Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.2.2000

Diaarinumero

65/81/2000

Osapuolet

Baxter International Inc. / Althin Medical AB

Asian vireilletulo

Baxter International (Baxter) ilmoitti 26.1.2000 Kilpailuvirastolle Althinin perheen kanssa tekemästään osakekauppasopimuksesta ja julkisesta ostotarjouksesta, joiden toteutuessa Baxter saa määräysvallan Althin Medical AB:ssä (Althin).

Baxterin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 1998 oli noin 35 miljardia markkaa ja hankinnan kohteen vastaava liikevaihto noin 670 miljoonaa markkaa. Hankinnan kohteeseen kuuluu Suomessa liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö.

Ilmoittaja esittää liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää kilpailukieltoa, jonka mukaan Anders Althin (pääasiallinen myyjä) ei saa suoraan tai välillisesti […][1] aikana toimia tai edesauttaa jonkun toimimista liiketoiminnassa, joka kehittää, valmistaa, markkinoi, jakelee, myy tai tuottaa hemodialyysituotteita tai palveluja niissä maissa, joissa kohdeyhtiö tai sen tytäryhtiöt harjoittavat liiketoimintaa. Kilpailukielto sisältää kaikenlaiset toimet sekä investoinnit ja muun rahoituksen lukuun ottamatta sijoitusluontoista toimintaa korkeintaan 5 %:iin yhtiön osakkeista. Liitännäisrajoitukseksi esitetään lisäksi rekrytointikieltoa, jonka mukaan pääasiallinen myyjä ei, Charlotta Althinia lukuun ottamatta, palkkaa tai työllistä […] aikana yhtään hankinnan kohteen nykyistä tai entistä työntekijää eikä […] aikana houkuttele ketään hankinnan kohteen työntekijää työskentelemään kilpailevaa toimintaa harjoittavan yhtiön hyväksi. Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että pääasiallisen myyjän olisi helppo aloittaa kilpaileva toiminta käyttämällä hyväkseen alalla tunnettua nimeä, hemodialyysituotteiden teknisiin sovelluksiin liittyvää taitotietoaan ja suhteitaan. Yrityskaupassa siirtyy ilmoittajan mukaan lisäksi merkittävää taitotietoa erityisesti edistyksellisten hemodialyysikoneiden ja dialyysisuodattimissa käytettävien membraanien valmistuksessa.

Päätösja sen perustelut

Baxter on amerikkalainen maailmanlaajuisesti toimiva terveydenhoitoalan yritys, jolla on tytäryhtiö Suomessa. Sen pääsialliset liiketoiminta-alueet ovat verenkäsittelyyn liittyvät menetelmät, suonensisäiset neste- ja lääkitysmenetelmät (intravenous products), dialyysituotteet, sekä sydän- ja verisuonitautien hoitomenetelmät. Dialyysituotteissa se on erikoistunut peritoneaalidialyysituotteisiin, joissa sillä on johtava asema maailmassa. Suomessa Baxterille kertyy jonkin verran liikevaihtoa kaikilta sen liiketoiminta-alueilta.

Althin on ruotsalainen hemodialyysilaitteisiin erikoistunut yritys. Sillä on toimintaa 15 maassa, mutta valmistusta ainoastaan Ruotsissa ja USA:ssa.

Kroonisen munuaissairauden hoidossa käytetään kahta menetelmää, peritoneaalidialyysiä (PD) ja hemodialyysiä (HD). Näistä HD on eniten käytetty hoitomuoto, jota annetaan sairaaloissa tai hoitolaitoksissa. PD on vaihtoehtoinen menetelmä, jossa käytetään hyväksi potilaan omaa vatsakalvoa. PD-hoito tehdään pääsääntöisesti potilaan kotona. Hoitomuodon soveltuvuudessa on eroja eri potilasryhmien välillä.

Ilmoittajan mukaan PD- ja HD-tuotteet muodostavat erilliset relevantit markkinat, joilla on menetelmän erilaisuuden vuoksi lisäksi hyvin vähän tekemistä keskenään. Hoitolaitosten hankkimat HD-tuotteet kuuluvat julkisen hankintamenettelyn piiriin, kun taas PD-tuotteissa potilas hankkii lääkärin määräämät tuotteet apteekista. Osa markkinaosapuolista katsoo, että yrityskaupan arvioinnissa tulisi ottaa huomioon koko dialyysimarkkina, koska eri hoitomuodot ovat osittain korvaavia ja dialyysihoidoista vastaavilla erikoislääkäreillä on keskeinen rooli kummankin hoitomuodon tuotteiden hankinnoissa.

Ilmoittaja arvioi Suomen dialyysimarkkinoiden kokonaisarvoksi noin […][2] miljoonaa markkaa. Tästä keskittymän markkinaosuus on noin [40–50]%. Baxterin lisäksi ruotsalainen Gambro Ab ja saksalainen Fresenius AG ovat kansainvälisesti läsnä kummankin hoitomuodon markkinoilla ja niiden markkinaosuudet Suomessa ovat [15–30] %:n välillä. Molemmilla yhtiöillä on tytäryhtiöt Suomessa. PD-markkinoiden arvoksi Suomessa ilmoittaja arvioi noin [..] miljoonaa markkaa ja tästä markkinasta Baxterin osuus on n. [60–75] %, Freseniuksen n. [20–30] % ja Gambron [alle 10] %.

Osapuolten toiminnan päällekkäisyydet ovat HD-tuotteissa. HD-menetelmä edellyttää hemodialyysimonitoria, nesteitä (A- ja B-tiiviste, priming-liuos), suodattimia, neuloja ja letkustoja. Baxter on mukana Suomen HD-markkinoilla priming-liuoksen ja dialyysisuodattimien toimittajana. Althin myy kaikkia muita em. tuotteita, paitsi priming-liuosta. Suomessa osapuolten ainoat päällekkäiset tuotteet ovat dialyysisuodattimet (kertakäyttöisiä keinomunuaiskalvostoja), joissa niiden yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on Kilpailuviraston saamien tietojen mukaan [30–45][3]. HD-tuotteiden kokonaismarkkinat ovat ilmoittajan arvion mukaan noin [..][4] miljoonaa markkaa ja osapuolten yhteinen markkinaosuus on noin [alle 30] %. Gambron, Freseniuksen ja MCP Medicaren markkinaosuudet ovat ilmoittajan arvion mukaan kunkin [15–30]%.

Osa markkinaosapuolista katsoo, että Baxterin asema dialyysimarkkinoilla vahvistuu yrityskaupan seurauksena, koska se saa PD-tuotteiden johtavan aseman lisäksi merkittävän markkinaosuuden HD-tuotteiden markkinoilla. Kilpailuviraston selvityksissä ei kuitenkaan ole tullut esiin sellaisia perusteita, joiden vuoksi yrityskaupan voitaisiin katsoa merkittävästi rajoittavan kilpailua millään edellä esitettyjen markkinamäärittelyjen mukaisista markkinoista.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailukiellon liitännäisrajoituksena kolmen vuoden ajaksi, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja liiketoiminnan arvon siirtymiseksi ostajalle. Baxter on jo ennen kauppaa toiminut HD-tuotteiden valmistajana ja sillä on siten ollut hallussaan alalle ominaista taitotietoa. Kohteen taitotieto ei ole siinä määrin uutta hankkijalle, että neljän vuoden kilpailukielto olisi välttämätön taitotiedon siirtämiseksi hankkijan käyttöön. Merkittävä osa teknisestä taitotiedosta on lisäksi suojattu patenteilla, joiden omistusoikeus siirtyy yrityskaupan yhteydessä hankkijalle. Kilpailuvirastolle ei ole esitetty perusteita, jotka puoltaisivat kolmea vuotta pidemmän kilpailukiellon hyväksymistä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi.

Rekrytointikielto hyväksytään liitännäisrajoituksena vain siltä osin kuin se koskee aktiivista rekrytointia (houkuttelu) ja liiketoiminnan johto- ja avainhenkilöitä. Muita kuin johto- ja avainhenkilöitä koskevaa rekrytointikieltoa ei hyväksytä liitännäisrajoituksena.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena.

[3] Myynnin määrään ja liikevaihtoon perustuvat markkinaosuudet voivat olla jonkin verran erilaiset johtuen tuotteiden hintojen eroista. Myös markkinoiden kokonaisarvosta on esitetty jonkin verran poikkeavia arvioita.

[4] Tieto poistettu liikesalaisuutena.