuna kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Terveydenhuollon palveluiden kokonaismarkkinoiden arvo Suomessa vuonna 2000 oli ilmoittajan arvion mukaan noin 7,74 miljardia euroa. Koko yksityisen sektorin osuus terveydenhuollon markkinoista Suomessa on ilmoittajan arvion mukaan alle 8 %. Oy Medix Ab:n ja Lääkäriaseman johto katsovat Lääkäriaseman maantieteelliseksi markkina-alueeksi Kauniaisten kaupungin sekä sen lähiympäristön, erityisesti Keski- ja Pohjois-Espoon alueet. Kauniaisten terveyskeskus tuottaa suurimman osan yleislääkäripalveluista kunnan asukkaille. Paikallisten yritysten työterveydenhuolto sekä erikoislääkärikonsultaatiot ovat pääosin Lääkäriaseman hoidossa. Lisäksi suuri osa Kauniaisten terveyskeskuksen röntgenkuvauksista suoritetaan Lääkäriasemalla ostopalveluna. Lääkäriasemalla ei Suur-Helsingin laajan yksityislääkäritarjonnan vuoksi ole hallitsevaa asemaa lähialueilla. Mehiläisen osuus Suur-Helsingin alueen yksityisen sektorin terveydenhuollon markkinoista on ilmoittajan arvion mukaan 30–35 %. Merkittävin yksityinen kilpailija on Diacor -konserni. Lisäksi alueella toimii kymmeniä pienempiä yksityisiä palveluntarjoajia. Mehiläinen ei ennen yrityskauppaa omista Kauniaisissa lääkäriasemia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Mehiläinen Oy hankkii Oy Medix Ab:n Kauniaisten Lääkäriaseman liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Kilpailuviraston päätös; CapMan Capital Management Oy / Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra / Mehiläinen Oy, Dnro 1024/81/00, 22.12.2000.