Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.8.2003

Diaarinumero

690/81/2003

Osapuolet

Oy International Business Machines Ab / Oy Electrolux Ab:n tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

Oy International Business Machines Ab (jäljempänä IBM) on ilmoittanut kilpailuvirastolle 18.8.2003 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Oy Electrolux Ab:n tietotekniset palvelutoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM on International Business Machines -konsernin (jäljempänä IBM-konserni) suomalainen tytäryhtiö. IBM-konserni kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja. Sen alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut sekä liitännäistuotteet.

Oy Electrolux Ab on Electrolux-konsernin suomalainen tytäryhtiö. Electrolux-konserni on kodinkoneiden ja -laitteiden valmistaja. Kyseessä oleva järjestely on seurausta IBM-konsernin ja Electrolux-konsernin solmimasta maailmanlaajuisesta puitesopimuksesta, joka koskee Electrolux-konsernin tietoteknisten palvelutoimintojen ulkoistamista IBM:lle. Suomen osalta hankinnan kohteena olevat tietotekniset palvelutoiminnot muodostuvat pääasiassa Lotus Notes -ohjelmistosta ja muista ohjelmistoista, ohjelmistopäivityksistä, Oy Electrolux Ab:n toimipisteiden tarvitsemista PC-työasemista sekä helpdesk- ja IT-tukipalveluista.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM-konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli noin 86 miljardia euroa vuonna 2002. Hankinnan kohteeseen luettavien tietotekniikkatoimintojen arvioitu liikevaihto oli vastaavasti [alle miljoona][1] euroa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaan hankinnan kohteen liikevaihtoon luetaan lisäksi niiden samalla toimialalla toimivien yhteisöjen liikevaihdot, joissa IBM on edeltävän kahden vuoden aikana hankkinut määräysvallan. Tällöin kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Ilmoittaja on perustellut näkemystään muun muassa sillä, että tietoteknisten palvelujen kysyntä ja tarjonta kohdistuvat kasvavassa määrin kokonaisratkaisuihin, joissa suurikin asiakas voi hankkia kaikki tietotekniset palvelut yhdeltä toimittajalta. Lisäksi ilmoittaja pitää tietoteknisten palvelujen tarjonnan korvattavuutta varsin suurena, johtuen muun muassa nopeasti kehittyvästä ja muuttuvasta alan teknologiasta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan tietoteknisten palvelujen markkinat ovat ainakin ETA:n laajuiset.

Ilmoittajan mukaan tietoteknisten palvelujen kokonaismarkkinat Suomessa vuonna 2002 olivat arvoltaan noin 1,9 miljardia euroa. Ilmoittajan mukaan IBM:n markkinaosuus Suomessa on [alle 10] % markkinoiden kokonaisarvosta, eikä se kyseessä olevan yritysjärjestelyn seurauksena merkittävästi lisäänny.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Oy International Business Machines Ab hankkii Oy Electrolux Ab:n tietotekniset palvelutoiminnat. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.