Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

20.9.2002

Diaarinumero

729/81/2002

Osapuolet

Bemis Company, Inc. / Walki Films -liiketoiminta

Asian vireilletulo

Bemis Company, Inc. (jäljempänä Bemis) on 30.8.2002 ilmoittanut Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii Walki Films -liiketoiminnan (jäljempänä Walki).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Bemis on yhdysvaltalainen yritys, jonka päätoimialana on joustopakkausten ja tarralaminaattien valmistus ja myynti. Bemisin joustopakkausten päämarkkinat ovat elintarviketeollisuudessa, mutta sen tuotteita valmistetaan ja markkinoidaan myös lääketeollisuuden tarpeisiin. Bemis harjoittaa myös tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen painatus- ja jälleenmyyntitoimintaa, samoin kuin painamattomien perustyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen jälleenmyyntitoimintaa. Lisäksi Bemis valmistaa ja myy paperipakkauksia muun muassa elintarvike-, maatalous- ja rakennusmarkkinoiden tarpeisiin.

Walki on ennen yrityskauppaa UPM-Kymmenen kokonaan omistama tulosyksikkö. Walkin toimialana on joustopakkausten, erityisesti tuore-elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävien tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen, valmistus ja myynti. Lisäksi Walki harjoittaa tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen painatusta ja jälleenmyyntiä. Walki harjoittaa Suomessa sekä tuotannollista toimintaa että painatustoimintaa.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bemisin yritysryhmän maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 2 miljardia euroa. Walkin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2001 oli yli 120 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan mukaan yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä liiketoimintaa markkinamäärittelystä riippuen joko joustopakkausten, elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävien joustopakkausten tai tuore-elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävien tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen markkinoilla. Ilmoittajan mukaan kapeimmallakin hyödykemarkkinamäärittelyllä, eli tuore-elintarvikkeiden pakkaamiseen käytettävien sekä painettujen että painamattomien tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen markkinoilla, osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on alle 15 %. Ilmoittajan mukaan horisontaalinen päällekkäisyys ei kuitenkaan ilmene Suomen markkinoilla, sillä Bemis ei myy kumpaakaan tuotetta Suomessa. Ilmoittaja katsoo osapuolten olevan myös vertikaalisessa suhteessa painettujen tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvojen markkinoilla, mutta ilmoittaa ettei Walkin markkinaosuus näillä markkinoilla ylitä 20 %.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään lausuntopyynnön saaneet markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet Kilpailuvirastolle, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppakirjan liitteenä olevan kilpailukieltosopimuksen, jonka mukaan UPM-Kymmene tai mikään sen yritysryhmään kuuluvista yhteisöistä ei tule kilpailemaan Bemisin kanssa haltuunottoa seuraavana […][1] vuoden aikana. Ilmoittaja katsoo, että kyseinen ehto on kohtuullinen, liittyy elimellisesti kyseiseen yrityskauppaan ja on välttämätön yrityskaupalla hankittavan liiketoiminnan arvon säilyttämiseksi. Ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että UPM-Kymmenen oltua aktiivinen toimija tyhjiö- ja suojakaasupakkauskalvoteollisuudessa Bemisin hankkiman aineellisen omaisuuden, goodwillin ja tietotaidon arvo vähenisi huomattavasti, mikäli UPM-Kymmenellä säilyisi yrityskaupan toteuttamisen jälkeenkin oikeus käyttää hyväkseen Walki-liiketoimintaa harjoittaessaan keräämäänsä tietoa ja kokemusta. Edelleen ilmoittaja perustelee kilpailukieltoa sillä, että se on ajallisesti rajattu Euroopan komission yrityskauppojen liitännäisrajoituksia koskevan tiedonannon mukaisesti ja että se on kohtuullinen kaupan kohteeseen sisältyvän goodwillin ja tietotaidon arvon suojaamiseksi.

Kilpailuvirasto hyväksyy aiemman käytäntönsä mukaisesti yrityskaupan liitännäisrajoituksena kaupan osapuolena toimivalle myyjälle asetetun kilpailukiellon […] vuoden pituisena. Kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin kaupan toteuttamishetkellä.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Bemis Company, Inc. hankkii Walki Films -liike-toiminnan. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon yrityskaupan liitännäisrajoitukseksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.