Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

30.9.2005

Diaarinumero

720/81/2005

Osapuolet

Tokmanni Oy / Säästökuoppa Oy:n liiketoiminta

Asian vireilletulo

Kilpailuvirastolle on 20.9.2005 ilmoitettu yrityskauppavalvontaa koskevien kilpailunrajoituslain 3 a luvun säännösten mukaisesti järjestely, jossa Tokmanni Oy (jäljempänä Tokmanni) hankkii Säästökuoppa Oy:n koko liiketoiminnan (jäljempänä Säästökuoppa).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Tokmanni harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa halpahallisektorilla. Ketjulla on 61 myymälää eri puolilla Suomea. Itä-Suomessa myymälät toimivat Tokmanni -nimellä ja Lounais-Suomessa ja Hämeessä toimintaa harjoitetaan Vapaa Valinta -nimellä. Lisäksi ketjuun kuuluu Tavaratalo Milleri Oy Tampereen seudulla. Tokmanni kuuluu CapManin yritysryhmään[1]. CapManin yritysryhmään kuuluu myös muun muassa valtakunnallinen paperi-, askartelu-, lahjatavara- ja kodintarviketuotteisiin erikoistunut myymäläketju Tiimari Oyj.

Säästökuoppa harjoittaa päivittäistavaroiden eli erikoistavaroiden (non-food) ja elintarvikkeiden vähittäiskauppaa halpahallisektorilla neljässä myymälässä Oulun ja Kemin seudulla. Sen myynnistä noin 70 % koostuu erikoistavaroiden myynnistä ja noin 30 % elintarvikkeiden myynnistä.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Tokmanni kuuluu CapMan-yritysryhmään, jonka maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2004 noin [1,5–2][2] miljardia euroa ja Suomesta kertynyt liikevaihto [alle 1000] miljoonaa euroa. Kaupan kohteen liikevaihto viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen mukaan oli noin 21,3 miljoonaa euroa ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Tokmanni ja Säästökuoppa harjoittavat erikoistavaroiden (non-food) vähittäiskauppaa halpahallisektorilla. Kaupan osapuolet toimivat näin ollen erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla markettityyppisissä vähittäismyymälöissä, joiksi voidaan lukea tavaratalot, erilaiset marketit ja halpahallit. Ilmoittajan mukaan erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoiden koko Suomessa on noin 10–11 miljardia euroa. Osapuolet harjoittavat myös elintarvikkeiden vähittäiskauppaa. Näiden markkinoiden koko Suomessa on ilmoittajan mukaan noin 8–9 miljardia euroa.

Tokmannilla ja Säästökuopalla ei ole maantieteellistä päällekkäisyyttä toiminnassaan. Ilmoittajan mukaan keskittymän markkinaosuus erikoistavaroiden vähittäiskaupan markkinoilla Suomessa on [alle 5 %] ja elintarvikkeiden vähittäiskaupassa Suomessa [alle 1 %]. Vaikka markkinoita tarkasteltaisiin alueellisella tasolla, markkinaosuudet jäävät ilmoittajan mukaan [alle 10 %] vaiheille sekä erikoistavaroiden että elintarvikkeiden vähittäiskaupan markkinoilla. 15 % markkinaosuus ei ilmoittajan mukaan ylity edes ns. erikoistavaroiden halpahallimarkkinoilla Suomessa. Keskittymän merkittävimmät kilpailijat ovat suurten ketjujen marketit.

Asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia kilpailuvaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Tokmanni Oy hankkii Säästökuoppa Oy:n koko liiketoiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] CapMan hankki yksinomaisen määräysvallan Tokmannissa 1.10.2004, ks. Kilpailuviraston päätös dnro 855/81/04.

[2] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.