Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.7.2007

Diaarinumero

623/81/2007

Osapuolet

Attendo Oy (Industri Kapital) / MedOne Group Oy

Asian vireilletulo

Attendo Oy (”Attendo”) on ilmoittanut 13.7.2007 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan MedOne Group Oy:ssä (”MedOne”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Attendon omistaa ruotsalainen Attendo Care Holding AB, jonka puolestaan omistaa Industri Kapital 2004 Ltd. Attendon ruotsalainen sisaryritys Attendo AB tarjoaa vanhuksille, vammaisille, lapsille ja nuorille suunnattuja hoivapalveluja Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, eikä sillä ole liiketoimintaa Suomessa.

MedOne toimii terveydenhuollon ja hoivapalveluiden tuottajana tuotteinaan perusterveydenhuollon palvelukokonaisuudet, päivystyspalvelut, vanhusten palveluasuminen sekä terveydenhuoltoalan henkilöstöpalvelut. MedOnen liiketoiminta jakautuu neljään osa-alueeseen: perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, suun terveydenhuolto ja hoivapalvelut. MedOnen asiakaskunta koostuu kunnista, kuntayhtymistä ja sairaanhoitopiireistä, jotka ostavat MedOnelta palveluita tai niiden kokonaisulkoistuksia.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Industri Kapitalin portfolioyhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin [5–10][1] miljardia euroa, josta noin [1–2] miljardia euroa kertyi Suomesta. MedOnen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli noin [80–90] miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan MedOne toimii julkisen perusterveydenhuollon palvelukokonaisuuksien, päivystyspalveluiden, vanhusten palveluasumisen ja henkilöstöpalveluiden markkinoilla Suomessa. Yksikään Industri Kapitalin portfolioyhtiöistä ei ilmoittajan mukaan toimi samoilla markkinoilla Suomessa kuin MedOne, eikä myöskään MedOnen toimintaan vertikaalisessa yhteydessä olevilla markkinoilla. Ilmoittaja viittaa markkinamäärittelyn osalta Kilpailuviraston päätökseen[2], jossa hoivapalveluita ja terveydenhuoltopalveluita on käsitelty toisistaan erillisinä markkinoina, joiden maantieteellinen laajuus saattaa vaihdella valtakunnallisesta paikallisiin markkinoihin riippuen yksittäisestä palvelusta.

Ilmoittajan arvion mukaan julkisen terveydenhuollon ja hoivapalveluiden markkinoiden koko Suomessa vuonna 2006 oli noin 7,8 miljardia, josta noin 6,7 miljardia kertyi terveydenhuollon palveluista, ja noin 1,1 miljardia kertyi hoivapalveluista. MedOnen markkinaosuus julkisen terveydenhuollon ja hoivapalveluiden markkinoilla on ilmoittajan mukaan vähäinen.

Kilpailuvirasto on pyytänyt lisäksi ilmoittajaa toimittamaan tietoja ulkoistetuista julkisen terveydenhuollon palveluista ja ulkoistetuista julkisista hoivapalveluista. Ilmoittajan arvion mukaan kyseessä olevien ulkoistettujen palveluiden arvo oli Suomessa vuonna 2006 noin [500–700] miljoonaa euroa, josta noin [200–300] miljoonaa kertyi terveydenhuollon palveluista, ja noin [300–400] miljoonaa euroa kertyi ikäihmisten hoivapalveluista[3]. Ilmoittajan arvion mukaan MedOnen markkinaosuus ulkoistetuista julkisen terveydenhuollon palveluista Suomessa vuonna 2006 oli noin [20–30] % ja ulkoistetuista julkisista ikäihmisten hoivapalveluista noin [0–5] %. Ilmoittajan mukaan terveydenhuollon ulkoistuspalveluita tarjoavat MedOnen lisäksi muun muassa Mediverkko Oy, Esperi Care Oy, Pihlajalinna Oy, Medivire Hoiva Oy ja Adecco Finland Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Attendo Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan MedOne Group Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkat tiedot on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ks. Kilpailuviraston päätös 3.5.2006, H-Careholding AB / Mehiläinen Oyj (dnro 253/81/2006). Kyseisessä päätöksessä ei ole määritelty relevantteja markkinoita täsmällisesti.

[3] Ilmoittajan arvio ulkoistettujen julkisten hoivapalveluiden arvosta sisältää ainoastaan ikäihmisille suunnatut hoivapalvelut.