Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.8.2000

Diaarinumero

648/81/2000

Osapuolet

Psion plc / Teklogix International, Inc.

Asian vireilletulo

Psion plc (jäljempänä Psion) on ilmoittanut 28.7.2000 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yrityskaupan, jossa se hankkii määräysvallan Teklogix International, Inc:ssä (Teklogix).

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Psion on Iso-Britanniassa rekisteröity yhtiö, joka muodostuu neljästä liiketoimintaryhmästä: Psion Computers (kädessä pidettävät tietokonelaitteet), Psion Connect (PC-korttimodeemit), Psion Enterprise Computing (teolliseen ja kaupalliseen käyttöön tarkoitetut kädessä pidettävät tietokoneet ja tietoliikennelaitteet kuten varastonhallintalaitteet ja viivakoodilukijat) ja Psion InfoMedia (uudet tuotteet, jotka välittävät tekstiä, ääntä ja kuvaa langattoman teknologian avulla ja hyödyntävät tietoliikenne- ja tietokoneteknologioiden lähentymistä). Psion käyttää lisäksi yhteistä määräysvaltaa Symbian Ltd:ssä, joka kehittää ja markkinoi omaa alustateknologiaansa teollisuuden standardikäyttöjärjestelmäksi seuraavan sukupolven langattomiin tietoliikenne- ja tietokonelaitteisiin. Symbian Ltd:n muut osakkaat ovat Ericsson Abp, Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Motorola, Inc. ja Nokia Oyj.

Teklogix on Kanadassa rekisteröity yhtiö, joka tarjoaa teollisille käyttäjille langattomia tietoliikennejärjestelmiä sekä yhteensovittamis-, tuotetuki- ja ylläpitopalveluja. Teklogix kehittää ja valmistaa tietoliikenne- ja reaaliaikaisen tiedonkeruun ratkaisuja erityisesti logistiikan alalla. Tuotteiden perustana on langaton lähi- tai kaukoverkkoteknologia.

Yrityskaupassa Teklogix siirtyy Psion Enterprise Computing -ryhmään.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Psion ja Teklogix ovat solmineet sulautumissopimuksen, jolla Psionin hankkii koko Teklogixin osakekannan. Psionin maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 1,36 mrd mk ja Teklogixin noin 820 milj. mk. Suomessa toimii Teklogixin sivuliike Teklogix Finland. Näin ollen järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kannettavat tiedonkeruupäätteet voidaan jakaa henkilökohtaiseen, kaupalliseen ja teolliseen käyttöön tarkoitettuihin laitteisiin. Henkilökohtaiseen tai kaupalliseen käyttöön tarkoitettavat laitteet ovat yleisesti kevyempiä, halvempia sekä vähemmän järeätekoisia kuin teolliseen käyttöön tarkoitetut. Psion tarjoaa kaikkia näitä laitteita; Teklogix tarjoaa vain teolliseen käyttöön tarkoitettuja laitteita.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat ovat teolliseen käyttöön tarkoitettujen kannettavien tiedonkeruupäätteiden markkinat Euroopassa. Asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeen määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, sillä keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

Tiedonkeruupäätteiden markkinat jakautuvat erä- ja radiotaajuussegmenttiin. Radiotaajuuslaitteet mahdollistavat langattoman tietoliikenteen radiotaajuuksilla ja soveltuvat nykyteknologialla käyttöön suhteellisen pienissä kohteissa, kuten yksittäisissä varastoissa ja satamissa. Psion valmistaa ainoastaan erä- ja Teklogix vain radiotaajuuslaitteita. Keskittymän tärkeimmät kilpailijat valmistavat sekä erä- että radiotaajuuslaitteita. Keskittymän markkinaosuus teolliseen käyttöön tarkoitettujen kannettavien tiedonkeruupäätteiden markkinoilla Euroopassa on [5–15] %; keskittymän osuus Euroopan erälaitteiden segmentillä on noin [5–15] % ja radiotaajuuslaitteiden segmentillä noin [5–15] %.[1]

Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole todenneet yrityskaupalla olevan haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Psion plc hankkii määräysvallan Teklogix International, Inc:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat tiedot on liikesalaisuuksina poistettu.