Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.8.2001

Diaarinumero

703/81/2001

Osapuolet

Telenor Broadband Services AS / Canal Digital AS

Asian vireilletulo

Telenor Broadband Services AS (TBS) on ilmoittanut 31.7.2001 Kilpailuvirastolle yrityskaupan, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Canal Digital AS:ssä (Canal Digital).

Osapuolet ja näiden liiketoiminnat

TBS kuuluu norjalaiseen Telenor ASA (Telenor) yritysryhmään. TBS jakelee lähetyksiä kuluttajille pohjoismaisilla ja eurooppalaisilla markkinoilla. Sen toiminnan pääalueet ovat lähetykset, satelliittimobiilipalvelut, satelliittiverkot sekä sisältöpalvelut ja interaktiiviset palvelut. Telenorilla on kansainvälisiä toimintoja koskien myös matkapuhelimia, kiinteitä digitaalipuhelimia, pc-koneita sekä Internet- ja Internetprotokollapohjaisia kommunikaatiopalveluja, satelliittipalveluja ja maksutelevisiopalveluja. Telenorin tytäryhtiö Telenor Vision Oy:n (Telenor Vision) kautta Telenor myy ohjelmia SMATV-verkkoon, johon Telenor toimittaa myös Canal Digitalin palveluja yksinoikeudella. Telenor Vision myy lisäksi ohjelmia joillekin kaapelitelevisioyrityksille Suomessa. TBS:n tytäryhtiö Conax AS tuottaa kryptaus- ja SMS-järjestelmiä.[1] Telenor ei omista eikä hallinnoi kaapelitelevisioverkkoja Suomessa.

Canal Digital toimii Pohjoismaissa ja tarjoaa lähinnä satelliittilähetyspalveluja kotitalouksille ja yrityksille, joilla on lautasantenni ja dekooderi. Näihin palveluihin liittyen Canal Digital hankkii lähetysoikeuksia, markkinoi ja myy televisiokanavatilauksia ja interaktiivisia palveluja sekä tarjoaa tilaajahallintajärjestelmiä (SMS). Suomessa toimii Canal Digitalin tytäryhtiö Canal Digital Finland Oy, jonka asiakkaista pääosa on kotitalouksia, joilla on DTH-vastaanotin. Canal Yhtiöllä on myös joitakin SMATV-verkkoon kuuluvia asiakkaita. SMATV-verkon palvelut myydään Telenor Visionin kautta siten, että Telenor Vision toimii jälleenmyyjänä, mutta Canal Digital Finland vastaa SMS-palveluista. Canal Digital myöntää lisäksi tiettyjen kanavien jälleenjakeluoikeuksia kaapelitelevisioyhtiöille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

TBS:n yritysryhmän kilpailunrajoituslain mukainen liikevaihto on ilmoittajan mukaan [30–50][2] miljardia markkaa. Hankinnan kohteen liikevaihto on vastaavasti [500–1000] miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain (480/92, muut. 303/98) 11 a §:n liikevaihtorajat ylittyvät. Canal Digital harjoittaa liiketoimintaa Suomessa. Järjestely kuuluu siten kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan lähetysten jakelu voidaan suorittaa neljän erilaisen tekniikan välityksellä: kaapelitelevisio, pääantenniin kytketty satelliittitelevisio (SMATV), DTH ja maanpäällinen lähettäminen. Digitaalinen maanpäällinen televisio on uusi digitaalinen maanpäällinen lähettämismenetelmä. Euroopan komissio on aikaisemmissa päätöksissään (Case No IV/M.993 ja 1027) todennut, että kanavien jakelulle kaapelitelevision kautta tai satelliitin välityksellä suoraan asiakkaan kotiin satelliittivastaanottimeen (DTH) on todennäköisesti olemassa omat erilliset markkinansa. Telia/Telenor-päätöksessä (Case No IV/M.1439) markkinamäärittely jätettiin tältä osin avoimeksi.

Ilmoittajan mukaan TBS ei toimi Suomessa samoilla relevanteilla markkinoilla kuin Canal Digital, eikä yrityskaupasta siten aiheudu horisontaalisia päällekkäisyyksiä. Ilmoittajan mukaan osapuolten välillä on joitakin vertikaalisia kytkentöjä seuraavilla markkinoilla: 1) DTH-järjestelmät, 2) satelliittilähetykset ja 3) salausjärjestelmät. Ilmoittajan mukaan tältä osinkaan yrityskauppa ei kuitenkaan muuta markkinoilla jo aiemmin vallinnutta tilannetta, sillä Canal Digital on jo ennen yrityskauppaa ollut Vivendi Universal -yritysryhmään kuuluvan Canal+ Investments B.V:n ja TBS:n yhteisessä määräysvallassa.

Kilpailuvirasto katsoo, että asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä tuotemarkkinoita tai maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskaupalla ei ole merkittäviä kilpailuvaikutuksia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston lausuntopyyntöön vastanneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi olennaisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Telenor Broadband Services AS hankkii määräysvallan Canal Digital AS:ssä. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11 §, 11 a §, 11 b §, 11 d § ja 11 f §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] SMAT = Satellite Master Antenna Television; SMS = Subscriber Management Systems.

[2] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.