Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.10.2001

Diaarinumero

665/81/2001

Osapuolet

BT Ignite Nordics Ltd ja Telenor Communications AS / Telenordia AB

Kilpailuvirastolle on 28.9.2001 ilmoitettu yrityskauppa, jossa Telenor Communications AS (Telenor) hankkii British Telecom -konserniin kuuluvan BT Holdings BV:n omistamat Telenordia AB:n osakkeet ja siten välillisesti tämän suomalaisen tytäryhtiön Telenordia Oy:n osakkeet samalla kun merkittävä osuus Telenordia AB:n ja Telenordia Oy:n liiketoiminnasta ja omaisuudesta luovutetaan BT Ignite Nordics Ltd:lle (BT).

Telenordia AB on BT Holdings BV:n ja Telenorin yhteisyritys, jonka liikevaihto on [ ][1] miljardia markkaa. Telenorin yritysryhmän liikevaihto vuonna 2000 oli noin 27,6 ja BT:n yritysryhmän noin 216,4 miljardia markkaa. Yrityskaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Telenordia AB:n tärkeimmät palvelut ovat Concert (globaalit telekommunikaatiopalvelut), Direct Access (ISP-palvelu), Farland (laajakaistakapasiteettipalvelu) ja Nordicom (pohjoismainen datasiirtoverkko). Ilmoittajan mukaan Telenor Oy:n markkinaosuus Suomessa jää kaikilla mahdollisilla relevanteilla telealan tuotemarkkinoilla alle 5 prosentin.

Asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeellista määritellä relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Yrityskaupassa on Suomen osalta kyse liikevaihdoltaan vain noin [ ] mmk:n yhteisyrityksen purkamisesta. Edelleen Telenordia Oy ei omista lainkaan omaa televerkkoa Suomen markkinoilla, joilla johtavia toimijoita myös Telenordian Oy:n tarjoamien palveluiden osalta ovat Elisa Communications Oyj ja Sonera Oyj tytäryrityksineen. Myöskään markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kielteisiä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Telenor Communications AS hankkii BT Holdings BV:n omistamat Telenordia AB:n osakkeet ja siten myös Telenordia Oy:n osakkeet samalla, kun merkittävä osuus Telenordia AB:n ja Telenordia Oy:n liiketoiminnasta ja omaisuudesta luovutetaan BT Ignite Nordics Ltd:lle.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992, muut. 303/98) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.