Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.7.2001

Diaarinumero

629/81/2001

Osapuolet

3i Group plc / Micsom Oy

Asian vireilletulo

3i Group plc (3i Group) on ilmoittanut 6.7.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Micsom Oy:ssä (Micsom). Määräysvallan hankinta toteutetaan suunnattuna osakeantina ja osakassopimuksella. Ilmoittaja on lisäksi 19.7.2001 ja 24.7.2001 tarkentanut perusteluja esittämiinsä yrityskaupan liitännäisrajoituksiin.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

3i Group on yksi Euroopan johtavia riskisijoitus- eli venture capital -yhtiöitä, joka tekee oman pääoman ja vieraan pääoman ehtoisia investointeja kasvuyrityksiin. Lisäksi 3i Group hallinnoi julkisesti noteerattuja sijoitusrahastoja sekä sijoittaa omien pääomasijoitusten ohella myös ulkopuolisia varoja. 3i Groupin yritysryhmään kuuluu suomalainen sijoitusrahastoyhtiö 3i Finland Oy.

Kaupan kohteena oleva Micsom on suomalainen teknologiayritys, joka kehittää, tuottaa ja markkinoi ohjelmistosovellutuksia WLAN- ja Bluetooth -alustarakenteisiin. Se tuottaa ohjelmistoja erityisesti telekommunikaatio-operaattoreiden ja palveluntarjoajien tarpeisiin. Micsomin ohjelmisto on tarkoitettu neljännen sukupolven (4G) langattomaksi ohjelmistoalustaksi, joka mahdollistaa Internet-palveluiden tarjoamisen langattomassa ympäristössä.

Kilpailuoikeudellinen arvionti

3i Groupin kilpailunrajoituslain mukainen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin […][1] markkaa. Micsomille ei ole kertynyt liikevaihtoa vuonna 2000. Toisaalta 3i Groupin yritysryhmään kuuluva 3i International Holding on 18.5.2000 hankkinut SFK Finance Oy:n (nyk. 3i Finland Oy), jonka yritysryhmään kuuluu Micsomin kanssa samalla toimialalla toimivia yrityksiä. Siten Micsomin liikevaihdoksi luetaan kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella 3i Finland Oy:n kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto, joka oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan noin […] markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan Micsomin voidaan katsoa toimivan laajakaistaisten tiedonsiirtosovellusten markkinoilla. Micsomilla on tällä hetkellä yksi tuote, 4G Zone server, joka on tarkoitettu tiedonsiirtoon eri verkkojen välillä ja näiden verkkojen yhdistämiseen ja jolla mahdollistetaan laajakaistainen tiedonsiirto erityisesti neljännen sukupolven langattomissa tiedonsiirtoverkoissa. Tällä hetkellä markkinoilla ei ole olemassa vielä neljännen sukupolven langattomia ratkaisuja, joten markkinoita Micsomin kehittämälle sovellusratkaisulle ei ilmoittajan mukaan vielä ole.

Neljännen sukupolven langattomien tiedonsiirtosovellusten markkinat ovat ilmoittajan mukaan vasta kehitysvaiheessa ja markkinoilla on useita erilaisia potentiaalisia ja kilpailevia teknologiaratkaisuja ko. sovellusten toteuttamiseen. Yrityskaupan osapuolten käsityksen mukaan laajakaistaisten tiedonsiirtosovellusten markkinat ovat maailmanlaajuiset. Laajakaistaisia tiedonsiirtosovelluksia ja -laitteistoja valmistaa maailmanlaajuisesti huomattava määrä yrityksiä, joista osa toteuttaa myös langattomaan verkkoon perustuvia ratkaisuja (mm. Nokia Oyj ja Cisco Systems, Inc.).

Laajakaistaisen tiedonsiirron osalta 3i Groupin yritysryhmään kuuluvat ilmoittajan mukaan VDSL Systems Oy ja Necsom Oy, jotka toimittavat pääasiallisesti laitteistoja laajakaistaisiin tiedonsiirtoverkkoihin. Micsom toimii em. yhtiöihin nähden vertikaalisilla markkinoilla, koska se toimittaa sovelluksia laajakaistaisiin laitteistoihin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kilpailukieltoa, joka on asetettu Micsomin eräille osakkeenomistajille ([…]). Kilpailukiellon mukaan em. tahoille on osakassopimuksessa asetettu määräys olla kilpailematta suoraan tai epäsuorasti Micsomin kanssa [tiettynä aikana]. Em. tahot ”eivät saa kilpailla itsenäisesti tai heidän taikka jonkun muun omistaman yrityksen välityksellä, taikka toimia agenttina, neuvonantajana tai konsulttina yhdellekään henkilölle, yritykselle taikka muulle liiketoimintayksikölle Micsomin kanssa samalla liiketoiminta-alueella”. Osapuolten käsityksen mukaan Micsomin kanssa suoraan kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan langattomien tiedonsiirtosovellusten kehittämistä, tuottamista, markkinointia ja myyntiä. Osapuolet katsovat lisäksi, että kilpailukielto liitännäisrajoituksena tulee ulottaa koskemaan maailmanlaajuisia markkinoita, koska Micsom ja sen kilpailijat toimivat maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös rekrytointikieltoa, jonka mukaan em. tahot ”eivät saa [tiettynä aikana] rekrytoida Micsomin avainhenkilöitä itse tai houkutella heitä siirtymään toisen yhtiön palvelukseen taikka tehdä muunlaista sopimusta, jonka kohteena on yhtiön työntekijän työsuoritus”.

Ilmoittaja perustelee kilpailu- ja rekrytointikieltoa henkilöosakkaiden osalta mm. sillä, että Micsomin liiketoiminta ja arvo perustuvat pitkälti sen palveluksessa ja muuten toiminnassa mukana olevien henkilöiden tietotaitoon ja muuhun osaamiseen. Micsomin tuotteet ovat vasta […]. Informaatioteknologian alalla monella yrityksellä on tekniset resurssit siirtyä valmistamaan ja kehittämään vastaavia tuotteita. Kilpailu- ja rekrytointikiellon kohteena olevat henkilöt ovat ilmoittajan mukaan merkittäviä omistajia Micsomissa ja ovat aktiivisesti mukana Micsomin liiketoiminnan kehittämisessä ja johtamisessa sekä tuotekehityksessä ja asiakashankinnassa.

[…] asetettua kilpailu- ja rekrytointikieltoa ilmoittaja perustelee mm. sillä, että Micsomin […] osallistuvat molemmat aktiivisesti […] toimintaan. […] on siten […] kautta mahdollisuus saada huomattavan yksityiskohtaisia tietoja Micsomin toiminnasta sekä tämän kehittämistä ja hyödyntämistä sovelluksista ja teknologiasta.

Osakassopimuksessa määritelty kilpailukielto ei ilmoittajan mukaan koske […] niiltä osin, kun yhtiö tekee muita pääomasijoituksia yrityksiin, jotka toimivat Micsomin kanssa samalla toimialalla. Ilmoittaja katsoo, että tämän poikkeuksen johdosta […] asetettu rekrytointikielto on perusteltu, koska muuten yhtiöllä olisi mahdollisuus vähentää Micsomin arvoa rekrytoimalla sen työntekijöitä muihin sijoituskohteisiinsa tai esimerkiksi konsultoimalla muita sijoituskohteitaan Micsomia vahingoittavalla tavalla. Ilmoittaja huomauttaa, että […] pääomasijoitus Micsomiin on suhteellisen pieni, ja yhtiöllä voi olla suurempi intressi muissa sijoittamissaan yrityksissä.

Kilpailuvirasto on liitännäisrajoitusarvioinnissaan ottanut huomioon ilmoittajan esittämät perustelut ja lisäperustelut ja katsoo, että osakassopimuksessa sovittu kilpailu- ja rekrytointikielto voidaan hyväksyä vain osittain. Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi ehtoja, joiden piiriin kuuluu sellaisia tahoja, jotka toimivat yhtiössä ja/tai omistavat yhtiön osakkeita, mutta joiden osakeomistus ei oikeuta määräysvaltaan yhtiössä. Tässä tapauksessa rajoituksia voidaan jäljempänä mainituin rajauksin pitää yrityskaupan kannalta välttämättöminä. Poikkeukselliset olosuhteet johtuvat siitä, että yhtiössä yksinomaista määräysvaltaa käyttämään tulevalla 3i Groupilla ei ole hankittavaan liiketoimintaan liittyvää osaamista. Hankitun liiketoiminnan arvo perustuu pitkälti Micsomin avaintyöntekijöiden osaamiseen. Siten tiettyjen Micsomin palveluksessa olevien työntekijöiden voidaan katsoa omaavan sellaista tietotaitoa, jonka suojaaminen yhtiön käyttöön on perusteltua hankitun liiketoiminnan arvon ja jatkamisen kannalta.

Ilmoittajan esittämä kilpailu- ja rekrytointikielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi siltä osin kuin se kohdistuu [yksilöityihin osakkeenomistajiin]. Sen sijaan muille osakkaille eli […] esitetyt rajoitukset eivät muun selvityksen puuttuessa ole viraston arvion mukaan välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiselle, eikä niitä siten voida hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi. […] eivät ilmoittajan esityksen mukaan osallistu aktiivisesti Micsomin toimintaan. […] ja Micsomilla on sama viimekätisen määräysvallan käyttäjä, 3i Group, jolla on mahdollisuus kontrolloida kummankin yrityksen liiketoimintastrategioita. Myöskään […] asetetut rajoitukset eivät Kilpailuviraston arvion mukaan ole välttämättömiä kaupan kohteen arvon säilyttämisen ja yrityskaupan toteuttamisen kannalta.

[Yksilöidyille osakkeenomistajille] kohdistetun kilpailu- ja rekrytointikiellon ajallisen keston osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kielto voidaan hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi yrityskaupan toteuttamisesta lukien niin pitkäksi aikaa kuin kukin on osakassopimuksen osapuolena. Toisaalta liitännäisenä hyväksytty kilpailu- ja rekrytointikielto päättyy joka tapauksessa viimeistään silloin, kun 3i Group irtautuu yhtiöstä. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikielto voi koskea vain aktiivista avainhenkilöiden rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa 3i Group plc hankkii määräysvallan Micsom Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailu- ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.