Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

16.8.2002

Diaarinumero

656/81/2002

Osapuolet

Vossloh AG / Cogifer SA ja Cogifer TF, SA

Asian vireilletulo

Vossloh AG on 30.7.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Cogifer SA ja Cogifer TF, SA -nimisissä yhtiöissä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Vossloh AG (Vossloh) on saksalainen konserni, jonka pääliiketoimintaan kuuluu erilaisten rautatiealan tuotteiden valmistus ja myynti. Yhtiön rautatie- ja kuljetus -divisioona valmistaa kiskojen kiinnitysjärjestelmiä ja teknisesti kehittyneitä vaihteita, joita käytetään maailmanlaajuisesti erityisesti pikajuna- ja tavarajunaliikenteessä. Divisioona vastaa noin 75 %:sta yhtiön myynnistä. Valaisin -divisioona käsittää sähköisten ja teknisten komponenttien valmistuksen ja myynnin. Suomessa Vosslohin toiminta liittyy tällä hetkellä pääasiallisesti kiskojen kiinnitysjärjestelmiin sekä valaisimiin ja vähäisessä määrin vaihteisiin ja raideristeyksiin. Osana toimintojensa uudelleenjärjestelyä, Vossloh on sitoutunut myymään koko Valaisin -divisioonan liiketoiminnan. Vaihteisiin ja raideristeyksiin liittyvää toimintaa harjoittaa itävaltalainen yhteisyritys VAE AG[1]. Vossloh on 21.5.2002 allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti sitoutunut myymään VAE Holding GmbH:n osakkuuden Voest Alpine AG:lle (VAE -kauppa). VAE -kauppa tulee ilmoittajan mukaan toteutumaan[2] ennen nyt käsiteltävää, 15.7.2002 allekirjoitettua, yrityskauppaa tai viimeistään hyvin pian nyt käsiteltävän yrityskaupan toteutumisen jälkeen. Vosslohin ainoa toiminta Suomessa mainittujen yritysjärjestelyiden jälkeen on kiskojen kiinnitysjärjestelmien myynti.

Cogifer SA (CSA) ja Cogifer TF, SA (CTF) ovat ranskalaisia yritysryhmiä, jotka kuuluvat Société Industrielle du Hanau SA -holding yhtiön alaiseen monialakonserniin. CSA harjoittaa pääasiassa vaihteiden ja raideristeyksien kehittelyä, valmistusta ja myyntiä, sekä vähemmässä määrin rautateiden merkinannossa käytettävien komponenttien, kuten elektrohydraulisten- ja elektromekaanisten vaihdemekanismien, opastinlaatikoiden, kiinnikelukkojen ja kulunvalvontalaitteiden, toimittamista. CTF harjoittaa rautatiekiskojen asennusta, ylläpitoa ja uudistamista, sekä ajolankojen suunnittelua, toimittamista ja asentamista. CSA toimii Suomessa tytäryhtiönsä Cogifer Teijo Oy:n kautta, joka valmistaa ja myy vaihteita ja raideristeyksiä Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Vossloh -yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 900 miljoonaa euroa. CSA:n, CTF:n ja niiden kanssa samaan yritysryhmään kuuluvien yritysten yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli [ ][3] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupalla on vaikutusta vaihde- ja raideristeysmarkkinoihin, sekä kiskon kiinnittäjien markkinoihin Suomessa. Ilmoittaja arvioi vaihteiden ja raideristeyksien Suomen markkinoiden kokonaisarvoksi vuonna 2001 noin 6,7 miljoonaa euroa. CSA:n (Cogifer Teijo Oy:n) myynti vuonna 2001 vastasi [yli 60] % Suomen kokonaismarkkinoista. CSA:n suhteellisen korkeasta markkinaosuudesta huolimatta yrityskaupalla ei ilmoittajan mukaan ole kielteisiä kilpailuvaikutuksia, sillä osapuolten toiminnot eivät VAE -kaupan toteutumisen seurauksena ole horisontaalisesti päällekkäiset vaihteiden ja raideristeyksien osalta Suomessa. Komissio on aikaisemmassa tapauskäytännössään[4] maininnut kansallisten maantieteellisten markkinoiden saattavan kehittyä EU:n laajuisiksi markkinoiksi. Osapuolet pitävät markkinoiden maantieteellistä ulottuvuutta kuitenkin edelleen kansallisena, sillä valtiot ovat kehittäneet erilaiset standardit rautatieverkostoilleen. Vaikka komissio on selkeästi tunnistanut tarpeen kansainväliselle tai eurooppalaiselle rautatieverkosto-standardille, tällainen kehitys on vielä hyvin alkuvaiheessa.

Ilmoittaja arvioi Suomessa vuonna 2001 myytyjen kiskon kiinnittäjien markkinoiden arvon olevan noin 7,5 miljoonaa euroa. Vossloh myy vaihteiden ja raideristeyksien valmistuksessa käytettäviä kiskon kiinnittäjiä, sekä kiskon kiinnitysjärjestelmiä betonisia ratapölkkyjä varten. Yhtiön markkinaosuus Suomessa vuonna 2001 oli ilmoittajan arvion mukaan [yli 60] %. Kiskon kiinnittäjiä voidaan käyttää vaihteiden ja raideristeyksien valmistamisessa ja asentamisessa rautatieinfrastruktuuriin. CSA valmistaa vaihteita ja raideristeyksiä Suomessa. Koska CSA on jo ennen yrityskauppaa ostanut […] Vosslohilta, yrityskaupalla ei ilmoittajan mukaan ole vaikutusta kiskon kiinnittäjien myyntiin tai Vosslohin vahvaan markkina-asemaan Suomessa. Vaikka CSA hankkisi […] Vosslohilta alhaisemmalla hinnalla kuin ennen yrityskauppaa, ei CSA:n asema markkinoilla vahvistuisi. Kyseisten kiinnittäjien ostot muodostavat vain alle [ ] % CSA:n valmistamien vaihteiden ja raideristeyksien myyntiarvosta ja vähemmän kuin [ ] % CSA:n kokonaisostoista Suomessa vuonna 2001. Ilmoittajan mukaan Suomen vaihde ja raideristeyksien markkinat ovat tyypillisesti voimakkaan ostajan markkinat. Yrityskaupan osapuolet esittävät lisäksi, että kiskon kiinnittäjien markkinat ovat maailmanlaajuiset, koska kuljetuskustannukset muodostavat vain noin [ ] % kyseisten tuotteiden kokonaiskustannuksista, kiskon kiinnittäjien hinnat eivät globaalin hinnoittelurakenteen vuoksi merkittävästi vaihtele eri maiden välillä ja kansainvälisistä standardeista johtuen kiskon kiinnittäjien tekniset standardit eivät käytännössä vaihtele maiden välillä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia. Kilpailuvirasto toteaa lisäksi, että yrityskaupan arvioinnin perustana on ilmoittajan esittämän mukaisesti VAE -kaupan toteutuminen.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää, täydennettyään ilmoitusta tältä osin 15.8.2002, yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppasopimukseen sisältyvää kilpailukieltolauseketta, jonka mukaan myyjä sitoutuu [ ] vuoden ajaksi kaupan voimaansaattamispäivästä lukien olemaan itse tai tytäryhtiöidensä kautta, suoraan tai epäsuorasti, millään tavoin kilpailematta yrityskaupan kohteen kanssa, ja olemaan hankkimatta mitään muita liiketoimintoja, osakkuuksia, yhtiöitä, tai yritysryhmiä, jotka suoraan tai välillisesti kilpailevat yrityskaupan kohteen kanssa. Kielto rajoittuu siihen liiketoimintaan, jota yrityskaupan kohde harjoitti yrityskaupan voimaansaattamispäivänä.

Ilmoittaja esittää edelleen yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi yrityskauppasopimukseen sisältyvää rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu [ ] vuoden ajaksi kaupan voimaansaattamispäivästä lukien olemaan, suoraan tai välillisesti, tavoittelematta tai palkkaamatta ketään toisen osapuolen kulloistakin työntekijää (mukaan lukien toimitusjohtajat ja edustajat) sekä houkuttamatta heitä millään tavoin jättämään työpaikkaansa.

Ilmoittajan mukaan kilpailu- ja rekrytointikielloille asetetut [ ] ajanjaksot ovat kohtuullisia ja tarpeellisia yrityskaupan kohteessa käytettävän teknologian ja tietotaidon vuoksi. Rajaukset liittyvät välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä sen toteuttamiselle mahdollistaen kohteen siirtymisen Vosslohille täydestä arvostaan, sisältäen sekä liikearvon, että uuden vaihteiden ja raideristeyksien markkinoihin liittyvän teknologian ja tietotaidon.

Kilpailuvirasto katsoo, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi, koska sitä voidaan pitää välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiseksi ja kohteen liiketoiminnan täyden arvon siirtymiseksi Vosslohille. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan allekirjoittamishetkellä. Kilpailuvirasto katsoo, että rekrytointikielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi. Viraston aikaisemman käytännön mukaisesti kielto voi koskea ainoastaan aktiivista rekrytointia ja kohdistua vain ns. johto- ja avainhenkilöihin.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Vossloh AG hankkii määräysvallan Cogifer SA ja Cogifer TF, SA -nimisissä yhtiöissä.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi edellä mainituin rajauksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] VAE AG on Vossloh AG:n ja Voest Alpine AG:n 50/50 omistama yhteisyritys. Ks. Komission päätös COMP/M.1259 – Voest Alpine Stahl / Vossloh / VAE, 6.10.1998

[2] Vossloh AG:n ja Voest Alpine AG:n yhteinen määräysvalta VAE AG:ssa muuttuu Voest Alpine AG:n yksinomaiseksi määräysvallaksi.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Komission päätökset COMP/M.1259 – Voest Alpine Stahl / Vossloh / VAE, 6.10.1998 ja COMP/M.2235 – Corus Group / Cogifer / JV, 19.12.2000