Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

18.9.2003

Diaarinumero

700/81/2003

Osapuolet

Foxconn Finland Invest Oy / Eimo Oyj

Asian vireilletulo

Foxconn Finland Invest Oy (jäljempänä Foxconn Finland) on 28.8.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Eimo Oyj:ssä (jäljempänä Eimo).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Foxconn Finland on hiljattain perustettu osakeyhtiö, jolla ei ole ollut toimintoja ennen tätä yrityskauppaa. Foxconn toiminimi on rekisteröity Hon Hai Precision Industry Co, Ltd:lle, joka on konsernin emoyhtiö. Hon Hai Precision Industry Co. on Taiwanissa rekisteröity yritys, jonka osakkeet noteerataan Taiwanin pörssissä. Konserni on sopimusvalmistaja, joka tarjoaa elektroniikan sopimus-valmistuspalveluja alkuperäisille laitteistovalmistajille. Se on erikoistunut komponenttien, modulien, osakokoonpanojen ja näihin liittyvien valmistuspalveluiden ja muiden palveluiden tarjoamiseen tietokone-, kommunikaatio- ja kulutus-elektroniikka-alan yrityksille.

Eimo toimii tarkkuusmuoviosien ja dekoratiivisten muoviosien sopimusvalmistajana matkapuhelin-, auto-, lääkintä-, ja terveydenhoitoteollisuudelle. Yhtiöllä on kymmenen ruiskupuristustehdasta eri puolilla maailmaa lähellä pääasiakkaiden tuotantolaitoksia. Suurin osa Eimon liikevaihdosta tulee myynneistä telekommunikaatioteollisuudelle.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Hon Hai Precision Industry Co. konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 6,7 miljardia euroa. Eimo -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 puolestaan noin 252 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan relevantti tuotemarkkina on elektroniikan sopimusvalmistus (”EMS”, electronic manufacturing services) alkuperäisille laitevalmistajille. EMS -tuottajat valmistavat pääasiassa alihankintana erityyppisiä komponentteja ja elektronisia tuotteita sekä tarjoavat erilaisia palveluja kuten suunnittelua, komponenttivalikoiman valintaa ja hankintaa, komponenttien valmistusta, kokoonpanoa, testausta jne. Alkuperäiset laitevalmistajat tekevät tyypillisesti yhteistyötä useiden EMS -tuottajien kanssa samanaikaisesti, myös samojen tuotteiden osalta. On myös tavallista, että EMS -tuottajat toimittavat komponentteja tai palveluja muille EMS -tuottajille, jotka edelleen toimittavat ne loppukäyttäjille. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinoilla Suomessa on noin 20 %. Osapuolten käsityksen mukaan maantieteellisesti EMS -markkinat ovat maailmalaajuiset, koska asiakkaat hankkivat komponentteja maailmanlaajuisesti ja kuljetuskustannukset sekä tullimaksut ovat alhaisia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäväksi osakkeiden kauppakirjan sisältämät kilpailu- ja houkuttelukiellot, jotka kohdistuvat pääomistajiin eli Jalo Paanaseen, Elmar Paanaseen ja Topi Paanaseen sekä Daniel B. Canavaniin, joka toimii Eimo Aasian toimitusjohtajana. Kilpailukielto koskee samanlaisia tai liitännäisiä liiketoimia tai aktiviteetteja ja on rajoitettu sille maantieteelliselle alueelle, jolla Eimo toimii ennen yrityskauppaa. Kilpailu- ja houkuttelukiellot ovat voimassa 24 kuukautta kaupan toteutuksesta ja ilmoittajan mukaan ne ovat välttämättömiä, jotta Eimo -konsernin täysi arvo voidaan siirtää ostajalle.

Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista. Kilpailuviraston aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan johto- ja avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Foxconn Finland Invest Oy hankkii määräysvallan Eimo Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon ja houkuttelukiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.