Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

10.8.2000

Diaarinumero

670/81/2000

Osapuolet

CapMan Capital Management Oy, Holdem Capital Oy / Quartal Oy

Asian vireilletulo

CapMan Capital Management Oy (CapMan) ja Holdem Capital Oy (Holdem) ovat ilmoittaneet Kilpailuvirastolle 28.7.2000 tekevänsä sijoitusjärjestelyjä, joiden lopputuloksena ne käyttävät yhteistä määräysvaltaa Quartal Oy:ssä (Quartal). Yhteisen määräysvallan hankkijoista CapManin yritysryhmän liikevaihto on noin [4–6] miljardia markkaa[1] ja Holdemin yritysryhmällä ei ole vielä kilpailunrajoituslain mukaista liikevaihtoa. Hankinnan kohteen kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on noin [yli 200][2] miljoonaa markkaa. Quartalin omaan noin 8 miljoonan markan liikevaihtoon on luettu kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti hankkijana olevan CapManin 1.10.1998 jälkeen samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot. Koska liikevaihtorajat ylittyvät ja kaupan kohde harjoittaa toimintaa Suomessa, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Päätös ja sen perustelut

Yrityskaupassa CapMan ja Holdem saavat yhteisen määräysvallan Quartalissa sijoitusjärjestelyjen ja osakassopimuksen määräysten perusteella. CapMan ja Holdem ovat pääomansijoittajia. Kilpailuvirastolle toimitettujen tietojen mukaan kyseisillä sijoitusyhtiöillä ei ole määräysvaltaa sijoituskohteissa, jotka harjoittavat suoraan hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. CapManilla on kuitenkin sijoituksia yhtiöissä, jotka toimivat samalla toimialalla.[3]

Hankinnan kohteena oleva Quartal tuottaa IP-pohjaisia ratkaisuja ja tuotteita rahoitusmarkkinoiden ja dynaamisen julkaisun tarpeisiin. IP-pohjaisilla ratkaisuilla tarkoitetaan tässä perinteisten www- ja internet-teknologioiden lisäksi myös uusia päätelaitteita kuten WAP-puhelimia. Yhtiöllä on noin 30 työntekijää.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Rahoitusmarkkinoiden ratkaisujen ja sijoittajaviestinnän ohjelmistoissa Quartal kilpailee ilmoittajien mukaan yhtäältä rahoituslaitosten omien ohjelmistontuotantoyritysten (esim. Fidenta, Tietoleonia) ja toisaalta muiden ohjelmistotalojen kanssa. Dynaamisten julkaisujärjestelmien segmentissä ilmoittajat pitävät kilpailevina ratkaisuina mm. Microsoftin (Siteserver, Backoffice) ja Lotuksen (Notes, Domino) tuottamia ratkaisuja. Quartalin markkinaosuus on ilmoittajan selvityksen mukaan molemmilla markkinasegmenteillä vähäinen.

Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, koska se ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] CapManin liikevaihtoon on luettu sen määräysvallassa olevien sijoituskohteiden liikevaihto. Tarkka luku on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tarkka luku on poistettu liikesalaisuutena.

[3] AtBusiness Communications (internet-ratkaisujen systeemi-integraattori), LPG Innovations (tele- ja palveluoperaattorien ohjelmistot), Intrasecure Networks (tietoturvaohjelmistot), Modultek Oy (tuotehallinnan ohjelmistot), SecGo Infopiste (tietoturvaratkaisut) ja Solagem (toiminnanohjausjärjestelmä)