Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

15.7.2004

Diaarinumero

620/81/2004

Osapuolet

ABN AMRO Ventures B.V. / Iittala Oy Ab

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 2.7.2004 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestely, jossa ABN AMRO Ventures B.V. (ABN AMRO Capital) hankkii järjestelyä varten perustetun yhtiön kautta määräysvallan Iittala Oy Ab:ssa (Iittala).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ABN AMRO Capital on kansainvälinen yksityinen pääomasijoitusyhtiö, joka on erikoistunut keskikokoisten yritysten yritysjärjestelyihin, pääomakorotuksiin ja pörssinoteerattujen yritysten ostoihin. ABN AMRO Capital on hollantilaisen pankin ABN AMRO Bank N.V.:n täysin omistama tytäryhtiö. ABN AMRO Capital -yritysryhmään kuuluvista yhtiöistä Suomessa toimintaa harjoittaa investointipankki Alfred Berg Finland Oyj Abp.

Iittala on skandinaaviseen muotoiluun perustuvien kodintuotteiden designyritys. Yhtiön toimialana on korkealuokkaisten kodintuotteiden suunnittelu, suunnitteluttaminen, valmistus, valmistuttaminen, osto, markkinointi ja myynti sekä muu tähän liittyvä toiminta. Iittalan kodintuotteiden valikoimaan kuuluvat ruoanvalmistusvälineet, kattausvälineet ja sisustustarvikkeet. Iittalan tavaramerkkejä ovat Arabia, Hackman, Iittala, Rörstrand, BodaNova, Höganäs Keramik ja Høyang-Polaris.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ABN AMRO Capitalin yritysryhmään kuuluvien yhteisöjen maailmanlaajuinen kokonaisliikevaihto vuonna 2003 oli noin […][1] miljardia euroa, josta Suomesta kertynyttä liikevaihtoa oli yli 20 miljoonaa euroa. Iittalan liikevaihto vuonna 2003 oli noin 163,2 miljoonaa euroa, josta noin [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan korkealuokkaisten kodintuotteiden markkinat koostuvat seuraaviin tuoteryhmiin kuuluvista tuotteista: ruoanvalmistusvälineet, kattausvälineet ja sisustustarvikkeet. Ilmoittajan mukaan relevanttien hyödyke- ja maantieteellisten markkinoiden täsmällinen määrittely ei ole tarpeen, koska ABN AMRO Capitalin yritysryhmään ei kuulu yhteisöjä, jotka toimivat samalla toimialalla kuin Iittala eikä yhteisöjä, jotka toimisivat vertikaalisessa suhteessa niihin markkinoihin joilla Iittala toimii.

Ilmoittajan mukaan korkealuokkaisten kodintuotteiden kokonaismarkkinat Suomessa vuonna 2003 olivat arvoltaan noin 265 miljoonaa euroa. Ilmoittajan mukaan Iittalan markkinaosuus Suomessa on noin [20–30] % markkinoiden kokonaisarvosta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan korkealuokkaisten kodintuotteiden markkinat ovat vähintään Euroopan laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla ABN AMRO Capital hankkii määräysvallan Iittalassa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.