Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

6.2.2002

Diaarinumero

71/81/2002

Osapuolet

Atkos Oy / Kohtisuora Oy ja Infominer Oy:n CRM-liiketoiminta

Asian vireilletulo

Atkos Oy (Atkos) on 18.1.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle yritysjärjestelyn, jolla se on hankkinut yksinomaiseen määräysvaltaansa Kohtisuora Oy:n (Kohtisuora) sekä Infominer Oy:n CRM-liiketoiminnan (Customer Relationship Management, jäljempänä CRM-liiketoi-minta).

Atkos on 11.1.2002 ostanut Suomen Gallup Oy:ltä 35 % Kohtisuoran osakkeista. Atkos on ennen nyt käsiteltävänä olevaa järjestelyä omistanut 50 % Kohtisuoran osakkeista. Kohtisuora on kaupan seurauksena siirtynyt Suomen Gallup Oy:n ja Atkoksen yhteisestä mää-räysvallasta Atkoksen yksinomaiseen määräysvaltaan. Kohtisuora on em. järjestelyn yhteydessä hankkinut Suomen Gallup Oy:n tytäryhtiö Infominer Oy:ltä sen CRM-liiketoiminnan.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Atkos on Suomen Posti Oy:n (Posti) tytäryhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen tulostus-, postitus-, palaute- ja suoramarkkinointipalveluja sekä digitaaliseen painamiseen perustuvia print on demand -palveluja. Lisäksi Atkos tuottaa edellisiin liittyviä atk- ja lisäarvopalveluja. Postin toimialana on postitoiminta sekä muu siihen liittyvä ja sitä tukeva liiketoiminta. Postin liiketoiminta on organisoitu viestinvälitykseen ja logistiikkaan: viestinvälitys kattaa kirje-, suoramarkkinointi-, lehti- ja osoitepalvelut sekä sähköisen viestinnän palvelut; logistiikkaan taas kuuluvat paikalliset, valtakunnalliset ja kansainväliset tavarankuljetuspalvelut sekä sähköisen kaupan palveluratkaisut.

Kohtisuora kehittää, tuottaa ja markkinoi yritysten, yhteisöjen ja julkisen vallan käyttöön suoramarkkinoinnin alueelliseen kohdistamiseen ja konsultointiin liittyviä tuotteita ja palveluja. Yhtiön palveluksessa on kaksi työntekijää. CRM-liiketoiminta on tuotteistanut neutraalilaskentaan perustuvan asiakastietovarastojen segmentointijärjestelmän (Account Profiler). Järjestelyn yhteydessä Kohtisuoran nimi muuttuu Target Group Management Oy:ksi.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Postin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2000 noin 6,4 miljardia markkaa. Hankinnan kohteiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 2 miljoonaa markkaa. Kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin perusteella hankinnan kohteiden liikevaihtoon tehtyjen li-säysten johdosta hankinnan kohteiden liikevaihto ylittää 150 miljoonaa markkaa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohteet harjoittavat liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Järjestelyn tarkoituksena on suora- ja asiakassuhdemarkkinoinnin analyysipalvelujen liittäminen osaksi Atkoksen suoramarkkinointiratkaisujen palveluvalikoimaa. Kohtisuora (Target Group Management Oy) yhdistää perinteiset segmentointipalvelut, neuroverkot sekä markkinatutkimustiedot. Tuloksena on monikanavamarkkinoinnin apuväline, jolla analysoidaan yritysten keräämiä asiakastietoja.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla ei ole päällekkäisiä tuotteita tai palveluita. Kuitenkin sekä Atkos että Kohtisuora ja CRM-liiketoiminta toimivat osoitteellisen suoramainonnan tuottamisen ja palveluiden markkinoilla (osoitetietorekisterien tekninen käsittely, kohdennetut haut, suoramarkkinoinnin kohdistamiseen ja konsultointiin liittyvät tuotteet ja palvelut sekä muut asiantuntijapalvelut). Osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus em. markkinalla jää ilmoittajan mukaan alle 15 %:n.

Ilmoittajan mukaan Kohtisuoran ja CRM-liiketoiminnan markkinaosuus ei missään niiden tarjoamissa tuotteissa ja palveluissa ylitä 20 %. Eräät Atkoksen ja Postin tarjoamat tuotteet ja palvelut (tulostus-, postitus- ja palautepalvelut, osoitteellisten kirjeiden sekä osoitteettomien lähetysten kuljetus ja jakelu[1]) ovat sen sijaan vertikaalisesti yhteydessä Kohtisuoran ja CRM-liiketoiminnan tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin. Atkoksen markkinaosuus tulostus-, postitus- ja palautepalvelujen markkinoilla vaihtelee ilmoittajan mukaan markkinasta riippuen noin 20–30 % välillä. Posti on ainoa toimija osoitteellisten kirjeiden kuljetuksessa ja jakelussa ja sen asema on huomattava myös osoitteettomien lähetysten kuljetuksessa ja jakelussa.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei kuitenkaan ole tarpeellista täsmällisesti määritellä relevantteja hyödyke- ja maantieteellisiä markkinoita, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään määrittelyn rajaamilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston muilta markkinaosapuolilta saamien lausuntojen perusteella ei voida tehdä sellaista johtopäätöstä, että järjestelyllä olisi merkittäviä kilpailuvaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi CRM-liiketoiminnan kauppakirjassa sovittua kilpailukieltoa. Sen mukaan myyjä (Infominer Oy) sitoutuu pidättymään kaikesta sellaisesta toiminnasta, joka voi välillisesti tai välittömästi kilpailla siirtyvän liiketoiminnan kanssa [ ][2] ajan luovutuspäivästä lukien.

Ilmoittajan mukaan kilpailukieltoa on pidettävä yrityskaupan liitännäisrajoituksena, sillä kielto liittyy välittömästi yrityskauppaan ja se on välttämätön kaupan toteuttamiseksi sekä kaupan kohteen arvon turvaamiseksi. Kilpailukiellon ajallista kestoa ilmoittaja pitää kohtuullisena, koska yrityskaupassa ostajalle siirtyvät CRM-osaamisen taitotieto, asiakassuhteet ja goodwill. Kilpailukielto koskee kaupan kohteen kanssa kilpailevien palvelujen tarjontaa ainoastaan niillä maantieteellisillä alueilla, joilla CRM-liiketoimintaa on harjoitettu.

Ilmoittaja on esittänyt yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi myös em. kauppakirjassa sovittua rekrytointikieltoa, jonka mukaan myyjä sitoutuu olemaan palkkaamatta ilman ostajan suostumusta siirtyviä työntekijöitä palvelukseensa [ ] kuluessa kaupan tekemisestä lukien. Ilmoittajan mukaan rekrytointikielto on yrityskaupan toteutumisen kannalta kohtuullinen ja välttämätön kilpailunrajoitus yrityskauppaan liittyvän taitotiedon, goodwillin ja asiakassuhteiden siirtämisen turvaamiseksi.

Ilmoittaja esittää myös yrityskaupan liitännäisrajoituksina hyväksyttäviksi osana Kohtisuoran osakkeiden kauppaa sovittuja eksklusiivijärjestelyjä. Suomen Gallup Group Oy kerää vähittäiskaupan kassapäätedataa asiakkailtaan ja yhteistyökumppaneiltaan ja analysoi sitä asiakkaidensa tarpeiden mukaan. Raportointia varten on kehitetty Gallup Menu -ohjelmisto. Kassapäätedatan tuotanto on CRM-liiketoimintaa koskevan kaupan yhteydessä siirtynyt Kohtisuoralle, mutta kassapäätedatan myynti on jäänyt Suomen Gallup Group Oy:n yritysryhmään kuuluvalle Infominer Oy:lle. Järjestelyn jälkeen Infominer Oy:hyn ei jää yhtään työntekijää.

Suomen Gallup Group Oy sitoutuu ostamaan kassapäätedataan liittyvän tuotannon ja Gallup Menu -ohjelmistoon liittyvän ohjelmointityön yksinomaan Kohtisuoralta [ ] aikana. Ilmoittajan mukaan kyseiset järjestelyt ovat yrityskaupan toteuttamiseksi välttämättömiä liitännäisrajoituksia, koska Kohtisuoran Infominerista siirtyvän henkilöstön toiminta on perustunut aikaisemmin olennaiselta osin siihen, että ko. henkilöstön harjoittama liiketoiminta on muodostanut Suomen Gallup Group Oy:n kanssa saman taloudellisen kokonaisuuden. Suomen Gallup Group Oy on kassapäätedatatuotannon sekä ohjelmointityön ainoa ostaja. Koska siirtyvän henkilöstön työllistämisriski siirtyy kaupan jälkeen Kohtisuoralle, on Suomen Gallup Group Oy:lle asetettu ostovelvoite ilmoittajan mukaan välttämätön yrityskaupan toteuttamiseksi ja kaupan kohteen arvon turvaamiseksi.

Kilpailuviraston arvion mukaan osapuolten sopimat kilpailu- ja rekrytointikiellot sekä yksinostosopimukset liittyvät lähtökohtaisesti välittömästi yrityskauppaan ja ovat välttämättömiä yrityskaupan toteuttamiseksi. Kilpailukielto voi kuitenkin koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä. Rekrytointikiellon osalta Kilpailuvirasto huomauttaa, että se voi koskea ainoastaan avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia. Yksinostosopimukset voidaan tässä yhteydessä hyväksyä osittain liitännäisrajoituksiksi, sillä järjestelyssä on kyse taloudellisen kokonaisuuden jakamisesta Kohtisuoran ja Suomen Gallup Group Oy:n kesken ja kassapäätedataan liittyvien palvelujen ainoa ostaja on Suomen Gallup Group Oy. Ostovelvoitteet voidaan hyväksyä liitännäisrajoituksiksi ainoastaan siinä laajuudessa, joka vastaa ostajalle siirretyn liiketoiminnan tähänastista normaalia volyymiä. Täten rajoitettuna myyjään kohdistuvat yksinostovelvoitteet ovat viraston arvion mukaan välttämättömiä, jotta ostaja pystyy työllistämään sille siirtyvät työntekijät ja jatkamaan sille järjestelyssä siirtyvää liiketoimintaa.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Atkos Oy hankkii yksinomaiseen määräysvaltaansa Kohtisuora Oy:n ja Infominer Oy:n CRM-liiketoiminnan. Yrityskauppa ei Kilpailuviraston arvion mukaan synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyisi Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyt kilpailu- ja rekrytointikiellot sekä yksinostosopimukset yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi kuitenkin edellä liitännäisrajoitusten arviointia koskevassa osuudessa mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Näistä markkinoista ks. tarkemmin Kilpailuviraston päätökset Suomen Posti Oy/Atkos Printmail Oy (annettu 2.2.2001, dnro 2/81/01) sekä Atkos Oy/Postlink Oy (annettu 15.6.2001, dnro 454/81/01).

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.