Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.9.2003

Diaarinumero

727/81/2003

Osapuolet

Jättipörssi Oy / Tmi Pörssilinnan liiketoiminta

Jättipörssi Oy (”Jättipörssi”) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 10.9.2003 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Tmi Pörssilinnan liiketoiminnan (”Pörssilinna”).

Jättipörssi on Kesko-konserniin kuuluvan Keswell Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Jättipörssin toimialana on kodintekniikkatuotteiden sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palveluiden vähittäiskauppa. Pörssilinna on Hämeenlinnassa toimiva Musta Pörssi -ketjuun kuuluva kauppiasyritys ja sen liikevaihto kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Pörssilinnan toimialana on kodintekniikan vähittäiskauppa.

Keskon yritysryhmän yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2002 oli noin 6,5 miljardia euroa. Kun Pörssilinnan [alle 1,5][1] miljoonan euron liikevaihtoon on lisätty kilpailunrajoituslain 11 b §:n 5 momentin mukaisesti Jättipörssin edeltävän kahden vuoden aikana Suomesta samalta toimialalta hankkimien yritysten liikevaihdot, yrityskaupan osapuolten liikevaihdot ylittävät kilpailunrajoituslain 11 a §:n mukaiset liikevaihdon kynnysarvot. Koska kaupan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan K-ryhmän markkinaosuus kodintekniikan vähittäiskaupan valtakunnallisilla markkinoilla oli vuonna 2002 [5–15] %. Kun markkinaosuuteen lasketaan mukaan Keskon (Keswellin) ohjaamien Musta Pörssi -kauppojen markkinaosuus, on K-ryhmän kokonaismarkkinaosuus [alle 25] %. Ilmoittaja arvioi Pörssilinnan markkinaosuuden Hämeenlinnan kodintekniikan vähittäismarkkinoilla olevan [5–15] %. K-ryhmän kokonaismarkkinaosuus Hämeenlinnassa on, Pörssilinnan markkinaosuus mukaan lukien, [alle 25] %. Ilmoittajan mukaan nyt tehtävä kauppa ei aiheuta muutoksia K-ryhmän markkinaosuuteen ja kysymys on puhtaasti ryhmän sisäisestä järjestelystä.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Jättipörssi Oy hankkii Tmi Pörssilinnan liiketoiminnan. Yrityskauppa ei synnytä tai vahvista sellaista kilpailunrajoituslaissa tarkoitettua määräävää markkina-asemaa, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkein merkityissä kohdissa tieto/tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.