Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

4.9.2002

Diaarinumero

719/81/2002

Osapuolet

BGS Companies, Inc. / Berlitz Globalnet, Inc

Asian vireilletulo

Bowne & Co., Inc. (jäljempänä Bowne) on 20.8.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa sen tytäryhtiö BGS Companies, Inc. (jäljempänä BGS) hankkii määräysvallan Berlitz GlobalNET, Inc:ssa (jäljempänä BGN). Yritysjärjestely toteutetaan siten, että BGS hankkii BGN:n koko osakepääoman Berlitziltä.

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

BGS on yhdysvaltalaiseen Bowne -konserniin kuuluva yritys, joka on erikoistunut globalisointipalvelujen tuottamiseen. BGS:n tarjoamat globalisointipalvelut koostuvat maailmanlaajuisten konsultaatio-, kansainvälistämis-, käännös-, ja lokalisointipalvelujen tarjoamisesta ylikansallisille yrityksille, jotka mahdollistaakseen tuotteidensa käyttämisen eri maissa tarvitsevat tuotteidensa lokalisointia ja asiakirjojensa kääntämistä. BGS:n globalisointipalveluun sisältyy tuotteiden käyttöohjeiden, liiketoimintaprosessien, Internet-sivujen ja ohjelmistojen sisällön tai muiden teknisten asiakirjojen kääntäminen. BGS:n emoyhtiö Bowne harjoittaa globalisointipalvelujen lisäksi kaupallista julkaisutoimintaa (esimerkiksi vuosikertomusten ja osavuosikatsausten julkaisemispalvelut) sekä tarjoaa asiakirjahallinnan ulkoistamispalveluja (esimerkiksi asiakirjojen luomis- ja suunnittelutyö sekä asiakirjoihin liittyvät atk-palvelut). Suomessa toimintaa harjoitetaan Bowne Global Solutions Finland Oy:n kautta.

BGN on yhdysvaltalainen yritys, joka tarjoaa niin ikään globalisoitipalveluja. BGN on erikoistunut konsultaatio-, kansainvälistämis-, kääntämis- ja lokalisointipalvelujen tarjoamiseen. Suomessa toimintaa harjoitetaan Berlitz GlobalNET (Finland) Oy:n kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bownen yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta oli yli 1 miljardi euroa. BGN:n ja sen tytäryhtiöiden maailmanlaajuinen liikevaihto 31.12.2001 päättyneeltä tilikaudelta oli yli 100 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa yritysten kansainvälistymiseen liittyvän konsultoinnin ja ohjelmistopalvelujen aloilla sekä lokalisointi- ja käännöspalveluiden osalta. Ilmoittajan mukaan osapuolet eivät kuitenkaan kilpaile kansainvälistymiseen liittyvien konsultointi- ja ohjelmistopalvelujen tarjoamisessa suomalaisille asiakkaille. Näillä aloilla osapuolten maailmanlaajuiset markkinaosuudet ovat ilmoittajan mukaan alle 1 %. Osapuolet arvioivat Suomen lokalisointi- ja käännöspalvelujen markkinoiden kooksi [40–80][1] miljoonaa euroa ja ilmoittavat näiden markkinoiden yhteenlasketun markkinaosuutensa olevan [15–25 %]. Ilmoittaja pitää kuitenkin lokalisointi- ja käännöspalvelujen markkinoita maailmanlaajuisina ja ilmoittaa osapuolten yhteenlasketuksi markkinaosuudeksi maailmanlaajuisilla markkinoilla [5–10 %].

Ilmoittaja esittää käsityksenään, ettei yrityskaupalla ole vaikutusta kilpailutilanteeseen Suomessa tai muualla maailmassa. Ilmoitusvelvollisen mukaan yritysjärjestelyssä syntyvä kokonaisuus tulee kohtaamaan kilpailua erinäisiltä vahvoilta kansainvälisiltä sekä alueellisilta toimijoilta kuten SDL plc, Lionbridge Technologies, Inc. ja STAR AG, samoin kuin suurelta määrältä pienemmiltä kansallisilta käännöspalvelujen tarjoajilta. Ilmoittajan toteaa, että markkinoille tulon esteet ovat hyvin matalat. Ilmoittajan mukaan lokalisointi- ja käännöspalvelujen pääasiallinen voimavara on teknisten kääntäjien saatavuus. Näistä moni toimii ilmoittajan mukaan freelance-kääntäjinä ja työskentelee lukemattomille palvelujen tarjoajille tarjoten myös itse palvelujaan suoraan asiakasyrityksille. Ilmoittajan mukaan myös lisääntyvä tietokoneohjelmien käyttö kääntämisen ja projektien hallinnan apuvälineenä helpottaa markkinoille tuloa. Ilmoittaja huomauttaa lisäksi pitävänsä edellä mainittua arviota markkinoiden koosta varovaisena ja että pienten toimijoiden suuresta lukumäärästä johtuen markkinat voivat olla huomattavasti suuremmatkin.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa BGS Companies, Inc. hankkii määräysvallan Berlitz GlobalNET, Inc:ssa.

Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.