Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

11.2.2005

Diaarinumero

70/81/2005

Osapuolet

International Business Machines Corporation / Elisa Oyj:n tietyt tietotekniset palvelutoiminnot

Asian vireilletulo

International Business Machines Corporation (jäljempänä ”IBM Corporation”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 25.1.2005 kilpailunrajoituslain yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii tietyt Elisa Oyj:n tietotekniset palvelutoiminnot.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

IBM Corporation on International Business Machines -yritysryhmän (jäljempänä ”IBM”) emoyhtiö. IBM kehittää, valmistaa ja markkinoi IT-järjestelmiä ja laitteistoja, tietokoneohjelmia ja -palveluja pääasiallisesti IT-alalla. Sen alaan kuuluvat myös konsultointipalvelut sekä liitännäistuotteet. Suomessa IBM toimii pääasiassa Oy International Business Machines Ab:n kautta.

Elisa-konserni (jäljempänä ”Elisa”) toimii pääasiassa tietoliikennepalvelujen alalla ja sen päämarkkina-alue on Suomi. Tietoliikennepalvelujen lisäksi Elisan keskeiseen palvelutarjontaan sisältyvät myös call center -palvelut, erilaiset ICT-ratkaisut sekä tietoliikenteen kokonaisratkaisut. Käsillä olevassa järjestelyssä on kyse Elisan tällä hetkellä itse suorittamien tietoteknisten palvelutoimintojen ulkoistamisesta. Järjestelyssä Elisan sovellushallintapalvelut keskitetään IBM:lle, jolle myös siirtyy Elisan tietojärjestelmien ylläpito- ja kehitystyöstä tällä hetkellä vastaava henkilöstö sekä vastuu nykyisten sovellushallintatoimittajien hallinnoinnista. Elisa on tuottanut ulkoistettavia palveluja ainoastaan sisäisesti omalle organisaatiolleen, eikä palveluja ole tarjottu lainkaan ulkopuolisten tahojen hankittavaksi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

IBM:n yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2003 oli noin 79 miljardia euroa ja hankinnan kohteeseen luettavien tietoteknisten palvelutoimintojen arvioitu liikevaihto noin […][1] euroa. IBM:n liikevaihdosta Suomesta kertyi noin 412 miljoonaa euroa. Hankinnan kohteeseen luettavien tietoteknisten palvelutoimintojen yhteenlaskettu liikevaihto kertyi puolestaan kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantit hyödykemarkkinat koostuvat kaikista tietoteknisistä palveluista. Tietoteknisten palveluiden kysyntä ja tarjonta kohdistuvat kasvavassa määrin kokonaisratkaisuihin, joissa asiakas voi hankkia tietotekniset palvelut yhdeltä toimittajalta (ns. yhden luukun periaate). Ottamatta lopullista kantaa tuotemarkkinoiden määrittelyyn Euroopan komissio on ratkaisukäytännössään katsonut olevan mahdollista, että tietotekniset palvelut muodostavat yhden kokonaismarkkinan tai että markkinat voidaan jakaa mm. palvelutyypin, asiakkaiden toimialan tai asiakkaan koon mukaan erillisiin markkinoihin[2]. Ilmoittaja kuitenkin katsoo, ettei markkinoita voida jakaa komission esittämällä tavalla, koska tietoteknisiä palveluita toimitetaan lähinnä kokonaisratkaisuina, eivätkä palvelut poikkea toisistaan asiakkaan toimialasta tai koosta riippuen.

Ilmoittajan mukaan Suomen tietoteknisten palveluiden markkinoiden kokonaisarvo oli vuonna 2003 noin 2 miljardia euroa ja IBM:n markkinaosuus oli alle 10 %. Ilmoittajan näkemyksen mukaan maantieteelliset markkinat ovat vähintään ETA:n laajuiset.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa International Business Machines Corporation hankkii osan Elisa Oyj:n tietoteknisistä palvelutoiminnoista. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/98), (318/04) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityssä kohdassa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tapaus Comp/M.2946 – IBM/PWC Consulting