Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

24.7.2001

Diaarinumero

663/81/2001

Osapuolet

Falck Security Oy / PS Protection & Security Oy

Asian vireilletulo

Falck Security Oy (Falck) on 9.7.2001 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa Falck hankkii PS Protection & Security Oy:n (PS) koko vartiointiliiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Falck on osa tanskalaista maailmanlaajuisesti toimivaa turva- ja pelastuspalvelualan Group 4 Falck A/S -konsernia. Falck Security Oy:n (Suomen emoyhtiö) ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminta Suomessa jakautuu kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat vartiointi, turvatekniikka (Falck Technical Solutions Oy) sekä arvokuljetukset ja rahankäsittely (Falck Cash Services Oy). Kuluvana vuonna hankitun Lukko-Pitkonen Oy:n osakekannan myötä Falckin liiketoimintaan tulevat kuulumaan myös lukitusjärjestelmät.

PS harjoittaa ensisijaisesti vartiointiliiketoimintaa lähinnä Jyväskylän seudulla. Yritys tarjoaa myös vähäisissä määrin palveluja arvokuljetuksiin liittyen. Vartiointiliiketoiminnan osuus yrityksen liikevaihdosta on noin [ 85–100 ][1] % ja arvokuljetussopimusten osuus noin [ 15 ] %.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Group 4 Falck A/S -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 14 miljardia markkaa. PS:n liikevaihto vuonna 2000 oli noin 1,2 miljoonaa markkaa. Liikevaihtoon on lisättävä hankkijan samalla toimialalla tekemät yrityskaupat kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti. Falck on viimeisen kahden vuoden aikana hankkinut omistukseensa Eta-Sec Oy:n, Vartiosalpa Oy:n ja SPAC FP Oy:n. Hankinnan kohteen liikevaihdoksi muodostuu siten yli 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain soveltamisalaan.

Osapuolten 29.6.2001 allekirjoittaman kauppakirjan mukaisesti kaupan kohde pitää sisällään vartiointiliiketoimintaan liittyvät [ … ] [2].

Yrityskaupan osapuolten toiminnoissa on ilmoittajan mukaan päällekkäisyyksiä arvokuljetusten ja vartiointiliiketoiminnan osalta.

Vartiointimarkkinoihin kuuluu vartiointi (paikallis-, piiri- ja erikoisvartiointi), hälytyskeskuspalvelut 24 h/vrk, myymälätarkkailu- ja valvonta, poistumistarkastukset, vahtimestaripalvelut ja turvallisuussuunnittelu. Falckin markkinaosuus valtakunnallisesti on [ alle 20 ][3] % ja Jyväskylän seudulla alle [ 5 ] %. PS:n markkinaosuus valtakunnallisesti on alle [ 5 ] % ja Jyväskylän seudulla [ alle 10 ] %.

Arvokuljetusmarkkinoihin sisältyy rahankuljetus asiakkailta rahanlaskentakeskuksiin ja päinvastoin. Osa rahankuljetuksista tapahtuu pankeista yrityksiin. Lisäksi näihin toimintoihin kuuluu mm. kullan, jalokivien ja tietoturvatuotteiden kuljetus sekä pankkiautomaattien hoito. Ilmoittajan mukaan markkinoiden arvo valtakunnallisesti vuonna 2000 oli noin 115 miljoonaa markkaa ja Jyväskylän alueella noin 3,3 miljoonaa markkaa. Falckin markkinaosuus arvokuljetuksista valtakunnallisesti ja Jyväskylän seudulla on ilmoittajan mukaan [ yli 50 ] %. PS:n markkinaosuus valtakunnallisesti on ilmoittajan mukaan alle [ 5 ] % ja Jyväskylän seudulla [ alle 5 ] %. Kilpailijoita Jyväskylän seudulla ovat mm. Jyväskylän Talokeskus Oy, Securitas Oy ja Engel Security Oy.

Arvokuljetusmarkkinat voidaan jakaa edelleen raskaalla erityisvarustelulla suoritettavaan arvokuljetukseen ja kevyemmällä kalustolla suoritettavaan arvokuljetukseen. Kevyemmällä kalustolla toimivia vartiointiliikkeitä on ilmoittajan mukaan lukuisia kun taas erityisvarustellulla kalustolla toimii vain muutama suuri yritys. Falck toimii raskaalla panssaroidulla kalustolla. PS puolestaan toimii kevyellä kalustolla. Arvokuljetusmarkkinoiden ala on ilmoittajan mukaan kilpailtu ja alalle tulon kynnys on matala.

Ilmoittajan mukaan arvokuljetus- ja vartiointiliiketoiminnan maantieteelliset markkinat ovat kansalliset ja rajoittuvat siten Suomeen. Molempia markkinoita voidaan kuitenkin pitää myös paikallisina.

Rahankäsittelymarkkinat liittyvät läheisesti arvokuljetuksiin. Näihin markkinoihin kuuluu rahan varastointi, käsittely ja laskenta alueellisissa laskentakeskuksissa. Falckin ja sen tytäryhtiöiden yhteenlaskettu markkinaosuus vuonna 2000 oli valtakunnallisesti [ yli 50 ] %. Jyväskylän talousalueella on yksi rahankäsittelypiste, joka on Falckin. Tästä johtuen Falck hoitaa lähes kaiken Jyväskylän seudulla tapahtuvan ulkoisen rahankäsittelyn. PS ei harjoita liiketoimintaa rahankäsittelymarkkinoilla.

Turvatekniikan markkinoihin kuuluvat erilaiset rikosilmoitin-, kameravalvonta- ja työnseurantajärjestelmät sekä niiden asennus- ja huoltotoimet. Falckin ja sen tytäryhtiöiden markkinaosuus vuonna 2000 oli valtakunnallisesti alle 5 %. Yhtiö ei toimi Jyväskylän seudulla. PS ei harjoita liiketoimintaa turvatekniikkamarkkinoilla.

Yrityskaupan seurauksena Falckin asema vahvistuu jonkin verran erityisesti arvokuljetusten osalta. PS:n suhteellisesti pienestä liikevaihdosta kuitenkin ainoastaan [ alle 15 ] % kertyy arvokuljetuksista. Lisäksi Falckin asema vahvistuu vartiointipalveluiden osalta Jyväskylän seudulla. Keskittymän markkinaosuus jää silti edelleen alle 10 %. Falck tarjoaa Jyväskylän seudulla laajan tuotevalikoiman asiakkailleen. Toisaalta myös muut valtakunnalliset toimijat tarjoavat Jyväskylän seudulla vastaavia palveluita, pl. rahankäsittelypalvelut. Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupalla siten ole lain tarkoittamalla tavalla kilpailua merkittävästi estävää vaikutusta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjaan sisältyvää kilpailukieltoa, [ … ][4].

Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että se on olennainen ja välttämätön osa kaupan täytäntöönpanoa sekä ajalliselta, asialliselta ja maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan hyväksyttävä ja säännösten mukainen.

Falckilla on jo ennen yrityskauppaa ollut osaamista hankinnan kohteen toimialalta. Kilpailuvirasto katsoo siten, että edellä esitetty kilpailukielto voidaan ilmoittajan esittämin perusteluin hyväksyä yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Falck Security Oy hankkii PS Protection & Security Oy:n koko vartiointiliiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy ilmoittajan esittämän kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi [ ] vuoden ajaksi edellä mainituin lisäyksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka sanamuoto on poistettu liikesalaisuutena.

[3] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[4] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka sanamuoto on poistettu liikesalaisuutena.