Telenor Business Solutions Holding AS / Song Networks Holding AB ja Song Networks N.V.

Päivämäärä

21.8.2002

Diaarinumero

640/81/2002

Osapuolet

Telenor Business Solutions Holding AS / Song Networks Holding AB ja Song Networks N.V.

Asian vireilletulo

Telenor-konserniin kuuluva Telenor Business Solutions Holding AS on 26.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii määräysvallan Song Networks Holding AB:ssa ja Song Networks N.V.:ssa.

Ilmoitusvelvollinen on 16.8.2002 ilmoittanut yrityskaupan peruuntumisesta ja näin ollen peruuttanut 26.7.2002 tekemänsä yrityskauppailmoituksen.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto poistaa asian käsittelystä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/1998) 11 §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.