Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

7.2.2008

Diaarinumero

70/81/2008

Osapuolet

CapMan Hotels RE Ky (CapMan Oyj) / Dividum AB, Lönnrotinkatu Holding Oy, HCR Holding Oy ja LR Rose Oy

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 24.1.2008 ilmoitettu kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestely, jossa CapMan Hotels RE Ky (”CapMan Hotels”) hankkii yksinomaisen määräysvallan Dividum AB:ssä (”Dividum”), Lönnrotinkatu Holding Oy:ssä (”Lönnrotinkatu Holding”), HCR Holding Oy:ssä (”HCR”) ja LR Rose Oy:ssä (”LR Rose”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

CapMan Hotels on rahasto, joka tekee suoraan tai konserniyhtiöidensä välityksellä sijoituksia hotellikiinteistöihin, kiinteistöyhtiöihin tai vastaaviin kohteisiin. Rahastoa hallinnoi CapMan Hotels RE Oy, joka kuuluu CapMan Oyj:n (”CapMan”) yritysryhmään. CapMan on Helsingin Pörssissä (OMX Helsinki) listattu vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitaja, jonka pääliiketoiminta on pääomarahastojen hallinnointi.

Kaikki hankinnan kohteena olevat yhtiöt omistaa Euroopassa toimiva yksityinen kiinteistösijoitusyhtiö London & Regional Properties Ltd. Hankinnan kohteena olevista yhtiöistä ruotsalainen Dividum on erikoistunut hotellikiinteistöjen vuokraamiseen ja harjoittaa liiketoiminnassaan yhteistyötä hotellioperaattoreiden kanssa. Lönnrotinkatu Holding, HCR sekä LR Rose tarjoavat pääasiassa kiinteistönvälityspalveluja.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

CapManin yritysryhmän yhteenlaskettu maailmalaajuinen liikevaihto vuonna 2006 oli yli [2][1] miljardia euroa, josta noin [yli 1] miljardia euroa kertyi Suomesta. Hankinnan kohteelle kertynyt yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin [yli 20] miljoonaa euroa, ja siitä noin [yli 20] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan hankinnan kohteena olevat yhtiöt toimivat hotellikiinteistöjen vuokraamisen markkinoilla. Hankinnan kohteeseen kuuluu 39 hotellikiinteistöä, joista 38 sijaitsee Suomessa ja yksi Ruotsissa. Hotellit on vuokrattu pääosin Restel-, SOK- ja Scandic-hotellioperaattoreille. Ilmoittajan mukaan CapMan tai sen hallinnoimat rahastot eivät ennestään omista hotellikiinteistöjä tai kiinteistönvälityspalveluja tarjoavia yrityksiä.

Ilmoittaja on arvioinut hotellikiinteistöjen vuokrauksen markkinoita hotellien ja hotellihuoneiden lukumäärän perusteella. Tilastokeskuksen[2] mukaan Suomessa oli vuonna 2007 noin 680 hotellia ja noin 48 000 hotellihuonetta. Hankinnan kohde käsittää noin 6 500 hotellihuonetta. Tämän perusteella ilmoittaja arvioi hankinnan kohteen markkinaosuuden olevan 13,4 %. Ilmoittajan mukaan hankinnan kohteen kanssa samoilla markkinoilla Suomessa toimii muiden muassa Norgani Hotels ASA, Nordic Renting Oy sekä vakuutusyhtiöitä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa CapMan Hotels RE Ky hankkii yksinomaisen määräysvallan Dividum AB:ssä, Lönnrotinkatu Holding Oy:ssä, HCR Holding Oy:ssä ja LR Rose Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Tilastokeskus: Hotellikapasiteetti ja sen käyttö, 2007 tammikuu – marraskuu.