Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

26.9.2003

Diaarinumero

732/81/2003

Osapuolet

Flextronics Central Europe B.V. / Llecorcim N.V.

Asian vireilletulo

Flextronics Central Europe B.V. (jäljempänä Flextronics Central Europe) on ilmoittanut Kilpailuvirastolle 29.8.2003 kilpailunrajoituslain (303/98) 3 a luvun yrityskauppavalvontasäännösten mukaisesti yritysjärjestelyn, jossa se hankkii yksinomaisen määräysvallan Llecorcim N.V.:ssä (jäljempänä Llecorcim).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Flextronics Central Europen omistaa kokonaan Flextronics International Ltd (jäljempänä Flextronics International), joka on Flextronics -konsernin (jäljempänä Flextronics) emoyhtiö. Konserni toimii maailmanlaajuisesti elektroniikkateollisuudessa ja toimittaa elektroniikan sopimusvalmistuspalveluita alkuperäisille laitevalmistajille. Flextronicsin päätoimintana on painettujen piirilevyjen asennus. Vähäisemmässä mittakaavassa Flextronics tarjoaa palvelujaan tehdasvalmistuksen jakeluketjun eri vaiheissa. Flextronics toimii Suomessa elektroniikan sopimusvalmistajana alkuperäisille laitevalmistajille seuraavien yritysten kautta: Flextronics International Finland Oy, Ojala-Yhtymä Oy sekä Flextronics Design Finland Oy.

Llecorcim on Microcell -konsernin (jäljempänä Microcell) emoyhtiö. Microcell on monikansallinen konserni ja se toimii elektroniikan sopimusvalmistajana keskittyen alkuperäissuunnitteluun ja valmistukseen telekommunikaatioteollisuudelle. Yrityksen toiminta-alue käsittää mm. järjestelmäsuunnittelun, vertailumallien suunnittelun, teollisen muotoilun, tuotekehityksen, massatuotannon, logistiikan hallinnan sekä jälkimyyntipalveluiden hallinnan. Microcell toimii Suomessa elektroniikan sopimusvalmistajana alkuperäisille laitevalmistajille Microcell Oy:n kautta.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Flextronics -konsernin yhteenlaskettu maailmanlaajuinen liikevaihto oli viimeksi päättyneellä tilikaudella noin 13,5 miljardia euroa. Microcell -konsernin maailmanlaajuinen liikevaihto oli vuonna 2002 puolestaan noin 228 miljoonaa euroa. Koska kilpailunrajoituslain 11 a §:ssä määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät ja hankinnan kohde harjoittaa liiketoimintaa Suomessa, järjestely kuuluu kilpailunrajoituslain yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Osapuolet esittävät, että relevantit tuotemarkkinat käsittävät elektroniikan sopimusvalmistuspalveluiden (”EMS”, electronic manufacturing services) tarjoamisen alkuperäisille laitevalmistajille. Elektroniikan sopimusvalmistus käsittää kaikki elektronisten tuotteiden valmistukseen alkuperäisille laitevalmistajille liittyvät palvelut. Näitä ovat mm. tuotteiden suunnittelu, komponenttien valinta ja hankinta, prototyyppien valmistaminen, testaus, logistiikka ja jälkimyyntipalvelut. Ilmoittajan mukaan useimmat elektroniikan sopimusvalmistajat toimittavat täydellisen valikoiman elektronisia tuotteita kuluttajaelektroniikka-, telekommunikaatio-, tietokone-, sairaanhoito- sekä automaatioteollisuudelle. Elektroniikan sopimusvalmistuksen luonne on lähes identtinen riippumatta tuotettavasta tuotteesta. Muun muassa näistä tekijöistä johtuen ilmoittaja esittää, että relevantit markkinat ovat EMS -markkinat kokonaisuudessaan tekemättä eroa eri tuotteiden välillä. Ilmoittajan mukaan keskittymän yhteenlaskettu markkinaosuus Suomessa on alle 15 % sekä elektroniikan sopimusvalmistuksen kokonaismarkkinoilla että matkapuhelinten ja niiden lisälaitteiden elektroniikan sopimusvalmistuksen markkinoilla. Ilmoittajan mukaan maantieteellisesti EMS -markkinat ovat maailmalaajuisia, koska asiakkaat etsivät toimittajansa maailmanlaajuisesti ja kuljetuskustannukset sekä tullimaksut ovat alhaisia.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä relevantteja tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita täsmällisesti, koska yrityskauppa ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia minkään ajateltavissa olevan määrittelyn mukaisilla markkinoilla. Myöskään Kilpailuviraston kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet, että yrityskaupalla olisi kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia.

Liitännäisrajoitukset

Ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksessa sovitun kilpailukiellon, jonka mukaan ilmoittajan 25.9.2003 toimittamissa lisätiedoissa tarkemmin määritellyt myyjät sitoutuvat olemaan kilpailematta […][1] ajan kaupan täytäntöönpanosta lukien Flextronicsin kanssa. Kilpailukielto koskee […]. Kilpailuviraston aiemman tapauskäytännön mukaisesti kilpailukielto voi koskea vain niitä tuotemarkkinoita ja maantieteellisiä markkinoita, joilla yrityskaupan kohteena olevaa liiketoimintaa harjoitettiin ennen kaupan toteuttamista.

Edelleen ilmoittaja esittää yrityskaupan liitännäisrajoituksena hyväksyttäväksi kauppasopimuksessa sovitun rekrytointikiellon, jonka mukaan ilmoittajan 25.9.2003 toimittamissa lisätiedoissa tarkemmin määritellyt myyjät sitoutuvat olemaan […] ajan rekrytoimatta ketään, joka on ollut […] työntekijä. Kilpailuviraston aiemman tapauskäytännön mukaisesti rekrytointikielto voi koskea ainoastaan yrityskaupan kohteen johto- ja avainhenkilöiden aktiivista rekrytointia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Flextronics Central Europe B.V. hankkii määräysvallan Llecorcim N.V.:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Kilpailuvirasto hyväksyy esitetyn kilpailukiellon ja rekrytointikiellon yrityskaupan liitännäisrajoituksiksi edellä mainituin rajoituksin.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998) 11, 11 a, 11 b ja 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeisiin merkityissä kohdissa tieto on poistettu liikesalaisuutena.