Coor Service Management Oy / Lujapalvelut Ly

Päivämäärä

19.8.2011

Diaarinumero

674/14.00.10/2011

Osapuolet

Coor Service Management Oy / Lujapalvelut Ly

Asian vireilletulo

Coor Service Management Oy (”Coor”) on ilmoittanut 9.8.2011 Kilpailuvirastolle järjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Lujapalvelut Oy:ssä (”Lujapalvelut”).

Coor tarjoaa yritysten ja julkisyhteisöjen ydintoimintaa tukevia kokonaispalveluja, joita ovat esimerkiksi aulapalvelut, siivous, puhelinvaihteen hoito, kiinteistöhuolto ja tuotannon kunnossapito. Coor on Coor Service Management AB:n suomalainen tytäryhtiö. Coor Service Management AB on yksi sijoitusyhtiö Cinven Limitedin hallinnoimien pääomasijoitusrahastojen portfolioyhtiöistä. Lujapalvelut tuottaa kiinteistöjen omistajille ja toimitilojen käyttäjille näiden ydinliiketoimintaa tukevia palveluja, joita pääosin ovat kiinteistönhoidon, taloteknisen huollon ja toimitilojen siivouksen palvelut.

Ilmoittajan mukaan osapuolten toiminta on osittain päällekkäistä vain pääkaupunkiseudulla kiinteistöpalveluiden ja käyttäjäpalveluiden osalta (käyttäjäpalveluita ovat esimerkiksi siivouspalvelut, turvallisuuspalvelut, aulapalvelut, posti- ja kuljetuspalvelut sekä jätehuoltopalvelut). Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla on [alle 15 %][1]. Ilmoittajan mukaan Suomen laajuisten kokonaispalveluiden markkinoiden arvo on [350–900 miljoonaa] euroa, ja osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus näillä markkinoilla on [alle 15 %]. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolten välillä ei ole vertikaalisia suhteita, eikä Cinven Limitedin portfolioyhtiöihin kuulu hankinnan kohteen kanssa suoraan kilpailevia yrityksiä. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan kilpailunrajoituslain 11 d §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävästi estä kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät myöskään ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Coor Service Management Oy hankkii määräysvallan Lujapalvelut Oy:ssä.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (480/1992) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.