Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

1.8.2001

Diaarinumero

676/81/2001

Osapuolet

Rexam plc / Danapak Plast A/S:n Plastics -muovipakkausliiketoiminta

Asian vireilletulo

Rexam plc (Rexam) on ilmoittanut 9.7.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Danapak A/S:ltä sen tytäryhtiön Danapak Plast A/S:n muovipakkausliiketoiminnan ja tietyt tämän suomalaisen tytäryhtiön, Tölkki Oy:n (Tölkki), omaisuuserät liittyen samaan liiketoimintaan (jäljempänä hankinnan kohde: Danapak Plastics).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Rexam on Iso-Britanniassa rekisteröity yhtiö, joka toimii pääasiassa kuluttajapakkausalalla. Yhtiö toimittaa pakkausratkaisuja kosmetiikka-, elintarvike- ja lääketeollisuudelle maailmanlaajuisesti.

Hankinnan kohteena oleva Danapak Plastics on osa tanskalaista pakkausmateriaaleja toimittavaa Danapak A/S:aa, joka kuuluu Arla Foods a.m.b.a. -yritysryhmään. Danapak Plastics toimittaa elintarviketeollisuusyrityksille Euroopassa muovipohjaisia rasioita ja pikareita. Se valmistaa lämpömuovattuja muovirasioita, jotka on tehty yhtiön valmistamasta suulakepuristetusta kalvosta, ja yhdistelmärasioita (ns. combi-tubs), jotka muodostuvat kartonkisuojuksesta ja ohutseinäisestä lämpömuovatusta muovivuorauksesta. Suomen tytäryhtiö Tölkki sijaitsee Nummelassa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Danapak Plastics -liiketoiminta siirretään Rexamille kahdella erillisellä sopimuksella: Danapak A/S:n, Danapak Plast A/S:n ja Rexamin välisellä ja toisaalta Tölkin ja Rexamin välisellä sopimuksella. Tölkin ja Rexamin välisen kauppasopimuksen mukaan järjestelyssä siirtyy koneita ja sopimuksen liitteessä määriteltyä muuta omaisuutta, tiettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä Tölkin asiakasrekisterit. Tölkin liiketoiminta Suomessa loppuu siirtymävaiheen jälkeen.

Rexamin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli yli 20 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto tilikaudella 1999/2000 oli noin [yli 150][1] miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoitti kauppaa koskevan sitovan sopimuksen allekirjoitushetkellä liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Kumpikin yrityskaupan osapuoli valmistaa elintarviketeollisuuden käyttämiä ohutseinäisiä muovirasioita ja pikareita, joita tehdään polypropyleenistä ja polystyreenistä. Muovirasioita ja pikareita käytetään meijerituotteiden, kuten jogurtin, jäätelön ja muiden jälkiruokien, sekä rasvojen, kuten margariinin, pakkaamiseen. Samantyyppisiä purkkeja käytetään ilmoittajan mukaan terveydenhoitoteollisuudessa, kuten lääke- ja kosmetiikkatuotteiden pakkauksina, ja monissa muissa elintarviketeollisuuden ulkopuolisissa käyttötarkoituksissa. Danapak Plastics ei ilmoittajan mukaan toimita rasioita muualle kuin elintarvikealan käyttöön. Rexamilla on toimintaa myös muilla sektoreilla.

Suomessa osapuolten toiminnat ovat päällekkäisiä pääasiassa elintarviketeollisuuden (meijerien) käyttämien muovipikarien osalta. Osapuolista Rexam myy Suomessa myös valmistamiaan muovimukeja. Johtava ohutseinäisten muovirasioiden ja pikarien valmistaja Suomessa on Huhtamäki Oyj. Lisäksi markkinoilla toimivat pienemmin osuuksin mm. tanskalainen Superfos Packaging ja suomalainen Oy Prevex Ab. Rexamin markkinaosuus kyseisillä markkinoilla on ilmoittajan arvion mukaan [alle 10] % ja Danapak Plasticsin noin [alle 30] %. Ilmoittaja toteaa, että ohutseinäisten muovirasioiden ja pikarien markkinat voisivat – ainakin lähitulevaisuudessa – olla kansallisten markkinoiden sijaan Euroopan laajuiset.

Ilmoittajan mukaan erityisesti jogurtin ja jäätelön pakkaamisessa käytetään yleisesti myös kartonkipakkauksia ohutseinäisten muovirasioiden sijaan. Suomen kartonkipakkausmarkkinoilla toimivat esimerkiksi maito- ja jogurttitölkkejä valmistava norjalainen Elopak ja jäätelöpakkauksiin keskittynyt tanskalainen Tetra Pak Hoyer. Ilmoittajan arvion mukaan kartonkipakkaukset muodostavat ainakin 2/3 meijerituotteiden pakkausmarkkinoista Suomessa, joiden koon ilmoittaja arvioi olevan yli [500–1000] miljoonaa markkaa.

Muovi- ja kartonkipakkauksia voidaan mahdollisesti pitää joidenkin elintarviketuotteiden osalta toisiaan korvaavina. Lisäksi pakkausalan markkinat saattavat olla kansallisia laajemmat. Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole kuitenkaan tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kolmansilta markkinaosapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että esillä olevalla yrityskaupalla olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Rexam plc hankkii Danapak A/S:ltä sen tytäryhtiön Danapak Plast A/S:n muovipakkausliiketoiminnan ja tietyt tämän tytäryhtiön, Tölkki Oy:n, omaisuuserät liittyen samaan liiketoimintaan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.