Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

8.8.2001

Diaarinumero

694/81/2001

Osapuolet

Technip S.A. / Isis S.A. / Coflexip S.A.

Asian vireilletulo

Technip S.A. (Technip) on ilmoittanut 27.7.2001 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, joka koskee ISIS S.A.:n (Isis) ja Coflexip S.A.:n (Coflexip) osakkeista tehtyä vaihtotarjousta. Technip antoi 26.7.2001 julkisen vaihtotarjouksen kaikista Isiksen osakkeista ja julkisen vaihtotarjouksen tai vaihtoehtoisesti käteistarjouksen kaikista Coflexipin äänioikeusosakkeista. Tarjousten toteutuessa Technip saa määräysvallan Isiksessä ja Coflexipissa.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Ranskalainen Technip suunnittelee ja valmistaa teollisia laitteita ja palvelulaitteita useille eri teollisuuden aloille, etenkin hiilivety- ja petrokemianteollisuudelle. Se toimii projektiurakoitsijana, joka suorittaa teknillisen suunnittelun, hankkii laitteet ja huolehtii perusrakenteiden rakentamisesta. Itse rakennustyö toteutetaan alihankintana. Technip tuottaa myös teknistä konsultointia ja muita palveluita. Merellä tapahtuvaan toimintaan liittyen yhtiö suunnittelee ja rakentaa poraus-, tuotanto- ja valmistustarvikkeita, asuntoparakkeja ja kelluntalaitteita. Se omistaa vähemmistöosuuden Rintekno Oy:ssä, joka harjoittaa teollisuuslaitosten suunnittelua ja rakentamista. Muutoin Technipillä ei ole liiketoimintaa Suomessa.

Ranskalaisyhtiö Coflexip valmistaa öljy- ja kaasuteollisuuden merenalaisia kehitysjärjestelmiä, jotka sisältävät jäykät ja taipuisat nousu- ja virtausputket. Putkia pitkin raakaöljy ja/tai kaasu kulkee merenpohjasta pintaan. Yhtiön pääasiallisia toimintoja ovat putkien asentaminen, vedenalainen rakentaminen sekä vedenalaisten laitteiden suunnittelu, valmistus, hankinta ja asennus-/korjaustyöt. Coflexip hankki 4.1.2001 Aker Maritime ASA:n syvänmerenliiketoiminnat, jotka sisältävät syvämeren öljy- ja kaasukenttien kehittämiseen liittyvää suunnittelua, rakentamista ja asennusta. Coflexip harjoittaa liiketoimintaa Suomessa tytäryhtiöiden CSO Aker Rauma Offshore Oy:n ja Mäntyluoto Works Oy:n kautta. Mäntyluoto Works Oy:llä on PI-Rauma Oy -niminen yhteisyritys PI-Consulting Oyj:n kanssa.

Isis on Institut Français du Petrolen (IFP) perustama holding-yhtiö, joka sijoittaa öljy- ja kaasuteollisuudelle palveluja ja laitteita tuottaviin yhtiöihin. Isiksellä on 11,3 %:n osakeomistus Technipissä ja 17,3 %:n osakeomistus Coflexipissä. Isistä koskevalla vaihtotarjouksellaan Technip pyrkii hankkimaan Isiksen osakeomistuksen Coflexipistä ja kasvattamaan siten omistusosuuttaan yhtiöstä. Kaikki Isiksen omistamat muut osakkeet ja tytäryhtiöt (pl. omistukset Technipissä ja Coflexipissä) tullaan siirtämään IFP:n hallinnoimalle uudelle perustettavalle yhtiölle.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Technipin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli yli 17 miljardia markkaa. Hankinnan kohteen maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2000 oli noin 9 miljardia markkaa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Yritysjärjestelyn osapuolista ainoastaan Coflexipilla on toimintaa Suomessa. Maailmanlaajuisesti Technipillä ja Coflexipilla on toistensa kanssa vähäisiä päällekkäisiä liiketoimintoja merellä tapahtuvien raakaöljy- ja kaasunporauskenttien tuotantopalveluiden ja öljyn- ja kaasunporauslauttojen EPIC:n (engineering, procurement, installation, commissioning) markkinoilla, jotka voidaan mahdollisesti jakaa alamarkkinoihin veden syvyyden perusteella. Technipin ja Coflexipin toiminnot ovat suurelta osin maantieteellisesti keskittyneet eri alueille; Coflexip toimii lähinnä Pohjanmerellä, Brasiliassa ja Meksikon lahdella, kun taas Technip toimii lähinnä Länsi-Afrikassa, Kaakkois-Aasiassa ja Lähi-idässä. Huolimatta siitä, miten laajoiksi tai kapeiksi yrityskaupan kannalta merkitykselliset markkinat määritellään, Technipin markkinaosuus ei ilmoittajan mukaan kasva joko lainkaan tai osuuden kasvu on hyvin vähäinen.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään markkinamäärittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Technip S.A. hankkii määräysvallan ISIS S.A.:ssa ja Coflexip S.A.:ssa. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.