Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.8.2002

Diaarinumero

637/81/2002

Osapuolet

Bilia AB / Oy Rolac Ab

Asian vireilletulo

Bilia AB:n kokonaan omistama suomalainen tytäryhtiö, Flaccidus Oy Ab, on 12.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Oy Rolac Ab:n koko liiketoiminnan. Flaccidus Oy Ab on perustettu tätä yrityskauppaa varten ja sen nimi tullaan ilmoittajan mukaan muuttamaan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Bilia AB:n (”Bilia”) osakkeet noteerataan Tukholman pörssissä. Yhtiön suurin yksittäinen osakkeenomistaja on AB Volvo 40 % osuudella. Bilia myy ja huoltaa henkilö-, linja- ja kuorma-autoja sekä työkoneita 14 Euroopan maassa. Lisäksi Bilia myy varaosia. Bilia toimii Suomessa tytäryhtiönsä, Ajoneuvo Oy:n, kautta. Ajoneuvo Oy tuo maahan, myy ja huoltaa Volvon kuorma- ja linja-autoja.

Oy Rolac Ab (”Rolac”) tuo maahan, myy ja huoltaa urakointikoneita. Sen edustamiin koneisiin kuuluvat muun muassa Volvon maarakennuskoneet, Bucherin kunnallistekniset koneet ja Dynapackin tienhoitokoneet. Lisäksi Rolac myy urakointikoneiden varaosia. Noin […][1] Rolacin liikevaihdosta tulee Volvo-tuotteista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bilian ja sen kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 1,9 miljardia euroa. Rolacin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli noin 49 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Rolacilla ja Bilialla ei ole horisontaalisia päällekkäisyyksiä Suomessa, koska kuorma- ja linja-autojen, ja toisaalta urakointikoneiden, myynti ja huolto eivät ole keskenään kilpailevia tuotteita tai palveluja. Kilpailuviraston saaman lisäselvityksen mukaan eräs Ajoneuvo Oy:n maahantuoman kuorma-auton alusta soveltuu alustaksi muun muassa Rolacin myymiin lakaisukoneisiin. Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Ajoneuvo Oy on toimittanut kuorma-auton alustoja Rolacille ja Oy Machine Tool Co:lle, jotka ovat edelleen varustaneet ne lakaisukoneistoilla. Ilmoittajan mukaan Ajoneuvo Oy on kuitenkin myynyt alustoja mainittuun tarkoitukseen keskimäärin […] vuodessa, kun se muuten myy noin […] kuorma-autoa vuodessa.

Ilmoittajan arvion mukaan Rolacilla on Suomessa [yli 50 %] markkinaosuus kunnallisteknisissä koneissa, noin [20–40 %] markkinaosuus asfalttijyrissä ja – levittimissä, sekä noin [10–30 %] markkinaosuus maarakennuskoneissa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bilia AB hankkii Oy Rolac Ab:n koko liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.