Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

17.9.2003

Diaarinumero

704/81/2003

Osapuolet

Peab Finland Ab / Seicon Oy

Asian vireilletulo

Peab Finland Ab (Peab Suomi Oy) on 1.9.2003 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii määräysvallan Seicon Oy:ssä (Seicon).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Peab Ab on Tukholman pörssissä noteerattu rakennuskonsernin emoyhtiö. Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa toimiva Peab -konserni harjoittaa talonrakennusta, teollisuusbetonin, kiven ja soran valmistusta, rakennusalan kuljetuksia, rakennuselementtien ja asvaltin valmistusta sekä rakennuskoneiden vuokrausta. Suomessa liiketoimintaa harjoittavia Peab -konsernin yhtiöitä ovat Peab Suomi Oy tytäryhtiöineen, Lambertsson Kran Ab:n tytäryhtiö Nosturiasennus Virtanen Oy ja Swerock AB:n heinäkuussa 2003 hankkima Oy Vaasan Betoniasema – Vasa Betongstation Ab. Peab Suomi Oy -konserniin kuuluvat talonrakennustoimintaa harjoittavat Peab Heinänen Oy ja sen tytäryhtiö Peab Kukkonen Oy, Peab Vahila Oy ja sen tytäryhtiö Peab Vaasa Oy, Peab Pohjois-Suomi Oy ja Peab Pientalot Oy, kalustovuokraustoimintaa lähinnä Peab Suomi -konsernin sisällä harjoittava Lambertsson Suomi Oy ja Lambertsson Nosturit Oy, joka ei ole toiminnassa. Peab Suomi Oy harjoittaa asuntojen, liike-, toimisto- ja julkisten tilojen sekä teollisuusrakennusten uudis- ja korjausrakentamista.

Seicon on suomalainen rakennusyhtiö, joka harjoittaa asunto-, liike-, toimisto- ja julkisten tilojen sekä teollisuusrakennusten uudis- ja korjausrakentamista, asuntotuotantoa perustajaurakointina sekä maa- ja vesirakentamista. Seicon Oy:n tytäryhtiöt Seicon AS, Tehovasara Oy ja Venäjällä rakennustoimintaa harjoittava Oy Seicon Construction International LTD eivät harjoita tällä hetkellä talonrakennustoimintaa Suomessa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Peab -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 noin 2,1 miljardia euroa. Seiconin maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan […][1] euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittaja katsoo relevanteiksi hyödykemarkkinoiksi 1) talonrakentamisen markkinat, joilla molemmat osapuolet toimivat sekä 2) rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat ja 3) valmisbetonin valmistusmarkkinat, joilla vain Peab -konserni toimii.

Ilmoittajan mukaan talonrakentamisen markkinoille kuuluvat asuntojen, liike-, toimisto- ja julkisten tilojen ja teollisuusrakennusten uudis- ja korjausrakentaminen sekä perustajaurakointi. Ilmoittajan mukaan lähes kaikki markkinoilla toimivat yhtiöt rakentavat mainittuja rakennuksia uudistuotantona ja korjausrakentamisena. Ilmoittaja toteaa talonrakentamisen asiakkaiden jakaantuvan hankintalain perusteella kilpailuttamisvelvollisiin julkisoikeudellisiin yhteisöihin ja usein avointa tarjouskilpailua käyttäviin yksityisoikeudellisiin yhteisöihin. Ilmoittajan mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansalliset, koska Seicon, Peab ja Suomessa toimivat isommat rakennusyhtiöt toimivat maanlaajuisesti. Osapuolten yhteinen markkinaosuus Suomen talonrakentamisen markkinoilla on [alle 10 %]. Osapuolten kilpailijoita ovat Skanska Oy, NCC Finland Oy, YIT-Yhtymä, Lemminkäinen -konserni ja Luja -konserni.

Komissio on katsonut 5.2.1997 antamassaan päätöksessä IV/M.874 AMEC / Financière Spie Batignolles SCA / Spie Batignolles SA, että talonrakennusmarkkinat muodostavat relevantit hyödykemarkkinat, mutta yksityinen talonrakennus ei kuulu mainituille markkinoille[2].

Rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat käsittävät rakentamiseen tarvittavien koneiden vuokrauksen rakentajille. Ilmoittajan mukaan rakennuskoneiden vuokrausmarkkinat ovat kansalliset, koska vuokraustoiminta on maanlaajuista. Peab -konsernin markkinaosuus on Suomessa [alle 10 %]. Peab -konsernin kilpailijoita ovat Ramirent Oyj ja Rakentajain Konevuokraamo Oyj.

Pohjoismaissa lähes kaikki työmailla valettava betoni tuotetaan betoniasemilla, joista kovettumaton massa kuljetetaan työmaille säiliöautoilla. Koska kuljetuskustannukset muodostavat suuren osan hinnasta ja tuotteen laatu kärsii pitkästä kuljetuksesta, valmisbetonimarkkinat ulottuvat ilmoittajan mukaan usein vain noin 100 km säteelle betoniasemasta. Valmisbetonia voidaan kuitenkin valmistaa myös siirrettävillä betoniasemilla. Peab -konsernin markkinaosuus Suomen valmisbetonimarkkinoilla on [alle 10 %] ja Vaasan alueella (100 km säteellä Vaasasta) korkeintaan [alle 25 %].

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. Lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole todenneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Kaupan ilmoittaja on muuttanut 16.9.2003 Kilpailuvirastolle saapuneessa lisäselvityksessään liitännäisrajoitushakemustaan.

Kilpailukielto ja rekrytointirajoitus

Ilmoittaja hakee yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjiin kohdistettua kilpailukieltoa. […] kilpailukieltoa haetaan […].

[…]. Kilpailevalla toiminnalla tarkoitetaan kaupan kohteen harjoittaman nykyisen liiketoiminnan kanssa kilpailevaa toimintaa Suomessa. Ilmoittajan mukaan kilpailukielto on välttämätön sen varmistamiseksi, että kaupan kohteen arvo siirtyy täysimääräisesti ostajalle. Kilpailukieltoa perustellaan sillä, että kaupassa myyjältä siirtyy ostajalle goodwilliä ja asiakassuhteita ja myyjillä on sellaista tietoa yhtiön toiminnasta ja asiakkaista, jota he voisivat muuten käyttää yhtiön kanssa kilpailevaan toimintaan tavalla, joka voisi vaikuttaa olennaisesti ja haitallisesti yhtiön arvoon. Kilpailuvirastolle 11.9.2003 toimittamassaan lisäselvityksessä kaupan ilmoittaja on selventänyt, mitä sellaista tietoa […] on yhtiön toiminnasta ja asiakkaista, jota henkilö voisi käyttää yhtiön kanssa kilpailevaan toimintaan. Perusteluina on mainittu osakkaan, hallituksen jäsenen ja/tai työntekijän aseman perusteella saadut tiedot mm. yrityksen strategioista, taloudellisista voimavaroista, kustannusrakenteesta ja -laskelmista, tuotannon hallinnasta, tarjous- ja markkinakilpailusta, rakennusmenetelmistä, keskeneräisistä rakennusprojekteista, teknisistä ratkaisuista ja tavarantoimittajien kanssa tehtyjen sopimusten sisällöstä.

Lisäksi ilmoittaja hakee liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myyjiin kohdistettua […] rekrytointirajoitusta. Rekrytointirajoitus koskisi […]. Rekrytointirajoituksen mukaan myyjät eivät saa suoraan tai epäsuorasti rekrytoida palvelukseensa tai heidän määräysvaltaansa kuuluvan yhteisön palvelukseen henkilöitä, jotka ovat kauppakirjan allekirjoittamisen ja/tai järjestelyn toteuttamisen jälkeen kaupan kohteen hallituksen jäseniä tai avainasemassa olevia. […]. Rekrytointirajoitus on hakijan mukaan välttämätön kaupan kohteen arvon siirtymisen varmistamiseksi, koska hallituksen jäsenillä ja avainhenkilöillä on sellaista tietoa yhtiön toiminnasta ja asiakkaista, jota he voisivat käyttää yhtiön kanssa kilpailevaan toimintaan yhtiön arvoon olennaisesti ja haitallisesti vaikuttavalla tavalla.

Kilpailuviraston omaksuman käytännön mukaan yrityskaupan liitännäisrajoituksen kestoksi voidaan hyväksyä kaksi vuotta, mikäli kaupassa siirtyy yrityksen maine ja asiakaspiiri. Taitotiedon siirtyminen kaupan seurauksena saattaa edellyttää tätä pidemmän liitännäisrajoituksen hyväksymistä. Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voidaan asettaa sellaisille myyjinä oleville osakkeenomistajille, jotka asiakassuhteidensa ja taitotietonsa avulla voisivat ilman kilpailukieltoa aloittaa nopeasti hankinnan kohteen kanssa kilpailevaa liiketoimintaa. Kiellon alueellisen ja asiallisen ulottuvuuden osalta Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödykemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohde harjoitti liiketoimintaa ennen yrityskauppasopimuksen allekirjoittamista.

Kilpailuvirasto katsoo […] kilpailukiellon hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi […]. Lisäksi Kilpailuvirasto katsoo […] kilpailukiellon hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi […], jotka myyvät osakkeensa ostajalle.

Kilpailuvirasto toteaa, että aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi käsittää ainoastaan kaupan kohteen avain- ja johtohenkilöiden aktiivisen rekrytoinnin. Kilpailuvirasto katsoo […] pituisen, kohteen hallituksen jäsenten ja avainhenkilöiden rekrytointia rajoittavan rekrytointirajoituksen hyväksyttäväksi liitännäisrajoitukseksi osakkeita ostajalle myyville Seiconin osakkeenomistajille.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Peab Finland Ab hankkii määräysvallan Seicon Oy:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksina myyjille asetetut kilpailukiellot ja rekrytointirajoitukset edellä Liitännäisrajoitukset -kohdassa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Building construction comprises all services in relation to the construction and the commercial development of office buildings, retail shops, warehouses, factories, research laboratories, property development projects etc. Private house building (but not institutional house building) is excluded.