Checkpoint Systems, Inc. / Meto AG

Päivämäärä

28.12.1999

Diaarinumero

728/81/1999

Osapuolet

Checkpoint Systems, Inc. / Meto AG

Määräysvallan hankkija

Checkpoint Systems, Inc.; Thorofare, New Jersey, USA

Hankinnan kohde

Meto AG; Heppenheim, Saksa

Asian vireilletulo

Checkpoint Systems, Inc. (jäljempänä Checkpoint) ilmoitti 3.9.1999 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 11 c §:n mukaisesti antaneensa julkisen ostotarjouksen Meto AG:n (Meto) koko osakekannan ostamisesta.

Kilpailuvirasto päätti 29.9.1999 ryhtyä asiassa kilpailunrajoituslain 11 e §:n mukaiseen jatkoselvitykseen.

Osapuolet ja niiden liiketoiminnat

Checkpointin liiketoiminta koostuu viidestä alueesta, joita ovat myymälävarkauksien estämiseen tarkoitetut tuotesuojauslaitteet ja videokameravalvontajärjestelmät sekä muut turva-alan tuotteet, kuten kulunvalvontalaitteet, kassapään valvontajärjestelmät sekä palo- ja varashälytysjärjestelmät. Checkpoint on johtava vähittäiskaupoille tarjottavien integroitujen tuotesuojaus- ja turvaratkaisujen toimittaja maailmanlaajuisesti. Se on myös johtava hälyttimien toimittaja. Checkpointin tuotesuojausjärjestelmiä myydään pääasiassa Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Euroopassa sekä Kaakkois-Aasiassa.

Meto on monikansallinen yhtiö, joka valmistaa ja markkinoi tuotemerkintäjärjestelmiä. Meton liiketoiminta koostuu neljästä alueesta, joita ovat tuotesuojausjärjestelmät, viivakoodijärjestelmät, käsihinnoittelukoneet sekä opasteet ja miljöötuotteet.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Yrityskauppasäännösten soveltuminen järjestelyyn

Checkpoint on tehnyt julkisen ostotarjouksen Meton osakkeista. Checkpointin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 1998 noin 1,9 mrd mk ja Meton noin 2 mrd mk. Kaupan kohteella on Suomessa toimiva tytäryhtiö Meto Finland Oy. Järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Markkinat

Hyödykkeet

Yrityskaupan molemmat osapuolet valmistavat elektronisia tuotesuojausjärjestelmiä (Electronic Article Surveillance, EAS).

Elektroninen tuotesuojausjärjestelmä koostuu hälyttimestä, deaktivointilaitteesta ja hälytinportista. Hälyttimet voivat olla esimerkiksi kertakäyttöisiä hälytinetikettejä tai muovisia kovahälyttimiä. Hälytin neutralisoidaan deaktivointilaitteella. Tällaisia laitteita ovat muun muassa liikkeen myyntitiskille sijoitettavat pöytälaitteet tai käsikäyttöiset laitteet suurten, vaikeasti siirrettävien tuotteiden deaktivoimiseksi. Tunnistinsensoreita ovat esimerkiksi liikkeiden ulko-ovien läheisyyteen sijoitettavat hälytinportit. Hälytin, jota ei ole deaktivoitu, aiheuttaa valitun järjestelmän tekniikan mukaisesti joko häiriön sensorin radioaaltokenttään tai magneettikenttä tunnistaa hälyttimen.

Järjestelmät voidaan jakaa niissä käytetyn teknologian mukaisesti kolmeen ryhmään: radiotaajuus- (Radio Frequency, jäljempänä RF), elektromagneettiseen (Electro-Magnetic, EM) ja akustomagneettiseen (Acousto-Magnetic, AM) järjestelmään. Järjestelmän komponentteja ei voida korvata toisen järjestelmän vastaavalla komponentilla.

Checkpoint valmistaa RF- ja Meto EM- ja RF-järjestelmiä. Lisäksi Checkpoint ja Meto ovat molemmat kehittäneet niin sanottua RFID:tä. RFID:ssä tuotetta koskevat tiedot on yhdistetty hälyttimeen. Hälyttimessä on mikrosiru, josta tiedot ovat luettavissa ja johon tietoja voidaan lisätä sekä muuttaa. Mikrosiruun voidaan tallentaa muun muassa hintaa, valmistajaa, tuotteen logistista ketjua ja takuuaikaa koskevia tietoja, ja joita siitä voidaan deaktivoinnin aikana lukea esimerkiksi varastoseurantaa varten. RFID toimii yleensä eri taajuudella kuin tavallinen RF-järjestelmä.

Päivittäis- ja erikoistavarakaupassa, jotka muodostavat suurimman osan suojauskohteista, käytetään eri järjestelmiä rinnakkain. Päivittäistavarakaupan tuotesuojausjärjestelmät perustuvat lähes yksinomaisesti RF- ja EM-järjestelmiin.

Järjestelmän valintaan vaikuttavat muun muassa porttien maksimileveys ja hälyttimen deaktivointietäisyys, suojattavien tuotteiden ominaisuudet kuten esimerkiksi tuotteen koko, valmistusmateriaali, alttius metallien väripäästöille sekä varastointiolosuhteet. Valintaan vaikuttaa myös se, kuinka useasti hälytin joudutaan jakeluketjussa aktivoimaan ja deaktivoimaan.

Muiden kuin EAS-markkinoiden osalta keskittymässä ei synny merkittäviä kilpailuongelmia.

Relevantit hyödykemarkkinat

Ilmoittaja on esittänyt, että tuotesuojausjärjestelmät kilpailevat kaikkien myymälävarkauksien estämiseen tarkoitettujen laitteiden, kuten esimerkiksi kameravalvonnan, etsivä- ja vahtimestarivalvonnan, tuotteisiin kiinnitettävien ketjulukkojen ja peilien kanssa.

Kilpailuviraston selvityksen mukaan muut varkaudenestomenetelmät ovat elektronista tuotesuojausjärjestelmää täydentäviä, eivät korvaavia järjestelmiä. Asiakkaat eivät vaihda elektronista tuotesuojausjärjestelmää muihin varkauden estomenetelmiin elektronisten tuotesuojausjärjestelmien 5–10 % hinnankorotuksen seurauksena. Relevantteina hyödykemarkkinoina voidaan näin ollen pitää tuotesuojausjärjestelmiä. Elektronisten tuotesuojausjärjestelmien markkinoihin kuuluvat eri teknologioihin perustuvat järjestelmät ja niihin liittyvät palvelut. Myös kaikki markkinaosapuolet, joihin Kilpailuvirasto on ollut yhteydessä, ovat pitäneet muita varkaudenestomenetelmiä elektronista tuotesuojausjärjestelmää täydentävinä järjestelminä.

Kilpailuviraston selvitykset viittaavat siihen, että relevantteina tuotemarkkinoina tulee pitää EAS-markkinoita. EAS-markkinat voidaan edelleen jakaa alamarkkinoihin teknologian (RF, EM ja AM) perusteella. Kilpailuvaikutusten analyysin lopputulos ei kuitenkaan olennaisesti riipu siitä, pidetäänkö relevantteina markkinoina elektronisten tuotesuojausjärjestelmien yhteisiä markkinoita vai kunkin teknologian markkinoita erikseen.

Relevantit maantieteelliset markkinat

Ilmoittaja on esittänyt, että relevantit maantieteelliset markkinat ovat vähintään Euroopan laajuiset, koska tuotesuojausjärjestelmän tuotteita valmistetaan etäällä niiden lopullisesta käyttömaasta. Ilmoittajan näkemyksen mukaan tuotesuojausjärjestelmän tuotteiden myyminen Suomessa ei myöskään välttämättä vaadi paikallisen myyntiedustuksen läsnäoloa.

Kilpailuviraston arvion mukaan relevantit maantieteelliset markkinat ovat kansalliset. Tähän viittaavat muun muassa seuraavat seikat. Tuotteiden hinnoissa on merkittäviä eroja eri EY-maissa. Esimerkiksi RF-tarrahälyttimen keskihinta vaihtelee eri EY-maissa [ ] ja [ ][1] euron välillä. Vastaavia hintaeroja on myös muissa järjestelmän tuotteissa. Tuotesuojausjärjestelmien jakelu perustuu alueellisiin yksinmyyntisopimuksiin. Suomessa sijaitsevat jälleenmyyjät ovat myyneet järjestelmiä pelkästään Suomessa taikka Suomessa, Baltian ja Venäjän alueella. Asiakkaat eivät ole hankkineet järjestelmiä suoraan ulkomailla toimivilta järjestelmien valmistajilta, vaan yleensä Suomessa toimivalta jälleenmyyjältä. Asiakkaan EAS-järjestelmän valintaa koskevaan päätökseen ovat vaikuttaneet muun muassa laitteiden huoltoon (mukaan luettuna varaosatoimitus ja päivitys) ja takuuseen liittyvät seikat.

Kuitenkin eräät Suomessa toimivat ulkomaisessa omistuksessa olevat vähittäiskaupat ovat tehneet EAS-järjestelmän hankintaa koskevat päätökset kyseisen ketjun kotimaassa. Vastaavasti eräät suomalaiset ketjut ovat tehneet ulkomailla sijaitsevien myymälöidensä EAS-päätökset pääkonttorissa Suomessa.

Suomessa sijaitseva jälleenmyyjä on toimittanut järjestelmään liittyvät asennus-, huolto- ja koulutus- ym. palvelut. Asiakkaat ovat arvioineet kyseisten palveluiden tarjoamisen edellyttävän, että järjestelmän toimittajalla on paikallinen jälleenmyyjä Suomessa. Järjestelmien toimittajat ovat ainoastaan yksittäistapauksissa toimittaneet kyseisiä palveluita kilpailijoiden asiakkaille, eivätkä asiakkaat ole hankkineet palveluita muutoin kuin yksittäistapauksissa muilta kuin hankkimansa järjestelmän toimittajalta. Palveluiden hankintaa muualta saattaa rajoittaa myös järjestelmän toimittajan myöntämä takuu.

Kilpailuvaikutusten arviointi

Yrityskaupan osapuolten markkina-asema

Checkpointin markkinaosuus elektronisten tuotesuojausjärjestelmien markkinoilla Suomessa vuonna 1998 on yrityskaupan ilmoittajan arvion mukaan [25–35 %] ja Meton [30–40 %][2]. Kilpailuviraston selvitykset osoittavat, että osapuolten markkinaosuus on ilmoittajan käsityksen suuruinen tai sitä suurempi.

Checkpoint on merkittävin RF-järjestelmien toimittaja Suomessa. Meto on myynyt vähäisiä määriä RF-järjestelmiä Suomeen.

Keskittymällä on Suomessa laaja kanta toimitettuja EAS-järjestelmiä, jolle se voi helposti myydä hälyttimiä.

Checkpoint on myös merkittävin RF-tarrahälyttimien valmistaja. Checkpointin mukaan sen maailmanlaajuinen markkinaosuus RF-tarrahälyttimien toimittajana ylittää [80 %][3]. Kyseisiä hälyttimiä valmistaa myös belgialainen All-Tag Security SA (jäljempänä All-Tag) ja Meto-konserniin kuuluva hollantilainen Meto Kimball BV (Meto Kimball). Checkpointin RF-hälyttimien vuotuinen tuotanto on noin [3 000–4 000] milj. kpl ja tuotantokapasiteetti noin [5 000–6 000] milj. kpl. All-Tagin tuotanto on noin [200–300] milj. ja kapasiteetti noin [300–400] milj. kpl vuodessa ja Meto Kimbalin tuotanto [alle 5] milj. ja kapasiteetti noin [5–15] milj. kpl vuodessa.

Meto on merkittävin EM-järjestelmän toimittaja Suomessa. Se on kehittänyt myös niin sanottuun massa-aktivointiin tarkoitettuja laitteita ja on pisimmällä niin sanotun lava-aktivoijan kehittäjänä. Tämä voi antaa Metolle merkittävän kilpailuedun, jos tulevaisuudessa siirrytään lähdemerkintään, jossa hälytin asetetaan tuotteeseen valmistus- tai pakkausvaiheessa.

Checkpointin tuotesuojausjärjestelmien jälleenmyyjänä Suomessa on Thomeko Oy, joka Checkpointin tuotesuojausjärjestelmien lisäksi myy myös muita kaupan alan tuotteita, kuten esim. hinnoittelulaitteita, kassapöytiä ja vaakajärjestelmiä. Meton tuotesuojausjärjestelmiä toimittaa Suomessa Meton tytäryhtiö Meto Finland Oy.

Checkpointin markkinavoimaa EAS-markkinoilla vahvistaa sen johtava asema RF-tarrahälyttimien markkinoilla. Eräiden Kilpailuviraston kuulemien markkinaosapuolten mukaan Checkpoint voi hinnoitella deaktivointilaitteet, portit ja muut hälyttimet sen mukaan, kuinka paljon asiakas ostaa siltä RF-tarrahälyttimiä ja näin sitoa asiakkaat hälytintoimituksiinsa. Tämä edelleen lisää keskittymän markkinavoimaa. Sitomisen mahdollisuus tulee kuitenkin lähdemerkinnän myötä tulevaisuudessa vaikeutumaan, kun hälyttimet hankkii jakeluketjun ylävirrassa toimiva tuottaja tai pakkaaja ja portit ja deaktivointilaitteet hankitaan vähittäiskaupoissa tai -ketjuissa.

Kilpailijoiden markkina-asema

Checkpointin ja Meton tärkeimmät kilpailijat Suomessa ovat hollantilainen Nedap NV (jäljempänä Nedap) ja yhdysvaltalainen Sensormatic Electronics Corporation (Sensormatic). Niiden kummankin markkinaosuus Suomessa on ilmoittajan mukaan noin 12 %. Sensormatic toimittaa Suomeen pääasiassa AM-teknologiaan perustuvia järjestelmiä, mutta sillä on myös EM-teknologiaan perustuvia järjestelmiä. Sensormatic on aiemmin toimittanut myös RF-järjestelmiä. Nedap toimittaa Suomeen RF-järjestelmiä.

Nedapin tuotesuojausjärjestelmiä edustaa Suomessa BPF Systems Oy Ltd. Se myy lisäksi Meton, All-Tagin, ranskalaisen Sidep S.A:n (Sidep) ja yhdysvaltalaisen RuMe Corporationin hälyttimiä.

Sensormaticin tuotesuojausjärjestelmiä myy Suomessa 1.12.1999 alkaen Securitas Tekniikka Oy (Securitas). Securitas on Suomen johtavia turvallisuuspalvelujen toimittajia. Sen palvelut kattavat monipuolisesti yritysten erilaiset turvallisuustarpeet. Se myy pääasiassa Sensormaticin AM-järjestelmiä sekä vähäisessä määrin Sensormaticin toimittamia EM-järjestelmiä kirjastoihin ja kirjakauppoihin. Sensormaticin EM-järjestelmiä myy kuntasektorille myös P.V. Supa Oy (Supa).

Suomessa myydään lisäksi mm. Sidepin ja hollantilaisen Cross Point BV:n (Cross Point) RF-järjestelmiä (kummankin markkinaosuus noin 3 %), ruotsalaisen Gateway Ab:n (Gateway) RF-järjestelmiä (noin 1 %) ja saksalaisen Certus GmbH:n (Certus) EM-järjestelmiä (alle 1 %).

RFID-hälyttimien markkinoille on tullut Sveitsissä toimiva Lucatron AG (Lucatron). Lisäksi UPM Kymmene Oyj:n tytäryhtiö Rafsec Oy (Rafsec) on ilmoittanut aikovansa aloittaa RFID-hälyttimen valmistuksen. RFID hälytin eroaa tavallisesta RF-hälyttimestä sisältämänsä mikrosirun perusteella. Lisäksi RFID toimii eri taajuudella kuin perinteinen RF-hälytin.

Muissa Euroopan maissa Sensormaticin markkinaosuus vaihtelee 23–57 % ja Nedapin 0–9 % välillä.

Asiakkaiden neuvotteluvoima

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan suuret keskusliikkeet ja kauppaketjut edustavat suurta ostovoimaa, joten ne voisivat vastustaa keskittymän mahdollista markkinavoiman käyttöä.

Kilpailuvirasto ei ole vakuuttunut asiakkaiden ostovoiman merkityksestä. Asiakas on hälytinvalinnoissaan sidottu valitsemansa teknologian kanssa yhteensopivaan hälyttimiin. Hälyttimen hinta on mitätön verrattuna suojattavan tuotteen hintaan tai tuotteesta saatavan katteeseen. Hälyttimiä hankitaan yleensä järjestelmän toimittajalta.

Vaikka asiakas järjestelmän hankinnan yhteydessä voi vaikuttaa hintoihin ja muihin toimitusehtoihin, ehtojen muuttuessa järjestelmän toimittajan vaihtaminen ei ole kannattavaa, jos järjestelmäratkaisu on ollut esimerkiksi ketjukohtainen. Lisäksi järjestelmän vaihtamisella saavutettavat säästöt ovat mitättömiä suhteessa ennenaikaisesta vaihdosta aiheutuviin kustannuksiin ja haittoihin. Lähdemerkintä voi myös vaikeuttaa järjestelmän vaihtamista eri teknologiaan perustuvaan järjestelmään.

Asiakkaiden arvion mukaan tuotesuojausjärjestelmä hankitaan kokonaisuutena. Järjestelmän toimittajan vaihtaminen ei ole kannattavaa järjestelmän käyttöönottoa seuraavien 5-10 vuoden aikana. Järjestelmän laitteet vaativat lisäksi säännöllisesti huoltoa, joka hankitaan järjestelmän toimittajalta.

Järjestelmän tiettyjä osia, kuten esimerkiksi RF-hälyttimiä, on mahdollista hankkia erikseen esimerkiksi muilta toimittajilta tai hälyttimiä valmistavilta yrityksiltä. Tämä edellyttää kuitenkin muun muassa sitä, että hälytin on deaktivoitavissa hankitun järjestelmän deaktivointilaitteessa.

Alalle tulo ja potentiaalinen kilpailu

Yrityskaupan ilmoittajan mukaan Suomen markkinoille on viimeisen viiden vuoden aikana tullut uusia tuotesuojausjärjestelmien jälleenmyyjiä. Alalle tulijoita ovat mm. Gatewayn RF-järjestelmiä ja Certuksen EM-järjestelmiä myyvä AC-Finland Tuoteturva Oy, Rafsec ja Nedapin RF-järjestelmää myyvä BPF Systems Oy Ltd sekä Supa, joka ilmoittajan mukaan tuo muun muassa Checkpointin ulkomailla myytyjä laitteita Suomeen.

Yksikään alalle tulleista jälleenmyyjistä ei ole saavuttanut yli 15 %:n markkinaosuutta. Kilpailuviraston arvion mukaan tähän on syynä se, että alalle tulo ja menestyminen markkinoilla edellyttävät pääsyä markettien tuotesuojausjärjestelmien toimittajaksi. Näitä markkinoita hallitsevat Checkpoint ja Meto.

Checkpointin entiset työntekijät ovat perustaneet Lucatronin, joka valmistaa RFID-hälyttimiä Sveitsissä. Kilpailuviraston selvityksen mukaan Rafsec, joka valmistaa ainoastaan RFID-hälyttimiä, on vasta tulossa markkinoille. Rafsec ja Lucatron valmistavat vain tarrahälyttimiä, mutta eivät muita järjestelmän komponentteja. Keskittymä on näitä vahvemmassa kilpailuasemassa, kun se voi esimerkiksi myydä järjestelmän muita komponentteja edullisemmin niille asiakkaille, jotka sitoutuvat hankkimaan myös hälyttimet laitevalmistajalta.

Sensormatic on aiemmin valmistanut ja myynyt Suomeen RF- ja EM-teknologiaan perustuvia järjestelmiä, mutta on nyt erikoistunut vain AM-teknologiaan.

Keskittymän muut kilpailuedut

Checkpointin ja Meton yhteenlaskettu markkinaosuus tuotesuojausjärjestelmien markkinoilla on yrityskaupan ilmoittajan arvion mukaan [60–70 %][4]. Kilpailijat ja asiakkaat ovat pitäneet markkinaosuutta tätä korkeampana.

Korkean markkinaosuuden lisäksi osapuolilla on merkittävä asennettu laitekanta, mikä merkitsee niiden tuottamille hälyttimille vakaata kysyntää.

Tiettyjen päivittäistavarakaupan suojauskohteiden, kuten esimerkiksi hypermarkettien ja suurten supermarkettien, tuotesuojauksessa yrityskaupan osapuolten yhteenlasketun markkinaosuuden on arvioitu olevan [70–100 %][5]. Yrityskauppa vahvistaa Checkpointin asemaa päivittäis- ja erikoistavarakaupan tuotesuojausratkaisujen toimittajana. Tällä hetkellä päivittäistavarakaupan tuotesuojausjärjestelmät perustuvat lähes yksinomaisesti RF- ja EM-järjestelmiin. Keskittymä pystyy molempien teknologioiden tarjoajana palvelemaan laajaa asiakaskuntaa. Lisäksi keskittymällä on hallussaan laaja jakeluverkosto järjestelmiin liittyvine palveluineen.

Checkpointilla ja Metolla on erityisesti päivittäistavarakaupan alalla sellainen markkina-asema, että kilpailijoiden on vaikea saavuttaa sitä. Kilpailijoiden aseman arviointiin vaikuttavat myös niiden mahdolliset yhteistyöjärjestelyt Checkpointin ja Meton kanssa. Esimerkiksi Meto ja Nedap markkinoivat yhdessä Meto Kimball -tarrahälytintä. Meto toimittaa myös Gatewayn RF-järjestelmän laitteita. Tämä yhteistyö saattaa edelleen alentaa näiden kilpailijoiden kannusteita kilpailla aggressiivisesti keskittymän kanssa.

Yrityskaupan molemmat osapuolet toimivat useilla markkinoilla. Automaattisten tuotetunnisteiden markkinoiden tietotaito voi vahvistaa keskittymän kehitystyötä RFID:ssä.

Meton vahva asema EM-järjestelmien toimittajana voi vahvistaa myös keskittymän asemaa lähdemerkintään siirryttäessä, jos valittavaksi teknologiaksi tulisi EM. Meto on lisäksi kehittänyt pisimmälle massa-aktivointia, jota pidetään lähdemerkintään siirtymisen edellytyksenä.

Johtopäätös

Yrityskaupassa keskittymä saa määräävän markkina-aseman Suomen EAS-markkinoilla, joka merkittävästi estää kilpailua Suomen markkinoilla. Keskittymässä syntyvät kilpailuongelmat ovat erityisesti määräävä asema Suomen EAS-markkinoilla ja Checkpointin vahva asema hälytinvalmistajana.

Kilpailuongelmat voidaan kuitenkin poistaa asettamalla kaupan toteuttamiselle ehtoja. Kilpailuvirasto on saanut Checkpointilta seuraavat sitoumukset:

  1. Checkpoint sitoutuu varmistamaan, että keskittymän RF-teknologiaan perustuvien porttien ja deaktivointilaitteiden teknologia on yhteensopiva kilpailijoiden 8,2 MHz:n taajuudelle viritettyjen RF-hälytinten kanssa, sikäli kuin tämä on riippuvainen keskittymän toimenpiteistä.Checkpoint sitoutuu varmistamaan, että keskittymän EM-teknologiaan perustuvien porttien ja deaktivointilaitteiden teknologia on yhteensopiva markkinoilla nyt olevien EM-hälytinten kanssa, siinä laajudessa kuin nämä hälyttimet nyt ovat yhteensopivia keskittymän EM-teknologian kanssa.

    Tarvittaessa Checkpoint ja sen yritysryhmä sitoutuvat antamaan Suomessa toimiville kilpailijoille riittävän määrän tietoja keskittymän RF-teknologiaan perustuvien 8,2 MHz:n taajuudelle viritettyjen porttien ja deaktivointilaitteiden toiminnasta, jotta nämä voivat taata hälyttimiensä yhteensopivuuden keskittymän EAS-järjestelmien kanssa.

    Tarvittaessa Checkpoint ja sen yritysryhmä sitoutuvat avustamaan Suomessa sijaitsevia keskittymän EM-teknologian EAS-asiakkaita säätämään keskittymän valmistamat portit ja deaktivointilaitteet siten, että portit ja deaktivointilaitteet mahdollisimman hyvin toimivat markkinoilla nyt olevien EM-hälyttimien kanssa.

  2. Checkpoint ja sen yritysryhmä sitoutuvat olemaan sitomatta alennuksin tai muutoin porttien ja deaktivointilaitteiden hintoja ja muita kaupan ehtoja asiakkaan hälytintoimituksiin sekä olemaan sitomatta minkään hälytintyypin hintoja ja muita kaupan ehtoja asiakkaan muun tyyppisten hälyttimien hankintoihin.Mikäli keskittymän toimitussopimuksissa Suomessa on ehtoja, joiden perusteella porttien ja deaktivointilaitteiden hinnat tai muut kaupan ehdot riippuvat asiakkaan hälytinhankinnoista, keskittymä sitoutuu poistamaan tällaiset ehdot. Mikäli keskittymän jonkin tyyppisten hälyttimien toimitussopimuksissa Suomessa on ehtoja, joiden perusteella niiden hinnat tai muut kaupan ehdot riippuvat asiakkaan jonkin muun tyyppisten hälyttimien hankinnoista, keskittymä sitoutuu poistamaan tällaiset ehdot.
  3. Checkpoint ja sen yritysryhmä sitoutuvat olemaan rajoittamatta EAS-asiakkaiden mahdollisuuksia jälleenmyydä hankkimiaan portteja, deaktivointilaitteita taikka hälyttimiä.
  4. Checkpoint ja sen yritysryhmä sitoutuvat olemaan rajoittamatta kilpailukielloilla tai muutoin Nedap NV:n tai sen jakelijoiden mahdollisuuksia markkinoida Meto Kimbal tai muita RF-hälyttimiä Suomessa. Lisäksi keskittymä sitoutuu toimittamaan Nedapille ja sen jakelijoille Suomessa niiden haluamat määrät Meto Kimbal tai muita RF-hälyttimiä toimitusehdoilla, jotka vastaavat Meton käyttämiä hintoja ja ehtoja.
  5. Checkpoint ja sen yritysryhmä sitoutuvat omalta osaltaan tekemään parhaansa, etteivät keskittymän jakelijat ja jälleenmyyjät käytä sopimusehtoja, jotka ovat ristiriidassa keskittymän edellä kohdissa 1.-4. antamien sitoumusten kanssa.

Kilpailuvirasto huomauttaa selvyyden vuoksi, että Checkpointin antamat sitoumukset ovat voimassa toistaiseksi. Kilpailunrajoituslain 11 i §:n perustella Kilpailuvirasto voi hakemuksesta poistaa tai lieventää ehdon markkinaolosuhteiden olennaisen muutoksen tai muun painavan syyn johdosta.

Sitoumukset liittyvät EAS-järjestelmän avoimuuden varmistamiseen ja kilpailevien hälytinvalmistajien mahdollisuuteen vastata tehokkaasti keskittymän mahdolliseen markkinavoiman käyttöön. Kilpailuvirasto katsoo, että Checkpointin antamat sitoumukset riittävät poistamaan keskittymän aiheuttamat kilpailuongelmat. Ehtojen riittävyyden arvioinnissa huomiota on kiinnitetty markkinoiden tulevaan kehitykseen, erityisesti lähdemerkintään siirtymiseen, ja potentiaaliseen kilpailuun.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto määrää edellä selostetun sitoumuksen noudatettavaksi ja hyväksyy siten ehdollisena yrityskaupan, jossa Checkpoint Systems, Inc hankkii Meto AG:n.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a ja 11 d § 3 mom

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta kilpailuneuvostolta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Tarkat tiedot poistettu liikesalaisuutena. Keskihinnat vaihtelevat useita kymmeniä prosentteja.

[2] Tarkat tiedot poistettu liikesalaisuuksina.

[3] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[4] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.

[5] Tarkka tieto poistettu liikesalaisuutena.