Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

13.8.1999

Diaarinumero

633/81/1999

Osapuolet

Weir Group plc / Warman International Ltd

Liiketoiminnan hankkija

Weir Group plc, Glasgow, Iso Britannia

Hankinnan kohde

Warman -yhtiöiden liiketoiminnot

Asian vireilletulo

Weir Group plc (jäljempänä Weir) on ilmoittanut 23.7.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 11 c §:n mukaisesti, että se oli tehnyt sopimuksen ostaa North Limitediltä (North) sen Warman -ryhmän yhtiöissä harjoittamat liiketoiminnot.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Weir valmistaa ja markkinoi muun muassa pumppuja, venttiileitä ja niihin liittyviä järjestelmiä sekä harjoittaa teknistä konsultointia. Lisäksi se tarjoaa kyseisiin tuotteisiin liittyviä huolto-, korjaus- ja teknisiä palveluita. Weirin tuotteita käytetään voimalaitoksissa, öljyntuotannossa, laivoissa, vesihuollossa sekä muissa teollisissa sovelluksissa. Weir toimii maailmanlaajuisesti. Sillä on ollut vähäistä liiketoimintaa Suomessa.

Warman -yhtiöt ovat Northin kokonaan omistama yritysryhmä, joka harjoittaa muun muassa lietepumppujen ja prosessilaitteiden suunnittelua, valmistusta ja markkinointia. Kyseisiä tuotteita käytetään lähinnä kaivostoiminnassa ja teollisuudessa. Warman toimii pääasiassa Australiassa, Iso-Britanniassa, Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Sillä on Suomessa maahantuontia ja myyntiä harjoittava Warman International Scandinavia Oy -niminen tytäryhtiö. Warmanilla on ollut vain vähäistä liiketoimintaa Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Weir hankkii Warman -yhtiöiden koko osakekannan. Weirin maailmanlaajuinen liikevaihto on noin 6 414 milj. mk ja Warmanin noin 1 430 milj. mk. Warman harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla on merkitystä muun muassa liete- ja muiden pumppujen, venttiilien, prosessilaitteiden ja niihin liittyvien järjestelmien markkinoilla. Teollisuuspumput voidaan jakaa niiden pumppaaman nesteen tyypin mukaan pelkkien nesteiden kuten veden ja öljyn kuljettamiseen sekä kiinteitä materiaaleja sisältävän lietteen pumppaamiseen. Lietteen pumppaaminen on tavallista lähinnä kaivostoiminnassa ja viemäröinnissä. Relevantit maantieteelliset markkinat ovat ilmeisesti Suomea laajemmat. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Warmanin osuus lietepumppujen markkinoilla Suomessa on noin [5–10][1] %. Weir ei ole myynyt kyseisiä pumppuja Suomeen. Teollisuuspumppujen kokonaismarkkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on [alle 5] %.

Weir myy Suomen markkinoille hyöry- ja Warman lieteventtiileitä. Kyseiset venttiilit ovat eri tyyppisiä. Venttiilien kokonaismarkkinoilla osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on vähäinen.

Keskittymän kilpailijoina Suomessa toimii useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä. Kilpailijat eivät ole riippuvaisia liikesuhteista Weirin tai Warmanin kanssa.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Weir Group plc ostaa Warman -ryhmän yhtiöt. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat markkinaosuustiedot on liikesalaisuuksina poistettu.