Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

22.9.2003

Diaarinumero

669/81/2003

Osapuolet

Oy International Business Machines Ab/osa Telefonaktiebolaget LM Ericssonin (publ) tietoteknisistä palvelutoiminnoista

Asian vireilletulo

Oy International Business Machines Ab (jäljempänä IBM) on 4.9.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti järjestelystä, jolla se hankkii osan Telefonaktiebolaget LM Ericssonin (publ) (jäljempänä Ericsson) tietoteknisistä palvelutoiminnoista.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM on International Business Machines -yritysryhmän (jäljempänä IBM-konserni) suomalainen tytäryhtiö. IBM-konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja sekä tietokoneohjelmia ja -palveluja. Sen toimialaan kuuluvat myös konsultointipalvelut ja liitännäistuotteet.

Ericsson toimii mm. mobiilin ja laajakaistaisen Internetin viestintäratkaisujen markkinoilla. Kyseessä oleva järjestely on seurausta IBM-konsernin ja Ericssonin solmimasta laajasta ulkoistussopimuksesta, johon liittyen IBM ottaa hoitoonsa Ericssonin tarvitsemien ohjelmistojen kehitys-, asennus- ja ylläpitotyöt. Suomen osalta järjestelyn yhteydessä viisi Ericssonin työntekijää siirtyy IBM:n palvelukseen.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM-konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 86 miljardia euroa ja kaupan kohteelle identifioitavissa oleva liikevaihto [yli 100][1] miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

IBM:n näkemyksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Yrityskaupan ilmoittaja viittaa muun muassa komission ratkaisukäytäntöön, jossa tietoteknisten palvelujen on katsottu muodostavan yhden kokonaismarkkinan tai että markkinat voitaisiin jakaa mm. palvelutyypin, asiakkaiden toimialan tai asiakkaan koon mukaan. Kaupan kohteeseen kuuluvat palvelut ovat ilmoittajan mukaan kokonaisuudessaan Ericsson-konsernin sisäisiä eikä se tarjoa kyseisiä palveluja ulkopuolisille tahoille.

Yrityskaupan ilmoittaja viittaa markkina-arviossaan IDC:n markkinatutkimukseen, jonka mukaan Suomen tietoteknisten palvelujen markkinoiden kokonaisarvo oli noin 1882 miljoonaa euroa vuonna 2002. IBM:n osuus Suomen markkinoiden kokonaismyynnistä on alle 10 %. Osapuolten näkemyksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy International Business Machines Ab hankkii osan Telefonaktiebolaget LM Ericssonin (publ) tietoteknisistä palvelutoiminnoista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.