Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

3.2.2006

Diaarinumero

68/81/2006

Osapuolet

Fujitsu Services Oy / Isoworks Oy

Asian vireilletulo

Fujitsu Services Oy (”Fujitsu”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 24.1.2006 kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Isoworks Oy:ssä (”Isoworks”). Kyseisellä järjestelyllä Fujitsu hankkii kokonaan omistukseensa aikaisemmin Fujitsun ja TeliaSonera Finland Oyj:n (”TeliaSonera”) yhdessä tasaosuuksin (50/50) omistaman Isoworksin osakekannan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Fujitsu toimii tietoteknisten palvelujen alalla tietojärjestelmien palveluntuottajana ja tuoteratkaisujen toimittajana. Suomen Fujitsu kuuluu maailmanlaajuiseen Fujitsu-ryhmään, jossa on 160 000 työntekijää yli 60 maassa.

Isoworks on erikoistunut tieto- ja teleteknisten järjestelmien suunnitteluun sekä niiden toimivuuden ylläpitoon ja huoltoon. Isoworksin osaamisalueita ovat mm. pc- ja palvelinteknologiat, käyttöjärjestelmät, lähiverkot ja puhelinvaihdejärjestelmät. Isoworks toimii maanlaajuisesti ja sillä 38 toimipistettä.

Isoworks on liiketoiminnassaan pääasiallisesti keskittynyt toimittamaan palveluja omistajilleen ja näiden asiakkaille siten, että omistajayhtiöt ovat säilyttäneet asiakasvastuun suhteessa asiakkaisiin eikä Isoworksilla ole ollut tältä osin suoraa pääsyä ulkoisille markkinoille. Järjestelyn tarkoituksena on, että Isoworks toimii entistä itsenäisemmin ulkoisilla markkinoilla ja laajentaa omaa asiakasrajapintaansa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Fujitsun maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2005 oli lähes 11 miljardia euroa, josta noin 264 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Isoworksin liikevaihto vuonna 2005 oli noin 34 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, kuuluu järjestely yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan relevantit markkinat koostuvat tietotekniikkalaitteiden, telepäätelaitteiden ja televerkkojen huolto- ja ylläpitopalveluiden markkinoista. Isoworks toimii Fujitsun tuotantoyhtiönä kaikkien Fujitsun näille markkinoille tarjoamien palveluiden osalta, eikä Fujitsulla ole siten omaa Isoworksista erillistä palvelutuotantoa. Ilmoittaja katsoo, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat ainakin Suomen laajuiset.

Ilmoittajan arvion mukaan relevanttien markkinoiden koko vuonna 2005 oli noin 407 miljoonaa euroa. Isoworks on toiminut emoyhtiöidensä Fujitsun ja TeliaSoneran tuotantoyhtiönä ja sen oma myynti ulkoisille markkinoille on ollut vain vähäistä. Ilmoittajan arvion mukaan Isoworksin markkinaosuus kyseisillä markkinoilla vuonna 2005 oli [5–10][1] % sisältäen sekä emoyhtiöiden kautta tapahtuneen myynnin että suoraan asiakkaille tarjotut palvelut.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Fujitsu Services Oy hankkii määräysvallan Isoworks Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.