Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Päivämäärä

7.3.2012

Diaarinumero

71/14.00.10/2012

Osapuolet

Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö / Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiola

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 16.2.2012 ilmoitettu järjestely, jossa Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö (jäljempänä Lähivakuutus-yhtiö) sulautuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolaan (jäljempänä Vahinko-Tapiola). Vuoden 2013 loppuun mennessä sulautunut yhtiö (Lähivakuutus-Tapiola Keskinäinen Yhtiö) saa kilpailuoikeudellisen määräysvallan 19 alueyhtiöstä, jotka muodostuvat nykyisestä 50 Lähivakuutusyhdistyksestä, Keskinäinen Lähivakuutusyhtiö Kaakkois-Suomesta sekä osista Vahinko-Tapiolan vakuutuskantaa. Järjestelyt ovat toisiinsa siten taloudellisesti ja oikeudellisesti sidoksissa, että asiassa on kyse yhdestä ilmoitettavasta yrityskaupasta.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Lähivakuutus-yhtiö kuuluu Lähivakuutus-ryhmään, joka muodostuu Lähivakuutus osk:sta, Lähivakuutus-yhtiöstä, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Palovarasta ja niiden 51 osakasyhdistyksestä sekä yhdestä osakasyhtiöstä. Ryhmä omistaa lisäksi 50 % henkivakuutusosakeyhtiö Duon osakekannasta ja jakelee Duon henki- ja eläkevakuutustuotteita. Lähivakuutus-yhtiö harjoittaa vahinkojen ensi- ja jälleenvakuuttamista. Lähivakuutusyhdistykset ovat itsenäisiä, keskinäisiä, asiakkaidensa omistamia vakuutusyrityksiä, jotka myöntävät asiakkailleen kaikkia Lähivakuutus-ryhmän tuotevalikoimaan kuuluvia vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia.

Vahinko-Tapiola kuuluu Tapiola-ryhmään, joka tarjoaa vakuutus-, pankki- ja sijoituspalveluja. Tapiola-ryhmä muodostuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Henki-Tapiolasta, Vahinko-Tapiolasta ja Eläke-Tapiolasta sekä Kiinteistö-Tapiolasta, Tapiola Pankista ja Tapiola Varainhoidosta.

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Lähivakuutus-yhtiön vakuutusmaksutulo viimeksi päättyneellä tilikaudella oli noin 155,22 miljoonaa euroa […][1]. Vahinko-Tapiolan vakuutusmaksutulo vuonna 2010 oli noin 655,95 miljoonaa euroa […]. Koska kilpailulaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan. Kun asiassa ei ole epäselvyyttä kilpailulain 22 §:ssä säädettyjen liikevaihtorajojen ylittymisestä, ei ole tässä yhteydessä tarpeen täsmällisesti määritellä yrityskaupan osapuolten yritysryhmien määräysvaltarakenteita.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Relevantit markkinat

Yrityskaupan kannalta vaikutuksenalaisten markkinoiden osalta ilmoittaja viittaa EU:n komission tapauskäytäntöön[2], jossa komissio on jakanut vakuutustoimialan kolmeen ryhmään: henkivakuutus (life insurance), vahinkovakuutus (non-life insurance) ja jälleenvakuutus (reinsurance). Näin ollen osapuolet ovat toimittaneet markkinatietoja seuraavalla segmentoinnilla: i) vahinkovakuutukset, joista on annettu tarkempia tietoja Finanssivalvonnan myöntämien toimilupien mukaisten vakuutusluokkien ja Finanssialan keskusliiton tilastoinnissa käytetyn riskikohtaisen jaottelun mukaisesti[3], ii) henkivakuutukset, jotka voidaan jakaa edelleen vapaaehtoisiin ja lakisääteisiin eläkevakuutuksiin, säästö- ja sijoitusvakuutuksiin sekä perinteisiin henkivakuutuksiin ja iii) jälleenvakuutukset, jotka voidaan jakaa vahinkovakuutusten jälleenvakuutukseen ja henkivakuutusten jälleenvakuutukseen.

Ilmoittaja katsoo, että vahinkovakuutusten markkinat ovat maantieteelliseltä ulottuvuudeltaan vähintään kansalliset kaikkien riskilajien osalta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan myös henkivakuutusten maantieteelliset markkinat ovat kansalliset. Sen sijaan sekä vahinko- että henkivakuutusten jälleenvakuuttamisen osalta ilmoittaja katsoo relevanttien maantieteellisten markkinoiden olevan vähintään EU:n laajuiset.

Ilmoittajan mukaan markkinoiden segmentointi asiakasryhmien mukaan ei ole asianmukaista, koska vakuutusyhtiöiden tavanomaiseen liiketoimintaan kuuluu jatkuva asiakasryhmien kannattavuuden seuranta ja tarjonnan sopeuttaminen muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Eräät Kilpailuviraston kuulemat lausunnonantajat ovat katsoneet, että erityisesti vahinkovakuuttamisen osalta relevantit markkinat tulisi määritellä ilmoittajan esittämää kapeammin esimerkiksi eri vakuutustuotteiden markkinoihin. Nämä lausunnonantajat ovat nostaneet esille erityisesti maatilavakuuttamisen markkinat. Maatilavakuuttamisessa on kyse erilaisten vakuutusten kokonaisuudesta, jota markkinoidaan maatilayrittäjille. Vakuutusyhtiöt tarjoavat vastaavia vakuutuskokonaisuuksia eri asiakasryhmille. Eräiden viraston saamien lausuntojen mukaan järjestelyn kilpailuvaikutuksia maatilavakuuttamisen markkinoilla tulisi arvioida erillään laajemmasta vahinkovakuuttamisen markkinasta.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia millään mahdollisella markkinamäärittelyllä.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointi

Molemmat yrityskaupan osapuolet harjoittavat vahinkojen ensivakuuttamista, vahinkovakuutusten jälleenvakuuttamista ja henkivakuuttamista. Yrityskaupan osapuolilla ei sen sijaan ole horisontaalista päällekkäisyyttä lakisääteisessä työeläkevakuuttamisessa, pankkipalveluissa tai rahastoyhtiövarainhoidossa.[4]

Vahinkovakuutukset

Ilmoittajan mukaan vahinkovakuuttamisen kokonaismaksutulo Suomessa vuonna 2011 oli noin [3–4] miljardia euroa. Lähivakuutus-ryhmän markkinaosuus oli noin [8–12] % ja Vahinko-Tapiolan [15–20] %. Useimmilla vahinkovakuuttamisen alasegmenteillä osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olivat 25—35 %, pois lukien meri- ja lentoalusten kuljetuksen, vastuuvakuutuksen, luotto- ja takausvakuutuksen ja muun ensivakuutuksen markkinat, joilla osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet vaihtelivat noin 5–20 %:n välillä.

Osa kilpailuviraston kuulemista keskittymän kilpailijoista oli huolissaan siitä, että keskittymä saavuttaa varsin korkean, yhteenlaskettuna jopa 70–80 %:n markkinaosuuden maatilavakuuttamisen markkinoilla. Maatilavakuuttamisessa OP-Pohjola on viime vuosina kasvattanut markkinaosuuttaan ollen siten keskittymän merkittävin kilpailija vajaan 20 %:n markkinaosuudella. Myös muun muassa If ja Pohjantähti tarjoavat maatilavakuutuksia.

Viraston arvion mukaan maatilavakuuttamisen markkinoita ei ole järjestelyn kilpailuvaikutusten arvioimiseksi tarpeen arvioida erillään edellä esitellyistä vahinkovakuuttamisen alasegmenteistä, sillä kyse on lähinnä maatilayrittäjille tarjotun vakuutuskokonaisuuden markkinointinimikkeestä.

Viraston selvitysten mukaan keskittymän kilpailijoilla on halutessaan mahdollisuus kasvattaa osuuttaan maatilojen vakuuttamisessa, sillä niillä on tuotevalikoimissaan joko jo valmis maatilavakuutuspaketti tai tarvittavat vakuutustuotteet, joista ne voivat halutessaan koostaa maatilavakuutuksen nimellä tarjottavan vakuutuskokonaisuuden. Lisäksi keskittymän kilpailijoilla on riittävä konttoriverkosto ja muut valmiudet lisätä kilpailua maatilavakuuttamisessa.

Henkivakuutukset

Järjestelyn osapuolista Lähivakuutus-ryhmä tarjoaa yhteisyrityksensä Henkivakuutusyhtiö Duon henkivakuutuksia. Vahinko-Tapiolalla ei ole omaa henkivakuutusten tarjontaa vaan Tapiola-ryhmän henkivakuutukset tarjoaa Henki-Tapiola.

Ilmoittajan mukaan henkivakuuttamisen kokonaismaksutulo vuonna 2011 Suomessa oli noin [3–4] miljardia euroa. Duon markkinaosuus oli noin [1–5] % ja Tapiolan noin [5–15] %. Henkivakuuttamisen alasegmenteillä osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet olivat noin 5–20 %.

Jälleenvakuutukset

Jälleenvakuutukset voidaan segmentoida erikseen vahinkovakuutusten ja henkivakuutusten jälleenvakuutukseen. Sekä Lähivakuutus että Tapiola ovat vahinkovakuutusten jälleenvakuuttajia. Sen sijaan henkivakuutusten jälleenvakuutuksia tarjoaa vain Tapiola.

Kotimaisen jälleenvakuuttamisen kokonaismaksutulo vuonna 2011 oli ilmoittajan arvion mukaan noin [60—70] miljoonaa euroa. Tapiola ja Lähivakuutus ovat Finanssialan keskusliiton vuoden 2010 tilastojen mukaan suurimmat kotimaiset jälleenvakuuttajat 54 %:n ja 40 %:n markkinaosuuksillaan. Ilmoittajan näkemyksen mukaan osuudet eivät kuitenkaan heijasta osapuolten markkinavoimaa, sillä suomalaiset vakuutusyhtiöt jälleenvakuuttavat riskinsä pääsääntöisesti ulkomaisilla jälleenvakuutusyhtiöillä ja kotimaisen jälleenvakuuttamisen absoluuttinen volyymi on pieni. Maailmanlaajuisesti osapuolten yhteenlaskettu osuus jälleenvakuuttamisen kokonaismaksutulosta on ilmoittajan mukaan alle 5 %.

Kilpailuviraston kuulemista markkinatoimijoista käytännössä ainoastaan keskittymän kilpailijat ovat nähneet yrityskaupan voivan aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia lähinnä maatilavakuuttamisen markkinoilla. Sen sijaan viraston kuulemat keskittymän asiakkaat eivät ole ilmoittaneet haitallisista kilpailuvaikutuksista. Kilpailuvirasto ei vahinkovakuutuksia koskevassa jaksossa esittämillään perusteilla katso järjestelyn olennaisesti estävän tehokasta kilpailua maatilayrittäjille tarjottavien vakuutusten markkinoilla.

Suunnitellun järjestelyn myötä Suomeen syntyy uusi täyden palvelun finanssitalo etenkin OP-Pohjola -ryhmän ja Sampo-ryhmän (If) rinnalle. Pienempien kilpailijoiden ‐ kuten Fennia, Turva ja Pohjantähti – lisäksi Suomen vahinkovakuutusmarkkinoille on vuonna 2012 tulossa POP Vakuutus sekä ruotsalainen Folksam.

Yrityskaupan jälkeenkin kaikille vaikutuksenalaisille markkinasegmenteille jää merkittäviä keskittymän kanssa kilpailevia toimijoita. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailulain 25 §:n mukaisella tavalla olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Lähivakuutus Keskinäinen Yhtiö sulautuu Keskinäinen Vakuutusyhtiö Tapiolaan ja näin syntyvä Lähivakuutus-Tapiola Keskinäinen Yhtiö hankkii määräysvaltaansa myöhemmin muodostettavat alueyhtiöt.

Sovelletut säännökset

Kilpailulaki (948/2011) 21, 22, 24, 25 ja 26 §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailulain 44 §:n mukaan siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto / tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Ks. esim. asiat IV/M.759 Sun Alliance / Royal Insurance ja COMP/M.3395 Sampo / IF Skadeförsäkring.

[3] Lakisääteinen tapaturmavakuutus, muu tapaturma- ja sairausvakuutus, maa-ajoneuvovakuutus; alukset, ilma-alukset, raiteilla liikkuva kalusto ja kuljetus; palo- ja muu omaisuusvahinkovakuutus, moottoriajoneuvon vastuuvakuutus, vastuuvakuutus, luotto- ja takausvakuutus, oikeusturvavakuutus ja muu ensivakuutus.

[4] Lähivakuutus-ryhmä toimii Eläke-Fennian työeläkevakuutusten jakelijana. Lisäksi Lähivakuutus-ryhmä tekee pankkipalveluiden osalta yhteistyötä Säästöpankki-ryhmän kanssa.