Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.8.1999

Diaarinumero

655/81/1999

Osapuolet

Industri Kapital 1994 Ltd / Enermet Oy

Liiketoiminnan hankkija

Industri Kapital 1994 Ltd, St Helier, Jersey

Hankinnan kohde

Enermet Oy -ryhmän yhtiöt

Asian vireilletulo

Industri Kapital 1994 on ilmoittanut 23.7.1999 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jolla se oli ostanut Fortum Power and Heat Oyj:ltä sen Enermet Oy -ryhmän yhtiöt. Kilpailunrajoituslain 11 e §:n 1 momentin tarkoittama määräaika alkoi kulua 29.7.-99, kun ilmoituksen olennaiset puutteellisuudet oli korjattu.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Industri Kapital 1994 Ltd (IK94) on pääomasijoitusyhtiö, joka hoitaa Industri Kapital 1994 Fund -rahastoa. Industri Kapital -yritysryhmään (jäljempänä IK) kuuluu myös muun muassa Industri Kapital 1989 Ltd ja Industri Kapital 1997 Ltd -nimiset pääomasijoitusyhtiöt sekä niitä vastaavat rahastot. IK on Euroopan johtavia pääomasijoittajia, jonka hallinnoitavana olevien varojen arvo on yli 6 mrd mk. Vuodesta 1989 lähtien se on tehnyt yhteensä 30 sijoitusta eri toimialoilla oleviin yrityksiin. Rahaston sijoittajat ovat pääasiassa pohjoismaisia ja eurooppalaisia instituutioita.

Kaupan kohde Enermet Oy (Enermet) on Fortum Power and Heat Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Enermet-konserni on energian mittaukseen ja käytön ohjaukseen erikoistunut yritys. Sen toimintaan kuuluvat sähkö- ja lämpöenergian mittaus- ja ohjausjärjestelmien suunnittelu, valmistus ja markkinointi. Sen asiakkaina ovat lähinnä energiayhtiöt ja teollisuus mutta myös yksittäiset kiinteistö- ja taloyhtiöt.

Kaupan seurauksena IK94 saa yksinomaisen määräysvallan Enermet -ryhmän yhtiöissä. Kaupan yhteydessä myös Fortum Oyj, Leonia MB Groupin edustamat MB Rahastot sekä Enermetin johto hankkivat osuudet Enermetin osakkeista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IK94 hankkii yksinomaisen määräysvallan Enermetissä. IK94:n yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto on noin [][1] mrd mk ja Enermetin noin 501 milj. mk. Enermet harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yrityskaupalla on merkitystä muun muassa sähkö- ja lämpöenergian mittaus- ja ohjausjärjestelmien valmistuksen ja jakelun markkinoilla. Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa.

IK94:n yritysryhmä ei harjoita energian mittaukseen, käytön ohjaukseen eikä muutakaan energia-alan liiketoimintaa. Kaupassa purkaantuu suhde lähimarkkinoihin, kun Enermetistä tulee Fortum Oyj:stä riippumaton yritys.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Industri Kapital 1994 Ltd hankkii yksinomaisen määräysvallan Enermet Oy -ryhmän yhtiöissä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkka tieto on liikesalaisuutena poistettu.