Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.3.1999

Diaarinumero

66/81/1999

Osapuolet

Hafab Oy / Muovi 90 Oy

Määräysvallan hankkija

Hafab Oy

Hankinnan kohde

Muovi 90 Oy

Asian vireilletulo

Hafab Oy (jäljempänä Hafab) ilmoitti 16.2.1999, että se oli ostanut Muovi 90 Oy:n osakkeet (jäljempänä Muovi 90) Lars-Erik, Veijo ja Kari Hildéniltä.

Yrityskauppa

Hafab osti Muovi 90:n koko osakekannan 23.12.1998. Hafab on ruotsalaisen Pipelife Sweden Ab:n tytäryhtiö. Pipelife Sweden Ab:ssä määräysvaltaa käyttää Pipelife International Holding GmbH, joka on Solvay AS:n (Belgia) ja Wienerberger Baustoffindustrie AG:n (Itävalta) omistama yhteisyritys. Tämän yhteisyrityksen kautta ne käyttävät yhteistä määräysvaltaa Pipelife-ryhmän liiketoimintaa harjoittavissa yhtiöissä.

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

Muovi 90

Muovi 90:n liikevaihto vuonna 1997 oli noin 14 milj. mk. Kyseessä olevaan yrityskauppaan asti yhtiön omistivat sen perustaneet kolme luonnollista henkilöä. Työntekijöitä Muovi 90:llä oli noin 10.

Muovi 90:n toimialana on muoviputkien ja niiden lisäosien ja varusteiden, erityisesti sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien valmistus ja markkinointi Suomessa. Noin 85 prosenttia yrityksen myynnistä koostuu sähköasennusputkista ja kaapelinsuojaputkista. Loppu 15 prosenttia muodostuu erilaisista muovituotteista, kuten aurausmerkeistä.

Hafab

Hafabin liikevaihto vuonna 1997 oli noin 97 milj. mk. Hafab omistaa muun muassa Ruotsissa toimivan Hafab Ab:n sekä suomalaisen M-Plast Oy:n.

Kaupan yhteydessä Hafabille siirtyvät Muovi 90:n koko omaisuus, asiakassuhteet ja tietotaito. Hafab toimii muoviputkien valmistuksessa ja markkinoinnissa. Yrityskaupan seurauksena erityisesti sen sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien markkinaosuus kasvaa.

Määräysvaltaa Hafabissa käyttää Pipelife Sweden Ab, joka osti 90 prosenttia Hafabin osakkeista 30.11.1998 tehdyllä kaupalla. Pipelife Sweden Ab kuuluu kansainväliseen Pipelife -ryhmään.

Liitännäisrajoitukset

Hafab esittää, että kauppakirjan sivulla 9 sovittu myyjää koskeva kilpailukielto hyväksyttäisiin liitännäisrajoituksena. Kilpailukiellon sisältö on seuraava:

Myyjät sitoutuvat olemaan viiden (5) vuoden ajan yhtiön palveluksesta jäämisestään lukien harjoittamatta Pohjoismaissa, Venäjällä tai Baltian maissa yhtiön tai ostajan toimialaan kuuluvaa muoviputkistojärjestelmiin liittyvää valmistus- tai markkinointitoimintaa, samoin kuin olemaan tekemättä työsopimusta sellaisen henkilön tai oikeushenkilön kanssa, joka harjoittaa edellä mainittua toimintaa ja muutoinkin olemaan luovuttamatta tietoja ja tietotaitoa kolmannelle henkilölle.

Ilmoittajan esittämät perustelut

Ostajalla on tarve varmistaa omistuksensa hankitussa liiketoiminnassa. Lisäksi ostajan täytyy voida ottaa haltuunsa kohteen good-will ja tekninen tietotaito.

Kauppaan sisältyy myös kaikki asiakastiedot ja yhtiöiden maine. Ilman kilpailukieltoa myyjien olisi helppo jatkaa entistä liiketoimintaansa.

Viiden vuoden kilpailukielto on tarpeellinen markkinoita koskevan perusteellisen tietotaidon varmistamiselle. Kilpailunrajoitusehto koskee liiketoimintaa kohteen toimialoilla ja sen mukaan muun muassa kilpailunrajoitusehdon maantieteellinen laajuus on määritelty.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppavalvontasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Hafab hankkii yksinomaiseen määräysvaltaansa Muovi 90:n. Kyseessä on kilpailunrajoituslain 11 §:n mukainen yrityskauppa.

Hafabissa määräysvaltaa käyttää Pipelife Sweden Ab, joka osti 30.11.1998 Mabo AS:n muoviputkiliiketoiminnan Norsk Hydro ASA:lta.[1] Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 1 momentin 1 kohdan perusteella Hafabin liikevaihtoon on luettava myös sen yritysryhmän liikevaihto, joka käyttää määräysvaltaa Pipelife Sweden Ab:ssä. Näin ollen määräysvallan hankkijan maailmanlaajuinen liikevaihto 1997 oli noin 52 162 milj. mk.

Muovi 90:n maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1997 noin 14 milj. mk. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan niiden samalla toimialalla Suomessa toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa hankkija on hankintaa edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Pipelife Sweden Ab osti 30.11.1998 Mabo AS:n muoviputkiliiketoiminnan. Mabo AS:n liikevaihto oli vuonna 1997 noin 590 milj. mk. Näin ollen hankinnan kohteen liikevaihto on noin 604 milj. mk.

Kilpailunrajoituslain 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät.

Muovi 90:llä on tehdas Kempeleellä ja se harjoittaa tuotteidensa markkinointia Suomessa. Kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa lain 11 a §:n edellyttämällä tavalla Suomessa.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Relevantit markkinat

Relevantit hyödykemarkkinat

Molemmat yrityskaupan osapuolet toimivat sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien ja muiden muovijalosteiden markkinoilla. Muovi 90:n pääasiallinen liikevaihto muodostuu sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien myynnistä Suomessa. Näillä markkinoilla sen markkinaosuus on kolmanneksi suurin. Hafabin tuotevalikoima on huomattavasti laajempi.

Sähköasennusputkien loppukäyttäjiä ovat pääasiassa sähköurakointiliikkeet ja kaapelisuojaputkien osalta teleyritykset. Muoviputkistoja käytetään paine-, sade-, kastelu- ja jäteveden ja kaasujen jakeluun sekä erilaisten kaapelien suojaamiseen. Relevantit hyödykemarkkinat määritellään muun muassa hyödykkeiden käyttötarkoituksen mukaan. Siten muoviputkien osalta relevantteina hyödykemarkkinoina voitaisiin pitää kunkin edellä mainitun käytön markkinoita.

Asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä hyödykemarkkinoita täsmällisesti, koska kilpailuongelmia ei synny kapeimmallakaan tavalla määritellyillä markkinoilla.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien sekä muoviputkien tuonti Suomeen on ollut suhteellisen vähäistä. Suomen sähköasennusputki- ja kaapelinsuojaputkimarkkinoiden osalta tuonnin ja viennin määrän arvioidaan olevan alle kolme prosenttia. Tullitilastojen mukaan kaikkien muoviputkien ja -letkujen sekä niiden osien Suomen markkinoista viennin ja tuonnin osuus on alle kymmenen prosenttia.

Lausuntojen perusteella Muovi 90:n asiakkaat ja kilpailijat eivät pidä maahantuontia merkittävänä kilpailutekijänä.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupan johdosta ei synny kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla maantieteellisillä markkinoilla.

Kilpailuvaikutukset

Yrityskaupan osapuolet toimivat samoilla markkinoilla. Kaupan seurauksena sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien markkinoille muodostuu kolme keskenään kilpailevaa yritysryhmää (Uponor, KWH ja Hafab/Pipelife).

Kilpailijat

Hafabin tärkeimmät kilpailijat Suomessa ovat Uponor ja KWH Pipe.

Uponor on oman arvionsa mukaan maailman suurin muoviputkivalmistaja. Uponor -konsernin liikevaihto vuonna 1997 oli 4 169 milj. mk. Yhtiöllä on tuotantoa 15 maassa, joissa sillä on yhteensä 35 tehdasta.

KWH Pipen liikevaihto 1997 oli 955 milj. mk, josta vienti ja ulkomaanliiketoiminnot toivat 714 milj. mk. KWH-Pipella on tehtaita 11 maassa.

Hafabin ja Muovi 90:n yhteenlaskettu markkinaosuus sähköasennusputkien ja kaapelinsuojaputkien kaupasta Suomessa on noin 20 prosenttia. KWH Pipen markkinaosuus on myös noin […][2] prosenttia. Uponorin markkinaosuus on noin […] prosenttia.

Asiakkaat

Merkittäviä sähköasennussuojaputkien ostajia ovat alan tukkuliikkeet, kuten SLO ja Onninen. Kaapelisuojaputkien pääostajat ovat Finnet-yhtiöt ja Sonera. Myös julkishallinnon eri yksiköt käyttävät molempia putkia jossakin määrin. Kuntien tekniset lautakunnat hankkivat muoviputkia tukkuliikkeiden kauttalaskuttamina.

Suomessa muoviputkien tuottajat myyvät putkia pääasiassa LVI-tukkuliikkeille, joista tärkeimpiä ovat LVI-Dahl Oy, joka kuuluu ruotsalaiseen Dahl International -konserniin, Kesko Oyj:n LVI jaosto, Onninen Oy sekä Suomen LVI-Tukku Oy, joka kuuluu Starckjohann Oyj:hin.

Tuottajat itse toimittavat jonkin verran myös suoraan suurimmille loppukäyttäjille. Sähkö- ja muiden kaapelien suojaputkia myydään suoraan asennusliikkeille sekä energia- ja telelaitoksille. Nämä käyttävät hankinnassa usein tarjouskilpailua, mikä vaikuttaa asiakkaiden markkinavoimaa lisäävästi.

Myöskään asiakkaat tai kilpailijat eivät ole todenneet yrityskaupan synnyttävän sellaisia kilpailuongelmia, joihin Kilpailuviraston tulisi puuttua.

Liitännäisrajoitukset

Kaupassa Hafabille ja Pipelife -ryhmälle siirtyy Muovi 90:n koko liiketoiminta, mukaan luettuna yrityksen taitotieto, maine ja asiakaspiiri. Kohteen tietotaito ei ole kuitenkaan uutta hankkijalle, joten viiden vuoden kilpailukielto ei ole välttämätön, jotta hankkija voisi riittävässä määrin siirtää tietotaidon omaan käyttöönsä.

Kilpailukiellon maantieteellinen ulottaminen laajemmalle kuin kohde harjoittaa liiketoimintaa ei ole yrityskauppaan välittömästi liittyvä ehto, eikä välttämätön kaupan toteutumiselle.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jolla Hafab hankkii Muovi 90:n määräysvallan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estäisi kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto ei hyväksy ilmoitettua kilpailukieltoa liitännäisrajoituksena sellaisenaan. Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailukiellon liitännäisrajoituksena siten, että kilpailukiellon ajallinen kesto on enintään kaksi vuotta yrityskaupan tekemisestä ja siten, että maantieteellisesti kilpailukielto koskee vain Suomea.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b § ja 11 d §

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Katso tarkemmin Kilpailuviraston yrityskauppapäätös 19.1.1999, Dno 1078/81/98.

[2] Tieto poistettu liikesalaisuutena.