DLA International Holding A/S / Hankkija-Maatalous Oy

Päivämäärä

18.10.2012

Diaarinumero

663/14.00.10/2012

Osapuolet

DLA International Holding A/S / Hankkija-Maatalous Oy

1 Asia

1. Jatkoselvitykseen ryhtyminen yrityskaupassa DLA International Holding A/S / Hankkija-Maatalous Oy

2 Asian vireilletulo

2. DLA International Holding A/S on ilmoittanut 18.9.2012 Kilpailuvirastolle kilpailulain 4 luvun säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Hankkija-Maatalous Oy:ssä.

3. Ilmoitetussa yrityskaupassa DLA International Holding A/S ostaa 60 % Hankkija-Maatalous Oy:n osakepääomasta. Yrityskaupan jälkeen Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta jää vähemmistöomistajaksi Hankkija-Maatalous Oy:öön omistaen 40 % sen osakkeista.

3 Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

4. DLA International Holding A/S (”DLA”) on tanskalainen osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on omistaa ja hallinnoida tanskalaiseen DLA-konserniin kuuluvia yhtiöitä, jotka harjoittavat liiketoimintaa ulkomaisilla maatalousmarkkinoilla. DLA:n omistavat Danish Agro A.m.b.A. ja Vestjyllands Andel A.m.b.A. Suomessa DLA-konserniin kuuluvat entuudestaan Yrittäjien Maatalous Oy (”YRMA”) ja Melica Oy, jotka kummatkin toimivat maatalousmarkkinoilla.

5. Hankkija-Maatalous Oy (”Hankkija”) on Suomen Osuuskauppojen Keskuskunnan (”SOK”) kokonaan omistama tytäryhtiö. Hankkija vastaa maatalouteen liittyvän liiketoiminnan ja Agrimarket-ketjun kehittämisestä S-ryhmässä. Agrimarket on maatalouden tuotantotarvikkeiden, maatalouskoneiden ja puutarhakaupan liiketoimintaan erikoistunut ketju. Rehua Hankkija tuottaa Suomen Rehu -tuotemerkillä neljässä rehuntuotantolaitoksessa Suomessa. Hankkija omistaa myös 100 %:sti Hiven Oy:n, joka valmistaa erikoisrehuja Paimion rehutehtaalla sekä 13,08 % Boreal Kasvinjalostus Oy:stä. Lisäksi Hankkija omistaa 2/3 logistiikkapalveluja tuottavasta Movere Oy:stä, joka on Hankkijan ja Yara Suomi Oy:n yhteisyritys.

6. Ilmoittajan mukaan Agrimarket-ketjuun kuuluvat S-ryhmän kolme osuuskauppaa, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Suur-Seudun Osuuskauppa ja Kymenlaakson Agrimarket, eivät sisälly yrityskauppaan. Kyseiset osuuskaupat tulevat jatkamaan itsenäisinä toimijoina maatalouskaupan markkinoilla. Yhteistyötä Hankkijan ja kyseisten osuuskauppojen kesken tullaan kuitenkin jatkamaan ilmoitetun yrityskaupan toteutumisen jälkeenkin.

4 kilpailuoikeudellinen arviointi

7. Tässä päätöksessä esitetyt Kilpailuviraston kannanotot ovat alustavia, eivätkä ne myöskään muodosta tyhjentävää luetteloa mahdollisista kilpailuongelmista. Tässä päätöksessä ei ole tarvetta ottaa lopullista kantaa relevanttien hyödykemarkkinoiden tai maantieteellisten markkinoiden määrittelyyn.

4.1 Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

8. Danish Agro -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin [yli 2 000][1] miljoonaa euroa, josta noin [50—100] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Hankkijan liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 996 miljoonaa euroa, josta noin [850—950] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan.

4.2 Relevantit markkinat

9. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit hyödykemarkkinat ovat maatalouskaupan markkinat, jotka voidaan jakaa edelleen:

a) viljakauppaan, joka koostuu

a1) viljan hankintamarkkinoista sekä

a2) viljan jälleenmyynnistä

b) rehun tuotantoon ja jälleenmyyntiin

c) peltolannoitteiden jälleenmyyntiin

d) maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyyntiin

e) kasvinsuojeluaineiden jälleenmyyntiin

f) säilöntäaineiden jälleenmyyntiin

g) siementen valmistukseen ja jälleenmyyntiin

h) polttoöljyn jälleenmyyntiin ja

i) maatalouskoneiden jälleenmyyntiin.

10. Ilmoittajan näkemyksen mukaan kaikki markkinasegmentit ovat maantieteelliseltä laajuudeltaan vähintään kansalliset. Viljakaupan osalta ilmoittaja katsoo, että markkinat ovat kansallisia markkinoita laajemmat, sillä esimerkiksi vuonna 2011 melkein kolmannes viljan kokonaistuotannosta vietiin ulkomaille.

Viljakauppa

11. Ilmoittajan mukaan vuonna 2011 viljan tuotanto Suomessa oli noin 3,7 miljoonaa tonnia. Tämä luku kattaa neljän tyypillisimmän viljan eli vehnän, rukiin, ohran ja kauran tuotannon. Viljakauppa voidaan ilmoittajan mukaan jakaa edelleen viljan hankintamarkkinoihin ja viljan jälleenmyyntiin.

Viljan hankintamarkkinat

12. Hankkija ja Agrimarket-ketjuun kuuluvat osuuskaupat ostavat viljaa pääosin suomalaisilta viljelijöiltä. Ilmoittajan arvion mukaan ostovolyymistä noin 1/3 käytetään Hankkijan omaan rehunvalmistukseen, noin 1/3 myydään kotimaiselle teollisuudelle (lähinnä mylly- ja tärkkelysteollisuudelle) ja noin 1/3 menee vientiin. Ilmoittaja katsoo, että viljamarkkina on muuttunut merkittävästi viime vuosina kohti mallia, jossa teollisuus ostaa viljan suoraan viljelijöiltä sen sijaan, että jälleenmyyjä toimisi ostotapahtumassa välikätenä. Tämän markkinakehityksen vuoksi Agrimarket-ketjun markkinaosuus on ilmoittajan näkemyksen mukaan laskenut. YRMA ei ole ilmoittajan mukaan toiminut viljan itsenäisenä ostajana vaan välittäjänä välittäen viljaa viljayhtiöille, rehuteollisuudelle ja myllyille Suomessa.

13. Ilmoittajan mukaan lähes kaikki viljanostajat ovat alkaneet käyttää eräkohtaisia viljanostosopimuksia. Tämäntyyppisessä sopimuksessa osapuolet sopivat yksittäisen erän suuruuden, hinnan sekä toimitusaikataulun. Sopimusviljelyn (puitesopimus) rooli ja sitovuus ovat sen sijaan menettäneet ilmoittajan näkemyksen mukaan viime vuosina merkitystään, sillä varsinaiset viljakaupat ja hintakiinnitykset sadosta tehdään erillisin kauppasopimuksin vasta, kun tuotanto realisoituu.

14. Maantieteellisesti kotimaisen viljan ostajat ovat usein sijoittuneet ilmoittajan mukaan alueille, joilla viljaa tuotetaan. Ilmoittaja katsoo, etteivät kaupan osapuolet ole ainoita viljan ostajia millään alueella Suomessa.

15. Osa lausunnonantajista on esittänyt, etteivät viljan hankintamarkkinoiden maantieteelliset markkinat ole kansallisia markkinoita laajemmat vaan, että viljamarkkinoita tulee tarkastella osin jopa alueellisesti. Lausunnonantajat perustelevat näkemystään markkinoiden alueellisuudesta lähinnä kotimaan rahtikustannuksilla, jotka määräytyvät kuljetusmatkojen perusteella. Viljan hankintamarkkinoilla yksittäisillä viljelijöillä ei ole kykyä kuljettaa tuotteitaan pitkiä matkoja, sillä rahtikustannukset maksaa yleensä viljan myyjä. Myöskään tuonti ei ole viljan ostajille vaihtoehto, sillä siihen liittyvät logistiset kustannukset nousevat huomattavan suuriksi.

16. Saamiensa selvitysten perusteella Kilpailuvirasto katsoo, että viljan hankintamarkkinat saattavat ilmoittajan esittämästä poiketen olla maantieteelliseltä laajuudeltaan kapeammat, ja yrityskaupan kannalta relevanteista viljan hankintamarkkinoista on tehtävä tarkempi selvitys.

Viljan jälleenmyyntimarkkinat

17. Ilmoittaja katsoo, että viljan jälleenmyyntimarkkina on suhteellisen pieni Suomessa. Ilmoittajan käsityksen mukaan yleensä ostajat (mm. teollisuus, myllyt) ostavat tarvitsemansa viljan alueelta, jolla ne toimivat, joten viljaa ei ole yleensä tarpeen kuljettaa pitkiä matkoja. Mikäli ostajan lähialueella ei ole tarvittavan laatuista/tyyppistä viljaa, teollisuus ottaa ilmoittajan mukaan yhteyttä jälleenmyyjään tai kaupanvälittäjään.

18. Hankkija on yksi viljan jälleenmyyjistä Suomessa. YRMA toimii viljan jälleenmyynnissä välittäjänä eikä sillä ole ilmoittajan mukaan omia viljan vastaanottopisteitä tai viljavarastoja. YRMA:n osuus rehuviljan myynnistä on hyvin pieni, sillä se ei kuulu YRMA:n ydinliiketoimintaan.

19. Sen lisäksi, että viljanmyyntiä harjoittavat nimenomaiset jälleenmyyjät, viljelijöiden myynti toisille maatiloille on ilmoittajan mukaan kasvanut viime vuosina. Myös teollisuus on ilmoittajan näkemyksen mukaan pyrkinyt välttämään jälleenmyyjien käyttämistä kauttalaskuttajana ja lisännyt suoraostojaan. Viljelijöiden suoramyyntiä voidaankin pitää ilmoittajan mukaan merkittävänä kilpailijana viljan jälleenmyynnille.

20. Kilpailuviraston alustavan näkemyksen mukaan teollisuuden tekemät suorat viljanostot saattavat olla jossain määrin jälleenmyyntiporrasta korvaava hankintakanava. Viraston kuulemien markkinatoimijoiden mukaan teollisuus ei kuitenkaan välttämättä pysty lisäämään suoria hankintoja merkittävästi, sillä jälleenmyyntiportaan ohittaminen on vaikeaa ja vaatii suuria investointeja viljanhankintaorganisaatioon. Eräissä viraston saamissa lausunnoissa esitetään, että teollisuus ostaa nykyisin jopa vähemmän raaka-aineita suoraan viljelijöiltä kuin aikaisemmin.

Rehun tuotanto ja jälleenmyynti

21. Teollisen rehun vuosittainen kokonaistuotantomäärä vuonna 2011 oli ilmoittajan selvitysten mukaan 1,3 miljoonaa tonnia. Ilmoittajan mukaan mainitusta kokonaismäärästä 47,7 % on nautakarjan, 23,5 % sian ja 22 % kananrehua. Loput noin 6 % on rehua muille eläinryhmille, kuten poroille, hevosille, turkiseläimille, lampaille ja kaloille.

22. Rehut voidaan ilmoittajan mukaan jakaa paitsi eläintyyppien myös käyttötyyppien mukaan täysrehuihin, tiivisteisiin ja puolitiivisteisiin. Teolliset rehut ja kotoiset rehut ovat osaltaan päällekkäisiä. Rehut voidaan ilmoittajan näkemyksen mukaan jakaa vielä kivennäisrehuihin, täydennysrehuihin ja terveysrehuihin.

23. Eräät lausunnonantajat katsovat, että erikoisrehuja tulisi tarkastella muista rehuista erillisinä hyödykemarkkinoina. Keskittymällä tulee olemaan määräysvallassaan Hiven ja Melica, jotka kummatkin valmistavat erikoisrehuja. Lisäksi lausunnoissa todetaan, että erikoisrehuja tulisi tarkastella alueellisina markkinoina, sillä rehujen hankinnassa kohtuullinen kuljetusmatka rajaa käytännössä mahdolliset toimittajat.

Peltolannoitteiden jälleenmyynti

24. Yrityskaupan osapuolet toimivat ilmoittajan mukaan ainoastaan peltolannoitteiden jälleenmyynnissä eivätkä ollenkaan lannoitteiden valmistuksessa. Peltolannoitteiden tuotanto on ilmoittajan mukaan hyvin rajoittunutta Suomessa ja kaikki suurimmat jälleenmyyjät myyvät Yara Suomi Oy:n tuotteita. Lisäksi jotkut toimijat tuovat ilmoittajan näkemyksen mukaan lannoitteita Suomeen Venäjältä ja Hollannista (mm. A-Rehu ja Belor Agro Oy).

Maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyynti

25. Maanparannusaineet ovat tuotteita, jotka pitkällä tähtäimellä parantavat viljelymaan fyysisiä ominaisuuksia. Johtavat maanparannusaineiden tuottajat ovat ilmoittajan mukaan Nordkalk (kalkki), SMA Mineral (kalkki) ja Ruukki (kuona-aineet). Kalkkia myydään yleensä bulkkitavarana ja tyypillinen kalkintoimitus on ilmoittajan arvion mukaan noin 40—80 tonnin rekkakuorma. Kalkkia käytetään yleensä 5—8 tonnia hehtaarilla.

Kasvinsuojeluaineiden jälleenmyynti

26. Kasvinsuojeluaineita myydään ilmoittajan mukaan nestemäisessä tai raemuodossa ja niitä käytetään viljan suojeluun erilaisilta vahingoilta. Aineiden käyttömäärät vaihtelevat muutamasta grammasta useisiin litroihin hehtaarilta. Ilmoittajan mukaan asiakkaat ostavat tuotteet joko ennakko-ostoina ennen kauden alkua tai kasvukauden alussa. Asiakkaat voivat noutaa tuotteet suoraan maatalouskaupasta tai tilata ne ns. suorana tilatoimituksena.

Säilöntäaineiden jälleenmyynti

27. Säilöntäaine on luonnollisesti esiintyvä tai synteettisesti valmistettu aine, jota lisätään tuoreeseen, esikuivattuun rehuun tai säiliörehuun mikrobiologisen hajoamisen tai epätoivottujen kemiallisten muutosten estämiseksi. Säilöntäaineita käytetään ilmoittajan mukaan pääasiassa muutamissa Pohjois-Euroopan maissa, muun muassa Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Siementen valmistus ja jälleenmyynti

28. Suomalaiset jälleenmyyjät myyvät mm. vehnän, ohran, kauran ja rukiin siemeniä viljelijöille. Siemenlajikkeita on erilaisia käyttötarkoituksesta riippuen. Ilmoittajan mukaan siemeniä tuodaan Suomeen vain rajoitetusti, sillä monet ulkomaiset siemenet eivät menesty Suomen kasvuoloissa. Suomessa siementuotantoa valvoo Evira valvovana viranomaisena.

29. Agrimarket-ketjun liiketoiminta kattaa ilmoittajan mukaan kahden siemenkeskuksen toiminnan, jotka sijaitsevat Hyvinkäällä ja Alastarolla. Siemenkeskukset kunnostavat sertifioitua kylvösiementä kevätviljoista, syysviljoista, herneestä, rypsistä sekä nurmikko- ja rehukasveista. Hankkija-Maatalous hyödyntää sopimusviljelyä siementen tuottamiseksi.

30. Eräät markkinatoimijat ovat nostaneet esiin siemenmarkkinoista mahdollisesti erilliset kasvilajikkeiden markkinat, joissa osapuolilla on Suomessa erittäin vahva asema. Virastolle on esitetty, että DLA:n ostaessa Hankkijan, tulee DLA:lla olemaan vahva omistusosuus kahdessa kasvinjalostusyrityksessä, Nordic Seedissä ja Boreal Kasvinjalostus Oy:ssä.

31. Nordic Seedin pääasiallinen liiketoiminta koostuu vehnän ja ohran jalostuksesta. Nordic Seed suorittaa seulontakokeita vehnä- ja ohralajikkeille Suomessa. Näiden testausten perusteella Nordic Seed tarjoaa lajikkeita kumppaneilleen Suomessa. Virastolle toimitetun selvityksen mukaan tällä hetkellä Nordic Seedin kumppanit Suomen markkinoilla ovat Hankkija-Maatalous ja YRMA.

Polttoöljyn jälleenmyynti

32. Maatalouskoneet käyvät moottoripolttoöljyllä, joka on ajoneuvoissa käytetystä dieselistä ja bensiinistä erillinen polttoaine. Ilmoittajan mukaan polttoöljyn verotus on kevyempi kuin dieselin ja bensiinin, joten maatalouskoneissa on taloudellisempaa käyttää polttoöljyä dieselin tai bensiinin sijaan. Maatiloilla käytetään merkittävästi lämmityspolttoöljyä viljan kuivaamiseen ja tuotantotilojen lämmittämiseen.

Maatalouskoneiden jälleenmyynti

33. Maatalouskoneiden jälleenmyynti kattaa ilmoittajan mukaan traktoreiden ja leikkuupuimureiden lisäksi muiden maatalouden työkoneiden ja työvälineiden myynnin. Ilmoittaja katsoo, että maatalouskoneiden jälleenmyyntimarkkina on Suomessa erittäin hajautunut; markkinalla on useita toimijoita, jotka myyvät erityyppisiä ja -merkkisiä koneita, jotka ovat kuitenkin pitkälti toisiaan korvaavia.

4.3 Markkinoiden koko ja kilpailutilanne

34. Ilmoittajan mukaan osapuolten toiminnoissa on päällekkäisyyttä viljakaupassa, rehun valmistuksessa ja jälleenmyynnissä sekä peltolannoitteiden, maanparannusaineiden, kasvinsuojeluaineiden, säilöntäaineiden, siementen, polttoöljyn ja traktoreiden jälleenmyynnissä. Osapuolilla ei ole ilmoittajan mukaan päällekkäisyyttä siementen valmistuksessa eikä leikkuupuimureiden jälleenmyynnissä, sillä YRMA ei toimi kyseisillä markkinoilla.

Viljakauppa

35. Ilmoittajan mukaan viljan hankintamarkkinoiden arvo vuonna 2011 oli noin [375—438] miljoonaa euroa, joka vastaa noin [2 133 400—2 488 400] tonnia (pois lukien tuonti). Hankkijan markkinaosuus vuonna 2011 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [15—20] % ja YRMA:n noin [2—5] %. Ilmoittajan mukaan tärkeimmät kilpailijat markkinoilla ovat K-maatalous ja Raisioagro kumpikin noin [15—20] %:n markkinaosuudella, Avena Nordic Grain [7—12] %:n markkinaosuudella ja S-ryhmän osuuskaupat [10—15] %:n osuudella. Ilmoittaja on laskenut kokonaismarkkinaan mukaan myös maatilojen välisen kaupan, jonka osuudeksi ilmoittaja arvioi [15—20] %.

36. Suurin osa lausunnonantajista katsoo, ettei tilojen välistä kauppaa tule huomioida viljakaupan kokonaismarkkinaan. Vastaajien mukaan tilojen välinen kauppa on paikallista, kahden tilan välistä toimintaa ja myytävät/ostettavat erät pieniä verrattuna jälleenmyyjille myytäviin eriin. Lisäksi tilojen välisessä kaupassa viljan hinnanmuodostus on erilainen, sillä paikallisuus ja kuljetuskustannukset vaikuttavat eri tavalla. Mikäli tilojen välistä kauppaa ei lueta mukaan hankintamarkkinoiden volyymeihin, Hankkijan markkinaosuus nousee virastolle toimitetun selvityksen mukaan [20—25] %:iin ja YRMA:n [3—6] %:iin. S-ryhmän osuuskauppojen osuus nousee [10—15] %:iin.

37. Viljan tuonnin merkitys vaihtelee ilmoittajan mukaan vuosittain viljasadosta riippuen. Vuonna 2011 tuonnin kokonaisarvo oli ilmoittajan arvion mukaan noin [11—29] miljoonaa euroa. Hankkija ei tuo merkittävästi viljaa Suomeen, lähinnä tuonti on liittynyt ilmoittajan näkemyksen mukaan varmuusvarastojen kierrättämiseen ja kotimaisten myllyjen käyttöön. YRMA ei harjoita ilmoittajan mukaan viljan tuontia.

38. Ilmoittajan arvion mukaan viljan jälleenmyyntimarkkinoiden arvo vuonna 2011 oli noin [121—154] miljoonaa euroa. Hankkijan markkinaosuus vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan noin [10—15] % ja YRMA:n noin [7—11] %. Ilmoittaja katsoo viljan jälleenmyyntimarkkinoiden tärkeimmiksi kilpailijoikseen K-maatalouden, Avena Nordic Grainin, S-ryhmän osuuskaupat ja Raisioagron. K-maatalouden markkinaosuus vuonna 2011 oli ilmoittajan arvion mukaan [30—35] %, Avena Nordic Grainin [17—22] %, S-ryhmän osuuskauppojen [8—12] % ja Raisioagron [5—7] %.

39. Kotimaisen jälleenmyynnin lisäksi viljan myynti ulkomaille on ilmoittajan mukaan olennainen osa Hankkijan liiketoimintaa. Viljan viennin kokonaisarvo vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan noin [200—230] miljoonaa euroa. Vuonna 2011 Hankkija vei viljaa ilmoittajan arvion mukaan yli 400 000 tonnia, joka vastaa noin [35—45] % viljan kokonaisvientimarkkinasta. YRMA:n viljan vientitoiminta ja siihen liittyvät viljan ostot on aloitettu vasta vuonna 2012.

Rehun tuotanto ja jälleenmyynti

40. Ilmoittaja katsoo, että kaupan osapuolten toiminta rehunvalmistusmarkkinalla on päällekkäistä ainoastaan Danish Agro -konserniin kuuluvan Melican toiminnan osalta. Melica on erikoistunut erikoisrehujen, kuten kivennäis- ja vitamiinirehujen valmistukseen. Erikoisrehuja valmistavat ilmoittajan mukaan myös useat muutkin rehunvalmistajat, mm. Raisioagro, A-Rehu ja Kinnusen Mylly.

41. Hankkijan rehuteollisuus valmistaa ja jälleenmyy rehua Suomen Rehu -tuotemerkillä. Ilmoittajan mukaan Suomen Rehulla on viisi (ml. Hiven Paimiossa) rehutehdasta Suomessa. Hankkijan tytäryritys Hiven valmistaa rehulisiä, mutta ilmoittajan mukaan Hivenen rehutuotanto edustaa vain alle 1 % kotimaisesta rehuntuotannosta. Hankkija myös vie vähäisessä määrin rehuja Suomen naapurimaihin ja maahantuo rehun raaka-aineita useammasta maasta.

42. Ilmoittajan mukaan YRMA ei valmista rehua eikä sillä ole rehunvalmistuskapasiteettia vaan se toimii ainoastaan rehujen jälleenmyyjänä. Ilmoittaja toteaa, että rehun jälleenmyyntitoiminta perustuu suoraan rehunvalmistajalta tiloille toimitettujen tuotteiden kauttalaskutukseen. YRMA myy ilmoittajan näkemyksen mukaan pääasiassa […] rehuja.

43. Ilmoittajan mukaan rehun tuotannon kokonaisarvo vuonna 2011 oli noin [380—420] miljoonaa euroa. Ilmoittajan arvion mukaan Hankkijan markkinaosuus rehun tuotannossa vuonna 2011 oli noin [30—40] % ja Melican markkinaosuus alle 1 %:n. Rehun valmistuksessa merkittävimmät kilpailijat ovat ilmoittajan mukaan Rehuraisio [30—40] %:n markkinaosuudellaan sekä A-Rehu, Feedex, Kinnusen Mylly, Satarehu ja Rehux kukin noin [1—10] %:n osuuksilla.

44. Rehun jälleenmyyntimarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan [380—420] miljoonaa euroa. Hankkijan (Agrimarket-ketju+Hiven) markkinaosuus oli ilmoittajan käsityksen mukaan [30—40] % ja YRMA:n [alle 1] %:n. Tärkeimmät kilpailevat toimijat markkinoilla ovat ilmoittajan mukaan mm. Rehuraisio ([20—30] %), A-Rehu ([5—15] %), K-maatalous ([5—15] %), Meijerit ([5—15] %), Feedex ([5—15] %) ja Satarehu ([1—10] %).

Peltolannoitteiden jälleenmyynti

45. Peltolannoitteiden jälleenmyyntimarkkinoiden kokonaisarvo vuonna 2011 oli ilmoittajan arvion mukaan [180—240] miljoonaa euroa, joka vastaa noin [580 000—640 000] tonnia. Ilmoittajan arvioi, että Hankkijan markkinaosuus vuonna 2011 oli peltolannoitteiden jälleenmyynnissä noin [30—40] % ja YRMA:n noin [1—10] %. Tärkeimmät kilpailevat toimijat ovat ilmoittajan mukaan K-maatalous [30—40] %:n markkinaosuudella, Raisioagro [5—15] %:n markkinaosuudella ja S-ryhmän osuuskaupat [5—15] %:n markkinaosuudella.

Maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyynti

46. Ilmoittajan arvion mukaan maanparannusaineiden (kalkin) jälleenmyynnin kokonaismarkkina-arvo vuonna 2011 oli noin [15—30] miljoonaa euroa. Ilmoittaja arvioi Hankkijan markkinaosuuden olleen maanparannusaineiden jälleenmyynnissä noin [30—40] % ja YRMA:n noin [1—10] %. Markkinajohtaja Suomessa on ilmoittajan mukaan K-maatalous [40—50] %:n markkinaosuudella. Markkinoilla toimivat myös S-ryhmän osuuskaupat, joiden markkinaosuudeksi ilmoittaja arvioi [5—15] %.

Kasvinsuojeluaineiden jälleenmyynti

47. Kasvinsuojeluaineiden jälleenmyyntimarkkinan arvo vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan [50—75] miljoonaa euroa. Hankkijan markkinaosuus kyseisellä markkinalla vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan noin [30—40] % ja YRMA:n noin [1—10] %. Tärkeimmät markkinoilla toimivat kilpailijat ovat ilmoittajan näkemyksen mukaan K-maatalous ([25—35] %), S-ryhmän osuuskaupat ([10—20] %) ja Suomen kasvinsuojelukauppa ([5—15] %).

Säilöntäaineiden jälleenmyynti

48. Ilmoittajan mukaan säilöntäaineiden jälleenmyyntimarkkinan kokonaisarvo vuonna 2011 oli noin [15—25] miljoonaa euroa. Hankkijan markkinaosuus kyseisellä markkinalla oli ilmoittajan käsityksen mukaan noin [35—45] % ja YRMA:n noin [1—5] %. Tärkeimmiksi kilpailijoiksi ilmoittaja katsoo K-maatalouden, jonka markkinaosuus oli noin [30—40] %, ja S-ryhmän osuuskaupat, joiden markkinaosuus oli noin [1—10] %.

Siementen valmistus ja jälleenmyynti

49. YRMA:lla ei ole omia siemenlaatuja tai varastointi- ja valmistustiloja siemenille, joten ilmoittajan mukaan osapuolten toiminta ei ole horisontaalisesti päällekkäistä siementen valmistuksessa. Ilmoittajan tietojen mukaan YRMA jälleenmyy Tilasiemen Oy:n, Peltosiemen Oy:n, Mildola Oy:n ja Boreal Kasvinjalostus Oy:n siemeniä.

50. Siementen kokonaistuotanto Suomessa vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan noin [50 000—70 000] tonnia. Ilmoittaja ei ole toimittanut muita markkinalukuja siementen valmistuksen osalta, sillä kaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa ainoastaan siementen jälleenmyyntimarkkinoilla. Siementen jälleenmyyntimarkkinan arvo Suomessa vuonna 2011 oli ilmoittajan käsityksen mukaan noin [50—60] miljoonaa euroa. Hankkijan markkinaosuus siementen jälleenmyynnissä oli ilmoittajan arvion mukaan noin [20—30] % ja YRMA:n noin [1—5] %. Ilmoittajan näkemyksen mukaan markkinajohtaja on K-maatalous [25—35] %:n markkinaosuudella. Muita markkinatoimijoita ovat ilmoittajan mukaan Raisioagro ([10—20] %), Tilasiemen ([5—15] %), Peltosiemen ([5—15] %) ja S-ryhmän osuuskaupat ([5—15] %).

Polttoöljyn jälleenmyynti

51. Polttoöljyn jälleenmyyntimarkkinan kokonaisarvo vuonna 2011 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [300—350] miljoonaa euroa. Hankkijan markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan noin [20—30] % ja YRMA:n noin [1—5] %. Ilmoittajan arvion mukaan tärkeimmät kilpailijat ovat K-maatalous ([25—35] %), S-ryhmän osuuskaupat ([5—15] %) ja Raisioagro ([1—10] %).

Maatalouskoneiden jälleenmyynti

52. Maatalouskoneiden jälleenmyyntimarkkinan kokonaisarvo vuonna 2011 oli ilmoittajan mukaan noin [680—850] miljoonaa euroa. Kokonaismarkkinoiden arvo voidaan jakaa edelleen traktoreiden myyntiin (noin [400—500] miljoonaa euroa), puimureiden myyntiin (noin [30—50] miljoonaa euroa) ja muiden koneiden myyntiin (noin [250—300] miljoonaa euroa).

53. Ilmoittajan mukaan Hankkijan markkinaosuus vuonna 2011 oli traktoreissa noin [10—20] %, puimureissa noin [40—60] % ja muissa koneissa [20—40] %. YRMA:n markkinaosuus vuonna 2011 oli ilmoittajan arvion mukaan traktoreissa alle [5] %:n. Leikkuupuimureita YRMA ei myy ollenkaan. Alalla on ilmoittajan mukaan merkittäviä kilpailijoita, kuten AGCO Suomi traktoreissa ([40—60] %), Konekesko traktoreissa ([10—20] %) ja leikkuupuimureissa ([20—30] %) sekä Agritek traktoreissa ([10—20] %), puimureissa ([15—25] %) ja muissa koneissa ([5—15] %).

4.4 Yrityskaupan mahdollisten kilpailuvaikutusten alustava arviointi

54. Ilmoittajan mukaan yrityskauppa ei aiheuta haitallisia kilpailuvaikutuksia millään edellä kuvatuilla relevanteilla markkinoilla eikä estä kilpailua Suomessa. Ilmoittajan mukaan Hankkijan maataloustuotteiden jälleenmyynti tulee tehostumaan, kun Hankkija voi hyödyntää Danish Agro -konsernin suurempia hankintamääriä. Tämä vaikuttaa suomalaisiin maataloustuotteiden jälleenmyyntimarkkinoihin kilpailukykyisemmän hinnoittelun ja uusien tuotteiden myötä. Ilmoittaja katsoo, että yrityskauppa voi edesauttaa myös edullisimpien toimitussopimusten tekoa tavarantoimittajien kanssa, tehostaa logistista toimintaa ja kasvattaa asiantuntijuutta alalla.

55. Suurin osa viraston kuulemista markkinatoimijoista ei ole katsonut yrityskaupan aiheuttavan haitallisia kilpailuvaikutuksia millään yrityskaupan kannalta relevanteilla markkinoilla. Osa vastaajista on kuitenkin esittänyt huolensa kilpailun vääristymisestä etenkin viljakaupassa, siemenmarkkinoilla ja peltolannoitteissa.

56. Suurin osa Kilpailuvirastolle vastanneista markkinatoimijoista on pitänyt ilmoittajan esittämää hyödykemarkkinoiden määrittelyä yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointiin sopivana. Myös Kilpailuvirasto katsoo alustavasti, että ilmoittajan esittämä määrittely sopii kaupan kilpailuvaikutusten arviointiin.

57. Virastolle on esitetty, että relevanteista hyödykemarkkinoista puuttuu maatilatarvikkeiden jälleenmyynti, joka sisältää sadonkäsittelytarvikkeiden (mm. kiristekalvot, voiteluaineet, konetarvikkeet) ja karjatalouden tarvikkeiden (kuten pesuaineet, aitaustarvikkeet sekä kuivikkeet) myynnin. Eräitä maatilatarvikkeita voi viraston saaman selvityksen mukaan ostaa myös muualta kuin erikoistuneista maatalouskaupoista. Pääasiassa maatilatarvikekauppaa tehdään kuitenkin myymäläverkostoon tukeutuen, jolloin myymälöiden lukumäärällä on merkitystä. Jatkoselvityksessä virasto selvittää tarkemmin, tulisiko maatilatarvikemarkkinaa tarkastella erillisenä hyödykemarkkinana.

58. Tällä hetkellä Suomen maatalouskaupassa toimii kolme valtakunnallista toimijaa, jotka tarjoavat viljelijälle kattavan valikoiman eli viljakaupan, tuotantopanokset, maatalouden koneet, maataloustarvikkeet ja kattavan myymäläverkoston. Nämä kolme toimijaa ovat Hankkija, YRMA ja K-maatalous. Yrityskaupan seurauksena yksi toimijoista poistuisi, joten viljelijöiden vaihtoehdot vähenisivät kolmesta kahteen.

59. Eräät markkinatoimijat pitivät ilmoittajan esittämiä yrityskaupan osapuolten markkinaosuuksia eri relevanteilla hyödykemarkkinoilla liian alhaisina. Eräiden lausunnonantajien mukaan yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus esimerkiksi viljakaupassa on todellisuudessa lähempänä 40—50 %. Vaikka YRMA:n tuoma lisäys Hankkijan markkinaosuuksiin eri markkinoilla on suhteellisen pieni, […].

60. Suurin osa markkinatoimijoista katsoo, ettei S-ryhmän kolmea osuuskauppaa, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppaa, Suur-Seudun Osuuskauppaa ja Kymenlaakson Agrimarketia voida sulkea kilpailuvaikutusten arvioinnista, sillä lausunnonantajien mukaan osuuskaupat eivät todellisuudessa tule yrityskaupan jälkeen toimimaan itsenäisinä ja näin ollen luomaan todellista kilpailupainetta keskittymälle. SOK:n jääminen vähemmistöomistajaksi puhuu markkinatoimijoiden mukaan sen puolesta, etteivät osuuskaupat todennäköisesti lähde aktiivisesti kilpailemaan keskittymän kanssa yrityskaupan jälkeen.

61. Ilmoittajan toimittaman selvityksen mukaan yrityskaupan jälkeen osuuskauppojen kanssa tullaan solmimaan uudet toimitus- ja markkinointiyhteistyösopimukset. […]. Lisäksi osuuskaupoille tarjotaan myös mahdollisuutta käyttää jatkossakin Agrimarket-ketjutunnusta.

62. Lausunnonantajien näkemyksen mukaan osuuskaupat tulevat jatkossakin tukeutumaan Hankkijan palveluihin entiseen tapaan, sillä muutoin osuuskauppojen pitäisi löytää uusi, yhtä laaja hankintakanava. Kilpailuviraston saaman selvityksen mukaan esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa on ilmoittanut aloittavansa maatalouskaupan kumppanuusyhteistyön DLA:n kanssa yrityskaupan jälkeen.

63. Jos edellä esiteltyihin keskittymän markkinaosuuksiin luetaan mukaan tiiviisti yhteistyössä olevien Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan, Suur-Seudun Osuuskaupan ja Kymenlaakson Agrimarketin markkinaosuudet, keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus nousee viljan hankintamarkkinoilla (ilman tilojen välistä kauppaa) yli 40 %:n ([40—45] %), viljan jälleenmyynnissä yli 30 %:n ([30—35] %), peltolannoitteiden ja maanparannusaineiden markkinoilla [yli 40 %:n] ([40—50] %, [40—50] %) ja kasvinsuojeluaineiden sekä säilöntäaineiden jälleenmyyntimarkkinoilla yli 50 %:n ([50—60] %, [50—60] %).

64. Eräät markkinaosapuolet ovat lausunnoissaan katsoneet, että esimerkiksi vilja- ja rehukaupan markkinat ovat kansalliset tai jopa alueelliset. Viljan ja rehun tuonti on mahdollista, mutta käytännössä rahtikustannukset ja muut logistiset kustannukset tekevät tuonnin pääsääntöisesti kotimaista tuotantoa kalliimmaksi. Tuonti toimii lähinnä tiettyjen viljalajien ja rehuraaka-aineiden vajeen täyttämisessä sekä laadun tasaamisessa ja vienti esimerkiksi mahdollisen ylituotannon purkukanavana.

65. Kilpailuviraston alustavan arvion mukaan yrityskaupan kannalta relevantteja maantieteellisiä markkinoita ei tule tarkastella kansallisia markkinoita laajemmalla tasolla. Myöskään mahdollisten alueellisten markkinoiden tarkastelemisen tarpeellisuutta ei voida sulkea pois.

66. Ilmoittaja katsoo, että maataloustuotteiden jälleenmyyntitoiminnan aloittaminen on varsin helppoa. Valtaosa virastolle vastanneista markkinatoimijoista ei sinänsä ole kiistänyt alalle tulon mahdollisuutta, mutta on todennut pienempien toimijoiden alalle tulon olevan mahdollista käytännössä ainoastaan turvautumalla isompiin jälleenmyyjiin. Lisäksi eräät toimijat ovat todenneet, että varastokapasiteetin järjestäminen saattaa olla alalle tulon esteenä, sillä etenkin satamissa varastosiiloista on niukkuutta.

67. Kilpailuviraston alustavien selvitysten mukaan viljakaupassa toimiminen edellyttää varastokapasiteettia ja tähän liittyen virasto selvittää jatkokäsittelyssä vaatiiko alalla toimiminen omaa varastokapasiteettia vai voiko markkinoilla toimia pelkästään vuokravarastojen/-siilojen (Suomen Viljava) turvin. Varastokapasiteetin osalta virastolle on esitetty huolia, että keskittymälle syntyy mahdollisuus hallita viljamarkkinaa omaa merkittävää varastokapasiteettiaan ja Suomen Viljavan varastoja hyödyntämällä. Eräät markkinatoimijat katsovat, että mikäli Hankkija, YRMA ja osuuskaupat ovat erillisiä yksiköitä, niillä on mahdollisuus saada huomattava osuus Suomen Viljavan viljavarastoista käyttöönsä.

68. Alalle tulon houkuttelevuutta maatalouskaupan markkinoille on useissa lausunnoissa pidetty varsin alhaisena myös siitä syystä, että suurilla, valtakunnallisilla toimijoilla on mahdollisuus saada esimerkiksi lannoitemarkkinoilla ja säilöntäaineiden markkinoilla huomattavia volyymiperusteisia alennuksia.

69. Ottaen huomioon edellä esitetyt markkinoiden rakennetta sekä yrityskaupan osapuolten ja kolmansien välistä kilpailutilannetta koskevat havainnot Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskaupan kilpailuvaikutuksia yrityskaupan kannalta relevanteilla markkinoilla on edelleen selvitettävä.

4.5 johtopäätös

70. Alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia edellä kuvatulla tavalla useilla markkinoilla. Tästä syystä on tarpeen selvittää täsmällisemmin relevanttien markkinoiden määrittelyä ja yrityskaupan kilpailuvaikutuksia näillä markkinoilla. Asiassa on aiheellista tutkia yrityskaupan kilpailuvaikutuksia yksityiskohtaisesti jatkoselvityksessä.

5 Ratkaisu

71. Kilpailuvirasto ryhtyy asiassa jatkoselvitykseen, jossa tutkitaan, estääkö käsiteltävänä oleva yrityskauppa kilpailulain 25 §:ssä tarkoitetulla tavalla olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan määräävä markkina-asema tai vahvistetaan sitä.

6 Sovelletut säännökset

72. Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24 ja 26 §.

7 Muutoksenhaku

73. Kilpailulain 44 §:n perusteella tähän Kilpailuviraston päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.