Yrityskaupan hyväksyminen

Päivämäärä

29.1.2009

Diaarinumero

74/14.00.10/2009

Osapuolet

Star Healthcare Oy / Terveystalo Healthcare Oyj

Asian vireilletulo

Star Healthcare Oy (”Star Healthcare”) on ilmoittanut 20.1.2009 Kilpailuvirastolle kilpailunrajoituslain 3 a luvun yrityskauppavalvontaa koskevien säännösten mukaisesti järjestelyn, jossa se hankkii julkisella ostotarjouksella yksinomaisen määräysvallan Terveystalo Healthcare Oyj:ssä (”Terveystalo”).

Osapuolet ja niiden harjoittama liiketoiminta

Star Healthcare on kyseessä olevassa yrityskaupassa osakkeiden ostaja. Star Healthcare kuuluu Bridgepoint -yritysryhmään, jonka emoyhtiö on Bridgepoint Capital Group Limited. Se on yksityisesti omistettu pääomasijoitusyhtiö, joka tarjoaa yksityistä rahoitusta yritysjärjestelyihin useilla eri liiketoiminta-aloilla, kuten rahoituspalveluissa, terveydenhuollossa ja media-alalla.

Terveystalo on suomalainen terveyspalveluja tuottava yritys. Konserni tarjoaa terveys-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja yksityishenkilöille, yrityksille ja julkiselle sektorille yli 100 toimipaikassa eri puolilla Suomea. Työterveyssegmentti muodostaa yli puolet Terveystalon liikevaihdosta. Työterveyspalvelut sisältävät lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi tutkimus- ja toimenpidepalveluja sekä muuta terveydenhuoltoa. Terveystalon lääkäriasema- ja sairaalasegmentin palveluihin kuuluvat yleis- ja erikoislääkäripalvelut sekä sairaalapalvelut eri erikoisosa-alueilla. Diagnostiikkasegmentti tarjoaa kuvantamis-, laboratorio- ja seulontapalveluja Terveystalon omien yksiköiden lisäksi yksityisille lääkäriasemille, työterveyshuollon yksiköille sekä terveyskeskuksille.

Kilpailuoikeudellinen arviointi

Bridgepointin maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli [yli 1][1] miljardia euroa, josta [yli 100] miljoonaa euroa kertyi Suomesta. Terveystalon maailmanlaajuinen liikevaihto vuonna 2007 oli 140,7 miljoonaa euroa, ja se kertyi kokonaisuudessaan Suomesta. Koska kilpailunrajoituslaissa määritellyt liikevaihtorajat ylittyvät, järjestely kuuluu yrityskauppasäännösten soveltamisalaan.

Ilmoittajan näkemyksen mukaan Terveystalo toimii Suomessa terveydenhuoltopalvelujen markkinalla. Yksikään Bridgepoint -yritysryhmän yhtiöistä ei ilmoittajan mukaan toimi Suomen terveydenhuoltopalvelujen markkinoilla tai näihin markkinoihin vertikaalisesti kytkeytyvillä markkinoilla. Terveydenhuoltopalvelujen markkinan kokonaisarvo vuonna 2007 oli ilmoittajan mukaan noin 12 miljardia euroa, josta Terveystalon markkinaosuus oli noin 2 prosenttia. Yksityiset terveydenhuoltopalvelut muodostivat [10–30] prosenttia markkinoiden kokonaisarvosta ([2–3] miljardia euroa). Terveystalon valtakunnallinen markkinaosuus yksityisissä terveydenhuoltopalveluissa oli ilmoittajan mukaan vuonna 2007 [5–15] prosenttia. Terveystalon markkinaosuus vaihtelee Suomessa alueittain ollen ilmoittajan mukaan suurimmillaan n. 20–30 %. Terveystalon mukaan sen pääasiallisia kilpailijoita julkisen sektorin ohella ovat muun muassa Mehiläinen Oy, Diacor Terveyspalvelut Oy ja Helsingin Lääkärikeskus Oy.

Kilpailuviraston arvion mukaan asian ratkaisun kannalta ei ole tarpeellista määritellä yrityskaupan kohteena olevia relevantteja markkinoita täsmällisesti, koska keskittymä ei aiheuta merkittäviä kilpailuongelmia Suomessa. Myöskään Kilpailuviraston yrityskauppajärjestelyn johdosta kuulemat markkinaosapuolet eivät ole ilmoittaneet virastolle, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

Ratkaisu

Kilpailuvirasto hyväksyy yrityskaupan, jossa Star Healthcare Oy hankkii yksinomaisen määräysvallan Terveystalo Healthcare Oyj:ssä. Kilpailuviraston arvion mukaan yrityskauppa ei kilpailunrajoituslain 11 d §:n mukaisella tavalla synnytä tai vahvista sellaista määräävää markkina-asemaa, jonka seurauksena kilpailu merkittävästi estyy Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla.

Sovelletut säännökset

Kilpailunrajoituslaki (303/1998, 318/2004) 11, 11 a, 11 b, 11 d §.

Muutoksenhaku

Kilpailuviraston tässä asiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta markkinaoikeudelta kilpailunrajoituksista annetun lain 21 §:n mukaan siinä järjestyksessä kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.


[1] Hakasulkeilla merkityissä kohdissa tarkka tieto on poistettu liikesalaisuutena.