Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.8.2000

Diaarinumero

638/81/2000

Osapuolet

Vattenfall Oy / Hämeenlinnan Energia Oy

Asian vireilletulo

Vattenfall Oy (jäljempänä Vattenfall) on ilmoittanut 10.7.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 c §:n mukaisesti kaupasta, jossa Hämeenlinnan Energia Oy:n (jäljempänä Hämeenlinnan Energia) koko osakekanta myydään Vattenfallille.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Vattenfall on ruotsalaisen Vattenfall AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Vattenfall harjoittaa muun muassa sähkön ja lämmön tuotantoa, siirtoa, jakelua ja kauppaa sekä muuta energiahuoltoon liittyvää liiketoimintaa. Vattenfallilla on yksinomaisessa määräysvallassaan viisi Suomen sähkömarkkinoilla toimivaa tytäryhtiötä, Heinola Energia Oy, Hämeen Sähkö Oy, Keski-Suomen Valo Oy, Lapuan Sähkö Oy ja Revon Sähkö Oy. Lisäksi Vattenfall käyttää Heinola Energia Oy:n kautta määräysvaltaa Asikkalan Voima Oy:ssä ja Revon Sähkö Oy:n kautta Vieska Energia Oy:ssä.

Hankinnan kohde Hämeenlinnan Energia on Hämeenlinnan kaupungin omistama yhtiö, joka harjoittaa energia- ja verkkoliiketoimintaa. Yhtiö toimii sähkön ja lämmön tuotannossa, siirrossa, jakelussa ja kaupassa sekä niihin liittyvässä palvelutoiminnassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Vattenfall -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihtovuonna vuonna 1999 oli noin 19,5 miljardia markkaa ja Hämeenlinnan Energian liikevaihto noin 166 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, joten järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Sähkömarkkinoiden osalta relevantit hyödykemarkkinat voidaan jakaa tuotantoon, myyntiin ja sähkön siirtoon. Sähkön myynti voidaan edelleen jaotella tukku- ja vähittäissegmenttiin sekä verkkotoiminta tason mukaisesti kanta-, alue- ja jakeluverkkoon. Sähkön myynnin osalta releventit maantieteelliset markkinat voivat olla kansalliset tai pohjoismaiset. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeen määritellä maantieteellisiä markkinoita tai hyödykemarkkinoita täsmällisesti, koska kilpailuongelmia ei synny minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla.

Kilpailunrajoituslain 11 d §:n 2 momentin mukaan kilpailuneuvosto voi kieltää sellaisen yrityskaupan, jonka seurauksena osapuolten yhteenlaskettu osuus 400 V jännitteellä jakeluverkossa siirretystä sähkön määrästä ylittää valtakunnallisesti 25 prosenttia

Vattenfallin markkinaosuus sähkön vähittäismyynnissä on [5–15] prosenttia ja tukkukaupassa [10–20] prosenttia. Sähkömarkkinakeskuksen lausunnon mukaan yrityskaupan osapuolten ja niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus 400 V jännitteellä Suomessa loppukäyttäjille siirretystä sähköenergian määrästä on yhteensä [10–20] prosenttia.[1]

Sähkön jakeluverkkotoiminta on luvanvaraista, minkä vuoksi jakeluverkon haltijalla usein oikeudellinen monopoli sähkön siirrossa jakeluverkkonsa alueella. Jakeluverkon haltijalla on teknologiasta ja markkinoille tulon kustannuksista johtuen usein myös luonnollinen monopoli. Vattenfall toimii Suomessa sähkön tukkumyyjänä. Yrityskaupan osapuolilla on siten myös vertikaalinen suhde. Alueellisen jakeluverkkomonopolin siirtyminen Vattenfallille ei kuitenkaan merkittävästi muuta kilpailutilannetta eikä jakeluverkon omistus sinänsä välttämättä takaa markkinaosuuksia sähkönmyynnissä.

Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vattenfall Oy hankkii määräysvallan Hämeenlinnan Energia Oy:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b, ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat tiedot osuuksista on poistettu liikesalaisuuksina.