Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.2.2002

Diaarinumero

63/81/2002

Osapuolet

Graninge AB (publ) / Kainuu

Asian vireilletulo

Graninge AB (jäljempänä Graninge) on 18.1.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Kainuun Sähkö Oyj:ssä (jäljempänä Kainuun Sähkö). Tällä hetkellä Graninge omistaa noin 25,7 % Kainuun Sähkön osakkeista. Ilmoitetussa yrityskaupassa Graninge hankkii Suomussalmen ja Vaalan kuntien sekä Kuhmon kaupungin omistamat Kainuun Sähkön osakkeet. Näiden osakekauppojen seurauksena Graninge tulee omistamaan noin 50,6 % Kainuun Sähkön osakekannasta ja äänimäärästä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Graninge on Tukholman pörssissä noteerattu energiayhtiö, jolla on toimintaa Ruotsissa ja Suomessa. Graninge tuottaa energiaa lähinnä uusiutuvista energialähteistä omissa vesi- ja tuulivoimaloissaan. Konsernin sähkön tuotanto oli vuonna 2000 noin 3,6 TWh ja sähkön myynti noin 7,1 TWh. Myynnin ja tuotannon erotuksen Graninge kattaa ostoilla pohjoismaisesta Nord Pool -sähköpörssistä. Euroopan komission mukaan ranskalainen energiakonserni Electricité de France käyttää kahden tytäryhtiönsä kautta yhteistä määräysvaltaa Graningessa yhdessä A.N. Versteeghin perillisten kanssa (perheet Nordin ja Rudbeck).[1] Suomessa Graninge toimii hallintoyhtiö Graninge Finland Ab:n ja tämän tytäryhtiön Graninge Energia Oy:n (jäljempänä Graninge Energia) kautta.

Graninge Finland Ab omistaa noin 20 prosentin osuuden Oy Alholmens Kraft Ab:sta, joka tuottaa Pietarsaaressa sijaitsevassa yhteistuotantolaitoksessa osakkailleen sähköä ja lämpöä. Graninge Finland Ab myy kaiken Oy Alholmens Kraft Ab:n osakkuuden myötä saamansa sähkön Graninge Energialle markkinahintaan. Graninge Energia tuottaa vesivoimaa omistamissaan voimalaitoksissa Kymijoessa (Korkeakoski ja Koivukoski) ja Kokemäenjoessa (Kolsi) sekä osaomistetussa Länsi-Suomen Voima Oy:n Harjavallan voimalaitoksessa Kokemäenjoessa. Graninge Energia myy sähköä etupäässä keskisuurille yrityksille Suomessa. Sähkön tuotannon ja myynnin lisäksi Graninge Energia toimii vähäisessä määrin sähkön siirron ja jakelun markkinoilla lähinnä Länsi-Suomessa. Yhtiö harjoittaa myös pienimuotoista maakaasun välitystoimintaa, joka siirtyi Graningelle tämän ostaessa Ahlström-konsernin energialiiketoiminnot.[2] Graninge Energia ei markkinoi sähkön trading-palveluja. Sen sijaan yhtiö suojaa omaa tuotantoaan ja myyntiään pohjoismaisen Nord Pool -sähköpörssin finanssituotteilla.

Kainuun Sähkö -konserniin kuuluvat emoyhtiö Kainuun Sähkö Oyj sekä tytäryhtiöt Kajaanin Lämpö Oy ja Ekosähkö Oy. Kainuun Sähkö harjoittaa sähkön tuotantoa ja myyntiä sekä toimii Kainuussa sähkön siirron ja jakelun markkinoilla. Yhtiö myy sähköä pienille ja keskisuurille sähkönkäyttäjille sekä vähäisessä määrin tukkumarkkinoille Nord Pool -sähköpörssin kautta. Ekosähkö Oy on harjoittanut sähkön myyntiä ns. vihreän sähkön markkinoilla vuodesta 2000 lähtien. Tytäryhtiö Kajaanin Lämpö Oy harjoittaa kaukolämpöliiketoimintaa Kajaanin kaupungissa. Kaukolämpö hankitaan pääasiassa Kainuun Voima Oy:n höyryvoimalaitokselta. Kainuun Sähkö ja Kajaanin Lämpö ovat vuoden 2001 lopulla myyneet verkonrakennus- ja -kunnossapitotoimintansa Eltel Networks -konserniin kuuluvalle Pohjoistec Oy:lle.

Kainuun Sähkö hankkii sähköä useista eri lähteistä. Noin kolme neljäsosaa sähkönhankinnoista katetaan ostoilla Nord Poolista sekä pitkäaikaisin tukkusähkösopimuksin. Yhtiö on vuokrannut käyttöönsä Kajaanin kaupungin omistaman 50 prosentin osuuden Kainuun Voima Oy:n voimantuotantokapasiteetista. Kainuun Sähköllä on käytössään vesivoimaa muun muassa Lapin Sähkövoima Oy:n osakkuuden kautta. Yhtiöllä on myös Ristijärven Pyhännänkoskella sijaitseva oma vesivoimalaitos. Tuulisähköä Kainuun Sähkö hankkii Lumituuli Oy:ltä sekä Lapin Sähkövoima Oy:n osakkuuden kautta Tunturituuli Oy:ltä. Kainuun Sähkö -konserni ei harjoita sähkön trading-toimintaa, mutta käy kauppaa Nord Poolin johdannaismarkkinoilla hallitakseen kiinteähintaiseen myyntiin ja tuotantoon liittyviä hintariskejä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Ilmoitetussa yrityskaupassa on kyse kilpailunrajoituslain 11 §:n 1 kohdan mukaisesta määräysvallan hankinnasta. Graninge-konsernin oma liikevaihto oli vuonna 2000 noin 332,5 miljoona euroa; Graningessa yhteistä määräysvaltaa käyttävän Electricité de France -yritysryhmän liikevaihto oli noin 34,4 miljardia euroa. Kainuun Sähkön liikevaihto oli vuonna 2000 noin 43,7 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kilpailuvaikutukset

Seuraavat sähkö- ja kaukolämpömarkkinoita koskevat luvut kuvastavat yrityskaupan osapuolten asemaa Suomen energiamarkkinoilla:

Kainuun Sähkö -konsernin sähkön tuotanto oli vuonna 2000 noin 235 GWh. Graningen oma tuotanto Suomessa on noin 300 GWh vuodessa, minkä lisäksi Graningen osuus Oy Ahlholmes Kraft Ab:n tuotannosta on noin 300 GWh. Sähköntuotannon määrä Suomessa oli vuonna 2000 noin 67,3 terawattituntia, joten osapuolten yhteenlaskettu osuus markkinoista on noin 1 prosentin luokkaa.

Kainuun Sähkö myi sähköä 1027 GWh vuonna 2000. Graningen vuosittainen myynti Suomessa on noin 600 GWh. Graninge myy sähköä etupäässä keskisuurille yrityksille, Kainuun Sähkö lähinnä yksityisasiakkaille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille. Osapuolten markkinaosuudet sähkön myynnin markkinoilla ovat vain vähäiset, sillä markkinoiden kokonaisvolyymi oli vuonna 2000 noin 79 TWh, josta ns. vähittäismyyntiä oli ilmoittajan arvion mukaan noin 42 TWh. Kainuun Sähkön osuus ns. vihreän sähkön myynnistä Suomessa on noin 10 prosenttia. Yhtiön kaukolämmön myynti (258 GWh) edustaa noin 1 prosenttia kokonaismarkkinoista (25,5 TWh).

Myöskään osapuolten asema sähkön jakelun markkinoilla ei anna aihetta epäillä yrityskaupan aiheuttavan haitallisia kilpailuvaikutuksia. Energiamarkkinaviraston lausunnon mukaan Kainuun Sähkön osuus 400 voltin jännitteellä Suomessa siirretystä sähkön määrästä oli 1,89 prosenttia (566,7 GWh) ja Graningen osuus 0,01 prosenttia (1,6 GWh) vuonna 2000.

Graningen ja Kainuun Sähkön yhteenlasketut markkinaosuudet energiamarkkinoiden eri segmenteillä Suomessa ovat suhteellisen vähäiset. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään markkinaosapuolten Kilpailuvirastolle toimittamien lausuntojen perusteella ei ole syytä olettaa, että yrityskaupan seurauksena kilpailu Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla merkittävästi rajoittuisi.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Graninge AB (publ) hankkii määräysvallan Kainuun Sähkö Oyj:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Komission päätös 25.5.1998, EDFI/Graninge, IV/M.1169.

[2] Kilpailuviraston päätös 11.2.1999, Graningeverkens AB / Ahlström Energia Oy, dnro 1153/91/1998.