Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

25.2.2008

Diaarinumero

71/81/2008

Osapuolet

NCC Roads Oy / Valtatie Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

NCC Roads Oy (”NCC Roads”) on ilmoittanut 24.1.2008 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii Valtatie Oy:n (”Valtatie”) koko liiketoiminnan (”hankinnan kohde”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

NCC Roads on Pohjoismaissa toimiva asfalttiurakoitsija ja kiviainestoimittaja. Se on osa NCC-rakennus- ja kiinteistökehityskonsernia ja ruotsalaisen NCC Roads Holding AB:n kokonaan omistama tytäryhtiö. NCC Roadsin yksiköitä ovat asfaltti ja kiviaines sekä maanrakennus ja tienhoito. Yhtiön palveluihin kuuluvat myös liikenneturvallisuutta parantavat tuotteet.

Hankinnan kohde käsittää pääasiassa Valtatien päällystysliiketoiminnan, joka sisältää asfalttimassan valmistuksen sekä varsinaisen päällystystoiminnan. Tämän lisäksi hankinnan kohteeseen kuuluu myös tiemerkintätoiminta. Valtatien ovat vuodesta 2000 lähtien omistaneet puoliksi ruotsalainen NCC Roads Holding AB ja tanskalainen Colas Danmark A/S, joka on ranskalaisen Colas Groupin tytäryhtiö.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yritysjärjestely

NCC-konsernin yhteenlaskettu maailmalaajuinen liikevaihto tilikaudella 2006 oli noin 6,2 miljardia euroa, josta noin 800 miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Hankinnan kohteen liikevaihto tilikaudella 2006 oli noin 48 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Relevantit markkinat

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan kannalta relevantit markkinat ovat asfalttipäällystemarkkinat, joihin sisältyy asfalttimassan valmistus, massan levittäminen liitännäisine töineen sekä lämpöpohja- eli remixer-työt.

Ilmoittajan mukaan markkinat voidaan jakaa asiakasryhmien mukaan toisaalta valtion töihin ja toisaalta kuntien ja yksityisten asiakkaiden töihin. Ilmoittajan mukaan valtion työt tehdään pääsääntöisesti liikkuvilta asfalttiasemilta ja kuntien ja yksityisten asiakkaitten työt kiinteiltä asemilta. Tämän lisäksi näiden töiden tekeminen vaatii ilmoittajan mukaan erilaista ammattitaitoa ja kalustoa.

Valtion urakoilla ilmoittaja viittaa Tiehallinnon tilaamiin urakoihin. Tiehallinto kilpailuttaa valtion urakat joka kevät tarjouskilpailuissa. Valtion töiden markkinat ovat ilmoittajan mukaan valtakunnalliset.

Kunnallisen ja yksityisen sektorin työt muodostavat puolestaan ilmoittajan mukaan alueellisia markkinoita kiinteiden asfalttiasemien sijainnin mukaan. Asfalttiasemalla valmistettava kuuma massa säilyy ilmoittajan mukaan kuljetettaessa levittämiskelpoisena noin tunnin. Kutakin kiinteää asemaa ympäröivien maantieteellisten markkinoitten laajuus riippuu tämän vuoksi kuljetusolosuhteista. Ilmoittajan mukaan pääkaupunkiseudulla ja muissa suuremmissa kaupungeissa tämä johtaa noin 50 kilometrin toimintasäteeseen, muualla noin 100 kilometrin toimintasäteeseen.

Kilpailuvirastolle on yrityskauppatutkinnan yhteydessä esitetty, ettei markkinoiden jaotteleminen kiinteiden ja liikkuvien asemien perusteella valtion sekä kuntien ja yksityisten urakoihin ole ilmoittajan esittämällä tavalla välttämättä perusteltua. Kilpailuviraston markkinatoimijoilta saamista lausunnoista kävi muun muassa ilmi, että niin sanotuilla katvealueilla eli alueilla, joilla millään toimijalla ei ole kiinteitä asemia, voidaan kaikenlaisia urakoita tarvittaessa tehdä liikkuvilta asemilta. Lausunnoista selvisi myös, että jotkut toimijat pyrkivät valtion urakoita tehdessään hyödyntämään niiden tarjoamaa volyymiä ja läsnäoloaan alueella ja tekemään myös lähiseudun kuntien sekä yksityisten urakoita. Näin ollen virasto katsoo, että markkinamäärittely voi poiketa ilmoittajan esittämästä.

Kilpailuviraston arvion mukaan relevanttien tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden täsmällisempi määritteleminen ei kuitenkaan ole tarpeen nyt käsillä olevan tapauksen kilpailuvaikutusten arvioimiseksi.

Osapuolten toiminta markkinoilla ja markkinoiden koko

Osapuolten palvelutarjonta on päällystystöiden osalta pitkälti samankaltaista. Ilmoittajan mukaan hankinnan kohde pääasiassa valmistaa asfalttia ja tekee päällystystöitä. NCC Roadsilla on lisäksi kiviainestoimintaa sekä densifaltin kaltaisia erikoistuotteita. Sekä NCC Roads että hankinnan kohde ovat lisäksi jossain määrin myyneet asfalttimassaa ulkopuolisille erityisesti pääkaupunkiseudulla. Molemmat osapuolet tekevät sekä valtion urakoita että kuntien ja yksityisten urakoita. Viimeksi mainittujen osalta osapuolilla on päällekkäistä toimintaa ilmoittajan mukaan vain pääkaupunkiseudulla ja Tampereen alueella. Lisäksi Kilpailuviraston selvityksissä kävi ilmi, että yrityskaupan molemmat osapuolet toimivat myös läntisellä Uudellamaalla.

Ilmoittajan mukaan valtion töiden kokonaisvolyymi on vuosien 2005–2007 aikana ollut noin 2 620 000–3 310 000 tonnia/vuosi. Pääkaupunkiseudulla kunnallisten ja yksityisten töiden kokonaismäärä on ilmoittajan mukaan viimeisten kolmen vuoden aikana ollut noin 650 000–670 000 tonnia/vuosi. Tampereen alueella töiden määrät ovat vuosien 2005–2007 aikana olleet ilmoittajan mukaan noin 170 000–180 000 tonnia/vuosi. Läntisellä Uudellamaalla urakoiden kokonaismäärä oli vuosina 2005–2007 ilmoittajan mukaan noin [100 000–200 000][1] tonnia/vuosi.

Yrityskaupan kilpailuvaikutusten arviointi

Ilmoittajan mukaan Lemminkäinen Oyj (”Lemminkäinen”) on asfalttimarkkinoilla ylivoimainen johtaja, joka on voinut pitkälti määrätä vallitsevan hintatason. Nyt tekeillä olevan yrityskaupan toteutuessa markkinoille tulee ilmoittajan mukaan Lemminkäiselle, Destia Oy:lle[2] (”Destia”) ja muille kilpailijoille entistä kilpailukykyisempi haastaja, minkä seurauksena kilpailutilanne todennäköisesti kiristyy.

Valtion urakat

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu osuus valtion urakoista oli vuonna 2005 noin [15–25] %, vuonna 2006 noin [15–25] % ja vuonna 2007 noin [10–20] %.

Ilmoittajan mukaan markkinajohtaja valtion urakoissa on Destia, jonka markkinaosuus mainittuina vuosina oli noin [25–35] %. Lisäksi Lemminkäinen on valtion urakoissa merkittävä toimija ja sen markkinaosuus vuosina 2005–2007 oli ilmoittajan mukaan [20–30] %. Edellä mainittujen lisäksi myös Rudus Asfaltti Oy (”Rudus”) ja Skanska Asfaltti Oy (”Skanska”) ovat ilmoittajan mukaan merkittäviä kilpailijoita valtion töissä.

Ilmoittaja katsoo, että valtion urakoissa tulee yritysjärjestelyn jälkeenkin toimimaan vahvoja kilpailijoita. Myös Kilpailuviraston yrityskauppatutkinnan yhteydessä kuulemat markkinaosapuolet katsoivat, että markkinoille jää riittävästi toimijoita ylläpitämään kilpailupainetta myös yrityskaupan jälkeen. Lisäksi useat toimijat olivat sitä mieltä, että yrityskauppa luo vahvemman kilpailijan Destialle ja Lemminkäiselle.

Kuntien ja yksityisten tilaamat urakat

Pääkaupunkiseutu

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu osuus pääkaupunkiseudun urakoista oli vuonna 2005 noin [30–40] %, vuonna 2006 noin [25–35] % ja vuonna 2007 noin [30–40] %.

Ilmoittajan mukaan markkinajohtaja pääkaupunkiseudulla on Lemminkäinen, jonka markkinaosuus oli vuosina 2005–2007 noin [35–45] %. Myös Destia, Rudus ja Skanska ovat ilmoittajan mukaan merkittäviä kilpailijoita pääkaupunkiseudulla. Lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii lukuisia pienempiä yrityksiä, esimerkiksi Asfalttipojat Oy sekä Asfaltticenter Oy.

Kilpailuviraston yrityskauppatutkinnan yhteydessä kuulemat markkinatoimijat eivät ole esittäneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia pääkaupunkiseudulla. Eräät lausunnonantajat ovat kuitenkin esittäneet, että yritysjärjestelyn seurauksena yksi harvoista asfalttimassaa ulkopuolisille levitysurakoitsijoille myyneistä toimijoista poistuu markkinoilta ja asfalttimassan myynti pääkaupunkiseudulla keskittyy entisestään. Valtaosa lausunnonantajista kuitenkin katsoo, että vaihtoehtoisia toimijoita jää markkinoilla riittävästi, ja esimerkiksi Destia on myynyt massaa pääkaupunkiseudulla. Kilpailuviraston selvityksissä ei ole käynyt ilmi, ettei pääkaupunkiseudulle yrityskaupan jälkeen jäisi myös keskittymälle vaihtoehtoisia massanmyyjiä.

Tampereen alue

Ilmoittajan mukaan osapuolten yhteenlaskettu osuus Tampereen alueen töistä oli vuonna 2005 noin [45–55] %, vuonna 2006 noin [35–45] % ja vuonna 2007 noin [30–40] %. Tampereen kaupungilla on oma asfalttiasema ja se tekee vuosittain osan urakoista omana tuotantonaan. Mikäli Tampereen alueen töistä vähennetään kaupungin omana tuotantona tekemät urakat, oli osapuolten yhteenlaskettu osuus alueen töistä vuosina 2005 ja 2006 noin [50–60] % ja vuonna 2007 noin [35–45] %.

Ilmoittajan mukaan keskittymän tärkeimmät kilpailijat alueella ovat Lemminkäinen, jonka markkinaosuus oli vuonna 2005 noin [25–35] % ja vuosina 2006–2007 noin [30–40] %, sekä Destia, jonka markkinaosuus vuosina 2005–2007 oli noin [10–20] %. Jos markkinaosuuksia tarkastellaan ilman Tampereen kaupungin omaa tuotantoa, Lemminkäisen markkinaosuus oli ilmoittajan mukaan vuonna 2005 noin [30–40] %, vuonna 2006 noin [35–45] % ja vuonna 2007 noin [40–50] %. Destian markkinaosuudet olivat ilmoittajan mukaan vuonna 2005 noin [10–20] %, vuonna 2006 noin [10–20] % ja vuonna 2007 noin [15–25] %. Tampereen kaupunki ei ilmoittajan antamien tietojen mukaan ole tarjonnut asfaltointia muille alueen asiakkaille.

Eräässä Kilpailuviraston yrityskauppatutkinnan yhteydessä saamassa lausunnossa esitettiin, että yrityskaupassa syntyy määräävä markkina-asema Tampereen alueella. Kilpailuviraston Pirkanmaan alueen kunnilta saamissa lausunnoissa kuitenkin katsottiin, että yrityskaupan jälkeenkin alueella on riittävästi kilpailijoita, ja että yrityskaupalla syntyy vahvempi kilpailija markkinajohtaja Lemminkäiselle.

Kun otetaan huomioon alueella toimivat keskittymän kilpailijat, toimijoiden markkinaosuuksien kehitys alueella sekä viraston yrityskauppatutkinnan yhteydessä saamat lausunnot, Kilpailuvirasto katsoo, että yrityskaupasta ei aiheudu merkittäviä kilpailuongelmia Tampereen alueella.

Läntinen Uusimaa

Kilpailuviraston yrityskauppatutkinnan yhteydessä kävi ilmi, että osapuolilla on kuntien ja yksityisten tilaamissa urakoissa päällekkäistä toimintaa pääkaupunkiseudun ja Tampereen alueen lisäksi myös läntisellä Uudellamaalla käsittäen kunnat Lohjan ympäristössä.

Ilmoittajan virastolle toimittaman selvityksen mukaan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus kyseisellä alueella oli vuosina 2005–2007 noin [20–30] %. Ilmoittajan mukaan Lemminkäinen on alueella ylivoimainen markkinajohtaja ja sen markkinaosuus vastaavina vuosina oli jopa [yli 70] %. Lisäksi alueella toimii ilmoittajan mukaan myös Skanska ja Rudus sekä joitakin pienempiä alueellisia toimijoita.

Kilpailuviraston yrityskauppatutkinnan yhteydessä kuulemat markkinatoimijat ja kunnat eivät ole esittäneet, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia läntisellä Uudellamaalla. Valtaosa viraston kuulemista tahoista oli sitä mieltä, että yrityskauppa pikemminkin kiristää kilpailua alueella luomalla Lemminkäiselle varteenotettavan vastavoiman.

Johtopäätös

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemien markkinaosapuolten lausunnoista ei voi tehdä sellaisia johtopäätöksiä, että yrityskaupalla olisi laissa edellytetyllä tavalla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitus

Yrityskaupan liitännäisrajoituksena ilmoittaja on esittänyt hyväksyttäväksi liiketoiminnan kauppakirjan sisältämän kilpailukiellon. Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolet pitävät kilpailukieltoa yrityskauppaan olennaisesti liittyvänä sekä välttämättömänä yrityskaupan toteuttamiselle.

Kilpailukiellon mukaan Valtatie ja sen toinen omistaja Colas Danmark A/S sitoutuvat olemaan kilpailematta myytävän liiketoiminnan kanssa Suomessa […] vuoden ajan liiketoiminnan siirrosta lukien. Ilmoittajan mukaan NCC Roadsin ostaman liiketoiminnan ja sen palveluiden goodwill-arvon ja liiketoimintaan liittyvän taitotiedon sekä asiakaskontaktien suojaaminen edellyttävät kauppakirjassa sovitun laajuisen kilpailukiellon asettamista myyjälle.

[…]

[…]

Kilpailuvirasto toteaa, että kilpailukielto voi koskea vain niitä hyödyke- tai palvelumarkkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen yrityskauppaa. Kilpailuvirasto katsoo, että kilpailukieltoa voidaan ilmoittajan esittämän mukaisesti pitää välttämättömänä kohdeyrityksen täyden arvon säilyttämiseksi. Kilpailuviraston tapauskäytännössä myyjään kohdistuva kilpailukielto on voitu hyväksyä kestoltaan kolmen vuoden mittaiseksi, jos yrityskaupassa siirtyy yrityksen maineen ja asiakaspiirin lisäksi myös yrityksen taitotieto. Jos taitotieto ei siirry, kilpailukielto voidaan hyväksyä vain kahdeksi vuodeksi. Kun otetaan huomioon siirtyvän liiketoiminnan ja ostajan liiketoiminnan laatu, ostajan vakiintunut asema markkinoilla sekä ostajan vuosien saatossa hankkima osaaminen alalta, Kilpailuvirasto katsoo, ettei yrityskaupassa ostajalle siirry sellaista taitotietoa, joka edellyttäisi ajallisen keston osalta poikkeuksellista suojaa. Kilpailuvirasto hyväksyy kilpailukiellon […] vuoden ajaksi.

Kilpailukielto voi koskea vain niitä maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa NCC Roads Oy hankkii Valtatie Oy:n koko liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan liitännäisrajoituksena myyjälle asetetun kilpailukiellon edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.

[2] Vuoden 2008 alussa toimintansa aloittanut Destia Oy on valtion entinen Tieliikelaitos, joka nyt on yhtiöitetty.