Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.10.2008

Diaarinumero

658/81/2008

Osapuolet

ABB Oy / Fortek Oy:n sekä Stora Enso Oyj:n Imatran, Varkauden ja Heinolan tuotantolaitosten kunnossapitotoiminnat

Asian vireilletulo

ABB Oy (”ABB”) on 15.9.2008 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Fortek Oy:ssä (”Fortek”) sekä Stora Enso Oyj:n Imatran, Varkauden ja Heinolan tuotantolaitosten kunnossapitotoiminnat.

ABB:n määräysvallan hankinta Fortekissa sekä kunnossapitoliiketoimintojen siirtyminen Fortekille ovat ehdollisia toisilleen. Koska yrityskaupat toteutetaan samanaikaisesti ja ne ovat toisistaan riippuvaisia, järjestelyä tarkastellaan yhtenä yrityskauppana.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

ABB konserni on sähkö-, voima- ja automaatioteknologiayhtymä, joka on jakaantunut viiteen divisioonaan: sähkövoimatuotteet, sähkövoimajärjestelmät, automaatiotuotteet, prosessituotanto ja robotit. Suomessa ABB:n organisaatio käsittää automaatiotuotteet, prosessiautomaation, sähkövoimajärjestelmät, sähkövoimatuotteet, kotimaan tuotemyynnin, palvelut, tuotetuen, työkalut ja konsernin tutkimuskeskuksen.

ABB tarjoaa teollisuuden kunnossapitopalveluita ja ABB:n toiminnan kannalta keskeisin on kokonaiskunnossapitoratkaisut (ABB Full Service), joissa tarjotaan asiakkaille mekaanista kunnossapitoa sekä sähkö- ja automaatiokunnossapitoa. Lisäksi ABB tarjoaa yleensä kunnossapitopalveluiden yhteydessä kunnossapitotoimintaan liittyvien materiaalien, tarvikkeiden sekä varaosien hankinnan.

Fortekin toiminta keskittyy teollisuuden kunnossapitopalveluihin. Fortek tarjoaa kunnossapitopalveluja erityisesti paperi-, sellu-, kemian- ja voimateollisuudelle. Fortek tarjoaa asiakkailleen mekaanisen kunnossapidon palveluja, sähkö- ja automaatiokäynnissäpitopalveluja, telahuolto- ja korjaamopalveluja sekä kiinteistö- ja logistiikkapalveluja. Fortekin toiminta on suhteellisen vähäistä muilla segmenteillä kuin metsäteollisuudessa.

Stora Enso Oyj:n Imatran (SE Saimaa Service Oy), Varkauden (Varenso Oy) tuotantolaitosten ja Heinolan Fluting -tuotantolaitoksen kunnossapitotoiminnat siirtyvät osaksi Fortekin nykyisiä liiketoimintoja todennäköisesti vuoden 2008 loppuun mennessä. Kaupan kohteena olevaan liiketoimintaan kuuluu tehtaiden mekaaninen kunnossapito sekä sähkö- ja automaatiokunnossapito. Kaupan kohteeseen kuuluu lisäksi myös kunnossapidon suunnittelu, kunnossapidon tukitoiminnat, tähän liittyvät kuljetustoiminnot, tekninen dokumentointihallinta sekä kunnossapitotoimintaa liittyvien materiaalien, tarvikkeiden ja varaosien hankinta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

ABB:n maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli noin 20 miljardia euroa, josta noin 450 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Fortekin liikevaihto vuonna 2007 oli [100–150][1] miljoonaa euroa ja se kertyi lähes kokonaisuudessaan Suomesta. Kunnossapitoliiketoimintojen liikevaihto vuonna 2007 oli [100–150] miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat teollisuuden kunnossapitopalvelut Suomessa. Ilmoittaja on toimittanut virastolle markkinatietoja lisäksi metsäteollisuuden kunnossapitopalveluista ja voimateollisuuden kunnossapitopalveluista, vaikka nämä eivät ilmoittajan käsityksen mukaan muodosta teollisuuden kunnossapitopalveluista erillistä relevanttia tuotemarkkinaa.

Teollisuuden kunnossapitopalvelut. Ilmoittajan mukaan teollisuuden kunnossapitopalvelut muodostavat yhden tuotemarkkinan, johon kuuluvat kokonaiskunnossapitoratkaisut. Kokonaiskunnossapitoratkaisuissa kunnossapitopalveluista vastaava toimittaja ottaa vastatakseen asiakkaan tarpeiden mukaisesti koko teollisuuden tuotantolaitoksen kunnossapidon. Tarjottaviin palveluihin kuuluvat muun muassa kunnossapitopalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen, erilaisia kunnossapitoa tukevia palveluita (kuten logistiikka ja dokumentointi) sekä kunnossapitopalveluiden suorittamiseen liittyvien materiaalien, tarvikkeiden ja varaosien hankinta.

Teollisuuden kunnossapitopalveluiden markkinoille on tunnusomaista se, että markkinat ovat vasta kehittymässä. Näiden markkinoiden kehittymiseen vaikuttavat merkittävästi teollisuuden tekemät ulkoistuspäätökset, joiden perusteella kilpailu on avautumassa teollisuuden kunnossapitopalveluissa.

Ilmoittajan mukaan samat yritykset pystyvät tarjoamaan kilpailukykyisesti eri toimialojen kunnossapitopalveluita eikä tuotemarkkinoita ole perusteltua jakaa pienemmiksi markkinasegmenteiksi. Teollisuuden kunnossapitopalveluissa asiakassuhteen hallinta on ilmoittajan mukaan toimialasta riippumatonta. Vastaavasti asiakkaalle toteutettava kunnossapitoratkaisu ja kunnossapidon tilaus-toimitusprosessi on täysin toimialasta riippumatonta. Asiakkaan tuotantotehokkuuden parantamiseen liittyvissä toimenpiteissä on eniten toimialakohtaisia ratkaisuja, vaikka tämäkään ei ole kokonaisuudessaan toimialakohtaista.

Kunnossapitopalvelujen pieni toimialasidonnaisuus ei ilmoittajan mukaan vaikuta lainkaan eri kunnossapitotoimijoiden mahdollisuuksiin kilpailla projekteista, sillä poikkeuksetta toimialaosaamista omaava henkilökunta siirtyy ulkoistamisjärjestelyssä tarjouskilpailun voittaneen yrityksen palvelukseen. Lähes poikkeuksetta osapuolten välillä sovitaan lisäksi siitä, että sopimuksen päätyttyä henkilökunta palaa ulkoistamisratkaisun tehneen yrityksen palvelukseen, mikä antaa asiakkaalle täysin rajoittamattomat mahdollisuudet kilpailuttaa kunnossapitotoiminta uudelleen.

ABB:lla on toimintaa kaikilla teollisuuden sektoreilla, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa, ja se pystyy tarjoamaan kilpailukykyisiä kunnossapitopalveluita kaikilla teollisuuden toimialoilla. Ilmoittajan käsityksen mukaan myös kaikki sen merkittävimmät kilpailijat ovat mukana lähes kaikilla eri teollisuuden toimialoilla ja pystyvät tarjoamaan kilpailukykyisiä kunnossapitopalveluita erityyppisille teollisuuden toimialoille.

Ilmoittajan mukaan suuret yritykset hoitavat usein kunnossapitopalveluiden hankinnan keskitetysti ja näillä yrityksillä on hyvin usein kansainvälinen kunnossapitopalveluiden toimitussopimus yhden toimittajan kanssa. Näin ollen Suomessa toimivat yritykset tekevät kunnossapitopalveluiden hankintoja myös Suomea laajemmalta alueelta. Tätä käsitystä tukee myös se, että usein teollisuuden ulkoistuksiin liittyvissä tarjouskilpailuissa on mukana ulkomaalaisia, esimerkiksi eurooppalaisia tarjoajia.

Ilmoittajan mukaan teollisten kunnossapitopalveluiden relevantit maantieteelliset markkinat ovat Suomen laajuiset. Ilmoittajan mukaan ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että maantieteelliset markkinat olisivat Suomea laajemmat.

Ilmoittajan mukaan teollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2007 oli noin 4 miljardia euroa. Kunnossapidon kokonaisarvossa on huomioitu sekä teollisuuden sisäinen kunnossapito että teollisuuden ulkoistama kunnossapitotoiminta. Ilmoittajan mukaan teollisuuden ulkoistetun kunnossapitotoiminnan arvo Suomessa vuonna 2007 oli [1,2–1,5] miljardia euroa. Kun kaupan kohteen arvo lisätään vuoden 2007 teollisuuden kunnossapitopalveluiden arvoon, nousee se [1,4–1,7] miljardiin, josta osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus on [15–25] %.

Metsäteollisuuden kunnossapitopalvelut. Ilmoittajan mukaan metsäteollisuuden kunnossapitopalveluiden kokonaisarvo Suomessa vuonna 2007 oli noin 1,7 miljardia euroa (luku sisältää sekä sisäisen että ulkoistetun kunnossapidon). Mikäli metsäteollisuuden ulkoistettua kunnossapitotoimintaa tarkastellaan erikseen, oli sen arvo Suomessa vuonna 2007 [100–150] miljoonaa euroa ja ABB:n markkinaosuus oli [15–25] %. Nyt käsillä olevan yrityskaupan toteuttamisen jälkeen metsäteollisuuden ulkoistetun kunnossapitotoiminnan arvo olisi ilmoittajan mukaan [300–400] miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus olisi [60–70] %. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät kuitenkaan katsoneet, että metsäteollisuuden kunnossapitopalvelujen osalta yrityskauppa aiheuttaisi haitallisia kilpailuvaikutuksia, koska kunnossapitopalveluja tarjoavat yritykset pystyvät tarjoamaan myös metsäteollisuuden kunnossapitopalveluja.

Voimateollisuuden kunnossapitopalvelut. Mikäli voimateollisuuden ulkoistettua kunnossapitotoimintaa tarkastellaan erikseen, oli sen kokonaisarvo vuonna 2007 oli [10–50] miljoonaa euroa ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus oli [5–15] %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa ABB Oy hankkii määräysvallan Fortek Oy:ssä sekä Stora Enso Oyj:n Imatran, Varkauden ja Heinolan tuotantolaitosten kunnossapitotoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.